W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń  Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),   Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o. w Mirosławcu  został opracowany zgodnie  z art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 2028). Plan obejmuje obecny obszar działania Spółki i zgodnie z ustawą określa:
1)zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
2)przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
3)przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody  oraz wprowadzanie ścieków,
4)nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5)sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowymi planami zagospodarowania  przestrzennego  oraz ustaleniami  zezwolenia  wydanego spółce na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zgodnie  z § 7 ust.1 rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy (Dz.U z 2018 r. poz.  472), przy zatwierdzaniu taryfy za wodę i ścieki Rada Miejska nie może korygować kosztów wynikających z inwestycji  modernizacyjno - rozwojowych  i ochrony środowiska  przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju bez odpowiedniej korekty planu  inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane