W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i 4, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje: 
§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 35,00 zł za 1m³. 
§ 2. Określa się górne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec, za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 
1) worek lub kosz uliczny o pojemności 35l – 6,48 zł,
2) worek o pojemności 60l – 12,96 zł,
3) kosz uliczny o pojemności 70l – 12,96 zł,
4) worek o pojemności 120l – 18,36 zł,
5) pojemnik o pojemności 120l – 27,00 zł,
6) pojemnik o pojemności 240l – 54,00 zł,
7) pojemnik o pojemności 1100l – 162,00 zł,
8) kontener o pojemności 5 m3 – 540,00 zł
9) 9) kontenery o pojemności 7m³ - 756,00 zł.
§ 3. Określa się podwyższone stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) worek i kosz uliczny o pojemności 35l – 12,96 zł,
2) worek o pojemności 60l – 25,92 zł,
3) kosz uliczny o pojemności 70l – 25,92 zł,
4) worek o pojemności 120l – 37,92 zł,
5) pojemnik o pojemności 120l – 54,00 zł,
6) pojemnik o pojemności 240l – 108,00 zł,
7) pojemnik o pojemności 1100l – 324,00 zł,
8) kontener o pojemności 5 m3 – 1080,00 zł
9) kontenery o pojemności 7m³ - 1512,00 zł.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/125/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, muszą zostać określone górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, należy wprowadzić niższe stawki opłat.
Obecnie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec obowiązuje uchwała Nr XX/125/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Obowiązująca od 2008 roku uchwała określa jedynie górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, nie określa ona jednak maksymalnych stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dokonując obliczeń do propozycji stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych wzięto pod uwagę m.in. koszt przyjęcia ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych wynoszący 7,03 zł/m3 oraz ustaloną odgórnie minimalną stawkę godzinową wynoszącą 17,00 zł. W obliczeniu kosztów należy uwzględnić również koszt przebytych kilometrów w ramach jednego kursu, koszt paliwa, koszt sprzętu którym wykonywana jest usługa. Ustalając koszty należy wziąć również pod uwagę fakt, że na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec funkcjonuje jedna stacja zlewna obsługiwana przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu Sp. z o.o. Ponadto dowożenie ścieków do stacji zlewnych poza terenem gminy nie jest opłacalne ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z odległością. Z uwagi na zmiany cen usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należało dostosować również górne stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych. Górna stawka opłaty zaproponowana w uchwale jest kwotą, która określona została również na podstawie uzyskanej informacji o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Proponuje się, aby górna stawka opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została ustalona na poziomie 35,00 zł/m3.
Gmina i Miasto Mirosławiec nie włączyła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Przedsiębiorcy odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych mogą regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale. Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi.
Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, zaproponowane w uchwale są kwotami, określonymi na podstawie uzyskanej informacji o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców wykonujących tego rodzaju usługę na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych będą miały zastosowanie, również wówczas gdy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych nie posiadają umów i dowodów uiszczania opłat za ww. usługi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b tj. „pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1. gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2. gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług, o których mowa wyżej, przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za takie usługi, Gmina zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości. W takim wypadku Burmistrz wydaje właścicielowi nieruchomości decyzję z urzędu, w której ustala:
- obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek określonych w niniejszej uchwale,
- terminy uiszczania opłat,
- sposób i terminy udostępniania pojemników lub worków w celu ich opróżnienia.
Decyzja wydawana jest na okres 1 roku i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego