W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwaływ sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713),  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 r. oraz  Dz.U z 2018 r., poz. 2244) uchwala się co następuje: 
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy i miasta w Mirosławiec: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 880,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.341,00 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.515,00 zł 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.970,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.998,00 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.056,00 zł 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 915,00 zł 
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby  miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.045,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.270,00 zł 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/115/2019 z dnia 30 października 2019 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ........./......../2020
z dnia ......................... 2020 roku

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych


W projekcie uchwały zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2021 przewiduje wzrost stawek 
o 7,5 % w porównaniu do roku 2020. 
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2021 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2020 przyjmując wzrost o 7,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:
-  §1 ust.1 pkt 1 lit. a ,
-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,
-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowtej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 
-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :
                       - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowtej powyżej 31 ton, z innym systemem   
                         zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie                     
                         stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 
                        - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowtej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton                                    
                          z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z   
                          uwagi na  przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 

Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.z 2020 r., poz. 673) .

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego