W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust.2a pkt 1 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 lutego 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r. poz. 863).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Po przeanalizowaniu dostępnych metod proponuje się w dalszym ciągu wybór metody naliczania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w której opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d i są to koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
6) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty. Po rozstrzygniętym przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych, przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, która wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokryją kosztów, jakie gmina ponosić będzie na realizację zadania. Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zorganizowany system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na wprowadzenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ następujące czynniki: wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, wzrost kosztów za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalację komunalną, wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych. W związku z powyższym należało wprowadzić nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości.
Uchwalając nową stawkę opłaty, uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio czterokrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w ustawie, przy czym proponuje się wzrost stawek dla odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie do poziomu 200% w stosunku do stawek określonych dla selektywnego sposobu gromadzenia odpadów. Taka relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach właścicieli nieruchomości do poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów. Selektywnie i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” pozwoli na pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu i jest korzystne z punktu widzenia środowiska.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego