W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLV/    /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 493.459,67 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 485.746,39 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 120.268,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 37.925.821,18 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.644.741,29 zł,
b) wydatkami w kwocie 44.800.964,69 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.644.741,29 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.875.143,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.547.263,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.615.853,80 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/   /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  493.459,67 zł, z tytułu ;
- wpływu dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle" (rozdział 01095 § 6300) w wysokości 15.000,00 zł,
 - zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r., w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 55.806,00 zł,
- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 20.000,00 zł,
- uzyskanych odsetek od środków inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na wyodrębnionym rachunku bankowym, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 66.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0750 - zmniejszenie o 640,00 zł, § 0960 - zwiększenie o 2.300,00 zł) ogółem w wysokości 1.660,00 zł,
- przystąpienia do projektu wieloletniego na lata 2022-2023 współfinansowanego ze środków UE FS w ramach RPO WZ 2014-2020 realizowanego w partnerstwie na zadanie pn. "Silni w rodzinie", którego celem jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Mirosławcu Górnym" (rozdział 85395 §§ 205 z "7" i "9„, 625 z "7” i "9") kwota zaliczki wynosi 736.615,66zł w tym w 2022 r. wysokości 329.107,75 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690. 0920) ogółem w kwocie 5.885,92 zł.  
Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetowych związanych z działaniami porządkowymi wynikającymi ze zmiany klasyfikacji budżetowej ogółem w kwocie 5.652.744,20 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  485.746,39 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" zwiększenie środków własnych z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i na roboty (rozdział 60016 § 6050) ogółem w wysokości 60.704,47 zł,
- zadania inwestycyjne dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o dopisane odsetki bankowe, nieujęte w planie finansowym wydatków na wykonanie robót (rozdziały; 60095, 70005, 80104 § 6100) ogółem w wysokości 66.000,00 zł,
- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w  Mirosławcu" jako środki własne, koszt kwalifikowalny, z przeznaczeniem na zakup elementów małej infrastruktury - ławki, stoły rekreacyjne, kosze na śmieci oraz na wykonanie robót dodatkowych (rozdział 63095 §§ 6050, 6059) ogółem w wysokości 78.050,00 zł,
- zwrot utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia żołnierzy rezerwy (rozdział 75212 § 3030) w wysokości 5.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na ekwiwalenty dla strażaków za akcje, ćwiczenia i szkolenia, na paliwo w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów (rozdział 75412 §§ 3030, 4210, 4300) ogółem w wysokości 15.000,00 zł,
- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. ogółem w wysokości 55.806,00 zł, z tego dla;
1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101 § 4790) w kwocie 22.981,00 zł, 
2. Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4790) w kwocie 16.412,00 zł,
3.  Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4790) w kwocie 16.413,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 1.660,00 zł,
- zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych (rozdziały 80104 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł,
- nowe zadanie pn. "Silni w rodzinie", którego celem jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Mirosławcu Górnym" w ramach RPO WZ 2014-2020 realizowane w partnerstwie przez MGOPS (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 605, 606 z "7” i "9") na wydatki w 2022 r. ogółem wysokości 132.640,00 zł,
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni ze środków ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości 5.885,92 zł,
- zadanie pn. "Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle" z dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,
Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń wydatków budżetowych związanych z działaniami porządkowymi wynikającymi ze zmiany klasyfikacji budżetowej ogółem w kwocie 7.684.555,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 sierpnia 2022 r. ogółem w kwocie 120.268,00 zł, z przeznaczeniem na;
- opłaty za dokumentację geodezyjną (mapy, wyrysy i wypisy) (rozdział 71012 § 4520)  w kwocie 3.000,00 zł,
- migrację danych przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 §§ 411, 412, 417 z "7") ogółem w wysokości 15.000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych związanych z koniecznością naprawy uszkodzeń po burzy (rozdział 75495 z § 4270) w wysokości 2.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminne place zabaw (rozdział 90095 z § 6050) ogółem w wysokości 100.268,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.       
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 7.713,28 zł, do kwoty 7.572.718,51zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 190.659,05 zł do kwoty 3.547.263,71 zł, 
 - w § 957 zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 198.372,33 zł do kwoty 3.313.428,80 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego