Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„i) odpady niebezpieczne.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 5. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki lub/i worki do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.”
3) § 7 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 7. 1. Niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) raz na tydzień z budynków wielolokalowych,
2) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.
2. Zebrane selektywnie odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) jeden raz w tygodniu z budynków wielolokalowych,
2) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) jeden raz w miesiącu z budynków wielolokalowych,
2) dwa razy w roku z budynków jednorodzinnych.
4. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej bezpośrednio do PSZOK lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
5. Zużyte baterie i akumulatorki powstające w gospodarstwach domowych dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej bezpośrednio do PSZOK lub do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.”
1) w § 8 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„14) odpady niebezpieczne.”
-  [Zakończenie nowelizacji aktu] 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 2 marca 2020 r.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wynika z konieczności uwzględnienia wszystkich dyspozycji przepisu art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579).
W zmienianej uchwale nie uwzględniono możliwości przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych. Przyjmowanie przez PSZOK tego rodzaj odpadów jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywania się w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych do których należą m.in.: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć, np. termometry.
Ponadto projekt uchwały zmieniającej, modyfikuje częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych, dostosowując ją do treści art. 6r ust. 3 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij