W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwaływ sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/    /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 30.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 126.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 13.652,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik 
nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 32.290.087,99 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.846.523,97 zł,
b) wydatkami w kwocie 35.428.817,60 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.846.523,97 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.138.729,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/    /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  30.000,00 zł, w związku;
- z refundacją ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. (rozdział 85295 § 0970)  w wysokości 30.000,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 30.000,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  126.500,00 zł z przeznaczeniem na;
- zabezpieczenie środków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. (rozdział 85295 § 3110) w wysokości 30.000,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6030) w wysokości 96.500,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 126.500,00 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogółem w kwocie 13.652,00 zł, z tego na;
- planowany zakup (odkupienie) ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu - w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny (rozdział 70005 § 6060)  w kwocie 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług  (rozdział 80195 § 4300)  w kwocie 7.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na badania biegłych przeprowadzanych na zlecenie sądu i MGKRPA (rozdział 85154 § 4390)  w kwocie 1.152,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 96.500,00 zł, do kwoty 4.582.746,54 zł, w tym;
- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, o kwotę 96.500,00 zł do kwoty 2.876.994,06 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.
Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
W związku z błędnie podanym nr działki, na której zlokalizowana jest obecnie przepompownia ścieków przeznaczona do modernizacji, dokonuje się zmianę nazwy zadania;
- nazwa zadania przed zmianą - „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu",
- nazwa zadania po zmianie - „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu".

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane