W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/    /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 596.846,94 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 489.822,94 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 281.363,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 06 sierpnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5.  Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w związku z rezygnacją z części zadania pn. "dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem trenera" w wysokości 9.500,00 zł.
§ 6.  Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu, w wysokości 3.098,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 34.981.471,52 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,
b) wydatkami w kwocie 39.038.667,59 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.057.196,07 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/    /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 2020 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  728.846,94 zł z tytułu:
- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2020r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie 7.359,00 zł, 
- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2020r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie 211.688,00 zł, 
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) w kwocie 1.156,00 zł,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 508.643,94 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 132.000,00 zł, w związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za I półrocze 2020r., z tytułu;
- utraconych wpływów, z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdziały 70004, 75023 § 0970 i rozdział 75616 § 0440) ogółem w kwocie 70.000,00 zł,
- utraconych wpływów z odpłatności rodziców za godziny pobytu dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie 62.000,00 zł,
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 596.846,94 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.


Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  645.130,94 zł z przeznaczeniem na;
- zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich - środki ochrony środowiska  (rozdział 01010  §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie 10.600,00 zł, 
- nowe zadanie pn. "Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo" - dokumentacja projektowa, zakup wiaty, wykonanie peronu (rozdział 60004 § 6050) w kwocie 18.000,00 zł, 
- obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych oraz doradztwa i konsultacji dokumentacji technicznej, która będzie sporządzania przez wybranego wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj przy zadaniu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 4300) w kwocie 20.664,00 zł, 
- nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu w pomieszczeniach przeznaczonych dla MGOPS w Mirosławcu" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 35.000,00 zł, 
- nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł, 
- zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - wykonanie drogi przeciwpożarowej (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 123.023,00 zł, 
- zakup usług związanych czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach miejskich - środki ochrony środowiska  (rozdział 90001  §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie 33.000,00 zł, 
- zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem terenu miasta - środki ochrony środowiska  (rozdział 90003  §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 40.000,00 zł, 
- zakup materiałów i usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew oraz utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy - środki ochrony środowiska  (rozdział 90004  §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 76.536,00 zł, 
- zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej oraz na ubezpieczenie wyposażenia - środki ochrony środowiska  (rozdział 90004  §§ 4430, 6060) ogółem w kwocie 266.000,00 zł, 
- zakup materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną - środki ochrony środowiska  (rozdział 90095  §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 7.307,94 zł, 
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  155.308,00 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja projektowa) - środki ochrony środowiska -  (rozdział 01010  § 6050) w kwocie 94.464,00 zł (ujęcie tego zadania do realizacji w roku 2021),
- zakup środków żywności i z tytułu wynagrodzeń w związku z utraconymi wpływami za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4220) ogółem w kwocie 60.844,00 zł,
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  489.822,94zł,  

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 sierpnia 2020 r. ogółem w kwocie 281.363,00 zł, z tego na;
- zwrotne nabycie 2 lokali mieszkalnych  przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu, wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 70005 §§ 4300, 4610, 6060) ogółem w kwocie 20.500,00 zł, 
- obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 9.225,00 zł,
- zwiększenie planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 238.540,00 zł, w tym;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 103.860,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 44.893,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkoli „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 89.787,00 zł,
- wniesienie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu (rozdział 85154 § 2300) w wysokości 3.098,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Tablica zostanie zamontowana na przebudowanym budynku magazynowym w Mirosławcu, przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 § 4300) w kwocie 500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i na zakup usług wykonania ogrodzenia za powstałym budynkiem na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92605 §§ 4260, 4300) ogółem w kwocie 9.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 107.024,00 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 107.024,00 zł do kwoty 1.953.838,96 zł,  

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego