W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, zm. poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284 )  uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości: 1,50 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Uzasadnienie


W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie, z pewnymi wyjątkami, w dniu 6 września 2019 roku. Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9 ustawy nowelizującej) rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym do znowelizowanych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Zgodnie z zapisami art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadający   kompostownik i kompostujący w nim bioodpady mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty pomniejszoną o kwotę zwolnienia.
Kwotę zwolnienia ustalono proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania bioodpadów przy założeniu, że ilość bioodpadów zmniejszy się o 1/2. Przyjmuje się na podstawie danych ze sprawozdań za lata 2016-2019, że pomniejszona ilość odpadów biodegradowalnych wynosi średnio 16 ton/rocznie, a ilość nieruchomości zamieszkałych zadeklarowanych w deklaracjach (stan na 31.03.2020 r.) 1324. W skali roku ilość odpadów 0,0010 tony/ m-c/ przypada na zadeklarowaną nieruchomość zamieszkałą, położoną na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Po analizie kosztów i zagospodarowania 1 tony bioodpadów odbieranych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec kwota częściowego zwolnienia winna wynosić 1,45 zł w zaokrągleniu 1,50 zł.

Powiadom znajomego