W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]  
„§ 11. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub/i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec:
1) z zabudowy jednorodzinnej :
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz na dwa tygodnie;
c) bioodpady: raz na dwa tygodnie;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – dwa razy w roku.
2) z zabudowy wielolokalowej:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na tydzień w miesiącach kwiecień – październik, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w tygodniu;
c) bioodpady - raz na tydzień w miesiącach kwiecień – październik, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – jeden raz w miesiącu.
3) z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu;
b) selektywnie zebrane odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła - z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników – co najmniej raz w miesiącu;
c) bioodpady - co najmniej raz na dwa tygodnie.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
5. Kosze uliczne należy opróżniać jeden raz w tygodniu, przy czym od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w tygodniu.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości niezamieszkałych należy przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
7. Usuwanie odpadów budowlanych rozbiórkowych z nieruchomości niezamieszkałych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach również w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, należy określić częstotliwości sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
W uchwale nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2020 r. poz. 2454) nie określono częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przedmiotowa uchwała ustala częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości, których właściciele nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec.

Załączniki

Powiadom znajomego