W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR L/   /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029


Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mirosławiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec.
3. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031 z późn. zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mirosławiec na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirosławiec została przygotowana na lata 2023-2029.
Założenia makroekonomiczne
Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mirosławiec wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mirosławiec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.
Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy
Rok
Dynamika realna PKB
Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024
3,10%
4,80%
3,30%
2025
3,10%
3,10%
3,70%
2026
2,90%
2,50%
3,50%
2027
2,90%
2,50%
3,00%
2028
2,90%
2,50%
2,90%
2029
2,80%
2,50%
2,90%
Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.
Prognozę oparto o następujące założenia:
1.dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2.dla lat 2024-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Mirosławiec.
Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.
Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:
 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
 – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
 – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
 – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
 – współczynnik stałego wzrostu.
1. Dochody
Prognozy dochodów Gminy Mirosławiec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
1.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3.subwencję ogólną;
4.dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5.pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług), w tym: z podatku od nieruchomości.
Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
1.dochody ze sprzedaży majątku;
2.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.
1.1. Dochody bieżące
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mirosławiec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:
Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących
Wyszczególnienie
Lata
Dynamika realna PKB
Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
dochody z udziału w CIT
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
subwencja ogólna
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
dotacje bieżące
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
pozostałe, w tym:
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
z podatku od nieruchomości
2024
100,00%
100,00%

2025-2029
50,00%
100,00%
Źródło: Opracowanie własne.
Podatek od nieruchomości
Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Mirosławiec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 7 480 000,00 zł, co stanowi 112,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.
W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.
Udział w podatkach centralnych
Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.
Subwencje i dotacje na zadania bieżące
Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.
1.2. Dochody majątkowe
Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.
W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.
W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 574 047,28 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:
1."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - w wysokości 2.171.620,28 zł,
2."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w wysokości 1.900.000,00 zł,
3."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w wysokości 1.710.000,00 zł,
4."Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec"- Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w wysokości 760.000,00 zł,
5."Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w wysokości 1.472.500,00 zł,
6."Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - w wysokości 1.470.000,00 zł,
7."Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" w wysokości 89.927,00 zł.
Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 942 500,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 
2. Wydatki
Prognozy wydatków Gminy Mirosławiec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2.1. Wydatki bieżące
Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
8.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
1.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2.pozostałe wydatki bieżące.
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Mirosławiec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących
Wyszczególnienie
Lata
Dynamika realna PKB
Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne
2024-2029
0,00%
0,00%
50,00%
inne
2024-2029
0,00%
50,00%
0,00%
Źródło: Opracowanie własne.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Mirosławiec wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 557 028,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 410 966,59 zł. W latach 2024-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.
Poręczenia i gwarancje
W okresie prognozy Gmina Mirosławiec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.
Odsetki i dyskonto
Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.
Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.
Pozostałe wydatki bieżące
W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.
2.2. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.
3. Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 095 347,94 zł, a jego pokrycie planuje się z:
3.nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 381 136,80 zł;
1.wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 583 700,33 zł;
2.środków z lokat dokonych w latach ubiegłych - dodatkowe przyznane dochody z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 otrzymane w 2022r.– 2 130 510,81 zł.
Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.
Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec
Rok
Dochody [zł]
Wydatki [zł]
Wynik budżetu [zł]
2023
37 632 955,63
42 728 303,57
-5 095 347,94
2024
33 131 743,00
34 234 168,00
-1 102 425,00
2025
31 663 939,00
30 966 364,00
697 575,00
2026
32 840 968,00
32 043 393,00
797 575,00
2027
34 138 187,00
33 638 187,00
500 000,00
2028
35 486 646,00
34 886 646,00
600 000,00
2029
36 870 625,00
36 270 625,00
600 000,00
Źródło: Opracowanie własne.
W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.
4. Przychody
W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 742 922,94 zł. Przychody Gminy Mirosławiec w 2023 r. obejmują:
3.nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 381 136,80 zł;
1.wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 081 275,33 zł;
2.spłaty udzielonych pożyczek – 150 000,00 zł;
3.przychody z lokaty dokonanej w 2022 r. – 2 130 510,81 zł.
5. Rozchody
W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Mirosławiec obejmują:
4.spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
1.inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mirosławiec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mirosławiec
Rok
Zobowiązanie historyczne [zł]
Zobowiązanie planowane [zł]
Zobowiązania razem [zł]
2023
497 575,00
0,00
497 575,00
2024
697 575,00
0,00
697 575,00
2025
697 575,00
0,00
697 575,00
2026
697 575,00
100 000,00
797 575,00
2027
0,00
500 000,00
500 000,00
2028
0,00
600 000,00
600 000,00
2029
0,00
600 000,00
600 000,00
Źródło: Opracowanie własne.
6. Kwota długu
Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 2 590 300,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 092 725,00 zł.
W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 8,38%.
Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025
Rok
Planowana kwota długu na koniec roku [zł]
Podstawa wskaźnika* [zł]
Relacja [zł]
2023
2 092 725,00
24 973 792,00
8,38%
2024
3 195 150,00
26 161 669,00
12,21%
2025
2 497 575,00
27 449 083,00
9,10%
*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.
7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych
W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 130 510,81 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Mirosławiec zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Mirosławiec
Rok
Dochody bieżące [zł]
Wydatki bieżące [zł]
Wynik budżetu bieżącego [zł]
Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023
27 978 908,35
30 109 419,16
-2 130 510,81
1 481 901,32
2024
30 189 243,00
30 736 137,00
-546 894,00
-546 894,00
2025
31 663 939,00
30 966 364,00
697 575,00
697 575,00
2026
32 840 968,00
31 538 701,00
1 302 267,00
1 302 267,00
2027
34 138 187,00
31 924 390,00
2 213 797,00
2 213 797,00
2028
35 486 646,00
32 332 836,00
3 153 810,00
3 153 810,00
2029
36 870 625,00
32 745 320,00
4 125 305,00
4 125 305,00
Źródło: Opracowanie własne.
8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mirosławiec przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023
3,08%
14,11%
TAK
15,63%
TAK
2024
3,67%
10,61%
TAK
12,14%
TAK
2025
3,19%
8,55%
TAK
10,07%
TAK
2026
3,13%
6,08%
TAK
7,62%
TAK
2027
1,86%
4,06%
TAK
5,59%
TAK
2028
2,05%
4,06%
TAK
5,59%
TAK
2029
1,91%
2,64%
TAK
4,18%
TAK
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mirosławiec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.
Podsumowanie
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:
2.finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załączniki

Powiadom znajomego