W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649, poz. 2020) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo)”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2020 rok w wysokości 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy zł i 00/100 gr.).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą i Miastem Mirosławiec.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jedostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego musi być poprzedzone podjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego inwestycyjnego polegającego na  przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. Próchnowo), tj. drogi 2310Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo na długości 3,844 km, drogi 2311Z w miejscowości Próchnowo na długości 0,246 km. W ramach przebudowy zostaną wycięte drzewa, które kolidują z inwestycją,  poszerzona zostanie jezdnia do 5,5 m, przebudowane zostaną istniejące chodniki i zjazdy do posesji, zatoka autobusowa w M. Próchnowo.
Wniosek o udzielenie pomocy publicznej Zarząd Powiatu złożył do Burmistrza Mirosławca w dniu 17 lutego 2020 r.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego