W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021 r., poz. 1372),  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 r.;  Dz.U z 2018 r., poz. 2244; Dz. U z 2021 r., poz. 401, poz. 1558) uchwala się co następuje: 
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy i miasta w Mirosławiec: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 912,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.435,00 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.621,00 zł 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 2.108,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2.131,00 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.131,00 zł 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 979,00 zł 
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby  miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.118,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.429,00 zł 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/197/2020 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

       

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ........./......../2021
z dnia ......................... 2021 roku

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych


W projekcie uchwały zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2022 przewiduje wzrost stawek 
o 7 % w porównaniu do roku 2021. 
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2022 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2021 przyjmując wzrost o 7 punktów procentowych za wyjątkiem stawki podatku określonej w:
-  §1 ust.1 pkt 1 lit. a ,
-  §1 ust.1 pkt 3 lit. b i lit.  c 
-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowtej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
 gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7 %. 
-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :
                       - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 40 ton  z   
                          zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznane za równoważne,
                       - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowtej powyżej 31 ton, z innym systemem   
                         zawieszenia osi jezdnych,  
                        - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej 
                          niż 40 ton oraz powyżej 40 ton  z    innym systemem   zawieszenia osi jezdnych, gdzie 
                          przyjęto górną granicę stawki podatku   z uwagi na  przekroczenie stawki  podatkowej w   
                          przypadku przyjęcia wzrostu o 7 %. 
-  załączniku nr 3  do uchwały dla pojazdów :
                       - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 33 tony do 38 ton, z  
                         innym systemem   zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z  
                         uwagi na przekroczenie  stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7 %. 
                       
Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.z 2021 r., poz. 724) .Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane