W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815)  oraz art. 6m i art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, zm. poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Burmistrzowi Mirosławca – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty.
3. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte:
1) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
2) oświadczenie zawierające informacje o osobach, które są zameldowane na danej nieruchomości, a zamieszkują w innym miejscu.
§ 2. 1. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w formie dokumentu elektronicznego.
2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy i Miasta Mirosławiec – www.bip.miroslawiec.pl.
3. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. , poz. 346 z późń. zm.).
§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na druku ustalonym przepisami dotychczas obowiązującymi mają zastosowanie aż do czasu zaistnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji, zmiany deklaracji, korekty deklaracji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Traci moc  uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu ich składania deklaracji za pomocą środków elektronicznych.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miejska, w drodze uchwały, określa m.in.: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwalenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z dostosowania go do zmienionych przepisów powyższej ustawy, m.in. brak wyboru sposobu gromadzenia odpadów - obowiązek segregacji, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni, jest do 10 dnia następnego miesiąca), dodano w deklaracji klauzulę RODO.

Powiadom znajomego