W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

UCHWAŁA NR L/  /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 538.791,87 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.036.076,64 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 167.026,04 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 16.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 39.716.866,71 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.775.440,76 zł,
b) wydatkami w kwocie 41.835.969,83 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.775.440,76 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.119.103,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.119.103,12 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zmniejszenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  132.698,76 zł, z tytułu ;
- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (działania porządkowe w związku z wyjaśnieniami MF dotyczącymi właściwego klasyfikowania środków przemieszczenie z rozdziału 85395 § 0970 na rozdział 40095 § 0970) w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 2100) w wysokości 8.440,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 4.299,55 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022r. i art. 50 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), tj. za okres od 1 do 30 listopada 2022r.(rozdział 75814 § 2100) w wysokości 24.344,00 zł,
- zrealizowanych odsetek na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920) w wysokości 791,99 zł,
- zrealizowanych odsetek na rachunku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) ogółem w wysokości 25.299,05 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830) ogółem w wysokości 4.184,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0830, 0970) ogółem w wysokości 825,00 zł,
  - dofinansowania w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania (rozdział 85504 § 2690) w wysokości 3.000,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości 6.515,17 zł,
  - otrzymanych środków z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich za zajęcie II miejsca w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2022r. na zorganizowanie pikników sportowo-rekreacyjnych w ramach promocji hasła "Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego" (rozdział 92605 § 2700) w wysokości 5.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  671.490,63 zł, z tytułu ;
- planowanej zaliczki na realizację projektu "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej i Dworcowej w Mirosławcu" (rozdział 60095 §§ 2057, 2059, 6257, 6259) zmniejszenie ogółem w wysokości 556.543,31 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych (rozdział 75023 § 0970) o kwotę 30.000,00 zł,
- dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie jako środków niewykorzystanych na wykonanie zdjęcia osobom występującym o pesel na podstawie art. 5 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 2100) zmniejszenie w wysokości 966,00 zł,
- niezrealizowanych dochodów ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0970) w wysokości 187,00 zł,
 - niezrealizowanych dochodów ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0670) w wysokości 5.870,00 zł,
- dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie jako środków niewykorzystanych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 85295 § 2100) zmniejszenie w wysokości 3.700,00 zł,
- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (działania porządkowe w związku z wyjaśnieniami MF dotyczącymi właściwego klasyfikowania środków przemieszczenie z rozdziału 85395 § 0970 na rozdział 40095 § 0970) w wysokości 50.000,00 zł,
- zwrotu części dofinansowania z projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR„ (rozdział 85395 § 2057) w wysokości 24.224,32 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 538.791,87 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zmniejszenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  82.698,76 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o dopisane odsetki bankowe nieujęte w planie finansowym wydatków na wykonanie robót przy zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" (rozdział 60016 § 6100) ogółem w wysokości 1.929,86 zł,
- zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o dopisane odsetki bankowe nieujęte w planie finansowym wydatków na wykonanie robót przy zadaniu pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej i Dworcowej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 6100) ogółem w wysokości 8.959,13 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy  (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 3280) w wysokości 8.440,00 zł,
- zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z dopisanych odsetek bankowych nieujętych w planie finansowym wydatków na rachunku Funduszu Pomocy (rozdział 75495 § 4350) w wysokości 791,99 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu  zrealizowanych dochodów na zakup energii (rozdział 80101 § 4260) w wysokości 4.184,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów na zakup usług (rozdział 80104 § 4300) w wysokości 825,00 zł,
-  zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o dopisane odsetki bankowe nieujęte w planie finansowym wydatków na wykonanie robót przy zadaniu pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" (rozdział 80104 § 6100) ogółem w wysokości 18.709,61 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe realizowane przez jednostki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022r. i art. 50 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), tj. za okres od 1 do 30 listopada 2022r. (rozdziały 80113, 80195 §§ 4370, 4750, 4860) ogółem w wysokości 24.344,00 zł,
  -  realizację zadania pn."Program asystent rodziny na rok 2022" ze środków Funduszu Pracy w MGOPS (rozdział 85504 § 4010) w wysokości 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną ze środków ochrony środowiska (rozdział  90095 § 4300) w kwocie 6.515,17 zł,
 - zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na zorganizowanie pikników sportowo-rekreacyjnych w ramach promocji hasła "Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego" (rozdział 92605 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 5.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.118.775,40 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie inwestycyjne pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Spokojnej i Dworcowej w Mirosławcu" (rozdział 60095 §§ 6057, 6059) zmniejszenie ogółem w wysokości 1.053.828,08 zł,
- zakup materiałów i usług (rozdział 75023 §§ 4210, 4300) ogółem o kwotę 30.000,00 zł,
- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z niewykorzystaniem środków na wykonanie zdjęcia osobom występującym o pesel na podstawie art. 5 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 2100) zmniejszenie w wysokości 966,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Mirosławcu w związku ze zmniejszonym wpływem środków z refundacji wynagrodzeń z PUP Wałcz (rozdział 80101 § 4010) zmniejszenie w wysokości 187,00 zł,
- zakup środków żywności w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu w związku ze nieobecnością dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 4220) zmniejszenie w wysokości 5.870,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29-30 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) pochodzących ze środków Funduszu Pomocy (rozdział 85295 § 3290) zmniejszenie w wysokości 3.700,00 zł,
- zakup laptopów i akcesoriów przy realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR„ (rozdział 85395 § 4217) w wysokości 24.224,32 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.036.076,64 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 grudnia 2022 r. ogółem w kwocie 167.026,04 zł, z przeznaczeniem na;
- koszty zakupu węgla w ilości 25 ton u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (działania porządkowe w związku z wyjaśnieniami MF dotyczącymi właściwego klasyfikowania środków przemieszczenie z rozdziału 85395 §§ 4210, 4300 na rozdział 40095 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 50.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (rozdział 75023 § 4210)  w kwocie 9.950,00 zł,
 - działania porządkowe w związku z wyjaśnieniami MF dotyczącymi właściwego klasyfikowania środków na dodatki cieplne przemieszczenie z rozdziału 85395 §§ 2480, 4260 na rozdziały właściwe 80101 § 4260 i 92109 § 2970) ogółem w wysokości 19.303,04 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną środowiska (rozdział 90095 § 4300)  w kwocie 13.407,00 zł,
- zabezpieczenie środków na nowe zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" - opracowanie dokumentacji projektowej (rozdział 92109 § 6050)  w kwocie 33.948,00 zł,
- zabezpieczenie środków na nowe zadanie pn. "Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta" - opracowanie koncepcji projektowej (rozdział 92120 § 6580)  w kwocie 40.418,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 497.284,77 zł, do kwoty 4.947.188,93zł, w tym; 
- w § 957 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 497.284,77 zł do kwoty 1.781.062,02 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego