Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XXIV/212/2012  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) uprzątanie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
d) przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu;
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Zasady zbierania i pozbywania się stałych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wg zasad określonych w Regulaminie.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
3. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane i gromadzone od chwili ich powstania, według następujących rodzajów:
1) szkło;
2) papier i tektura (w tym opakowania);
3) metale;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) bioodpady;
7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady wielkogabarytowe, meble i inne, a także zużyte opony;
10) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) odpady tekstylne i odzież;
13) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5, są zbierane i odbierane łącznie.
5. Odpady, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem wymienionych w pkt 8-11, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3 Regulaminu.
6. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 3 pkt 1-7, mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania określone w rozdziale 3 Regulaminu.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną liczbę pojemników lub worków umożliwiających zbieranie odpadów komunalnych;
2) ustawienia pojemników lub worków na odpady na terenie nieruchomości w sposób zgodny z przepisami budowlanymi i sanitarnymi. Miejscami takimi mogą być m.in:
- wyodrębnione stanowiska w obrębie ogrodzenia
- zadaszone osłony, wiaty, pergole, altany
- utwardzone place dla kontenerów z pokrywami;
3) zapewnienia dostępu do pojemników zawierających zgromadzone odpady komunalne w celu ich opróżnienia przez uprawnionego odbiorcę odpadów w ustalony, zgodnie z harmonogramem dzień wywozu.
4) usuwania innych rodzajów odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów pochodzących z drobnych prac remontowo budowlanych) w inny sposób, wg zasad określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu oraz regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Właściciel nieruchomości wyposażając samodzielnie nieruchomość w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń spełniających określone standardy dotyczące kolorystyki, pojemności i jakości technicznej, określonej w niniejszym Regulaminie.
3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub/i worki służące do zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Pojemniki należy udostępniać odbiorcy odpadów w celu opróżnienia w terminach wyznaczonych w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości w godzinach 6.00 – 20.00; dopuszczalne jest wystawienie pojemników oraz worków poza obręb nieruchomości nie wcześniej niż o godzinie 21.00 dnia poprzedzającego termin wywozu.
5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych tak dla użytkowników jak i dla pracowników firm zajmujących się wywozem odpadów, w miarę możliwości na równej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
6. Należy zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego miejsca zbierania odpadów, miejscem takim może być teren położony przy nieruchomości, na którym czasowo umieszczono pojemniki lub worki zawierające odpady, do momentu ich opróżnienia.
7. W przypadku braku możliwości dojazdu i odbioru opadów komunalnych z pojemnika lub/i worka wystawionego przy posesji, pojemnik należy ustawić w najbliżej położonym miejscu przy drodze publicznej w terminie odbioru określonym w harmonogramie.
8. Materiały pozostałe po przeprowadzeniu drobnych prac remontowo – budowlanych stanowiące odpady komunalne należy niezwłoczne usuwać z terenu nieruchomości w sposób opisany w Regulaminie.
9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników lub/i worków na odpady i systematycznego ich opróżniania w sposób opisany w Regulaminie.
10. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach przeznaczonych dla danego typu odpadów, oznakowanych właściwym kolorem i informacją o rodzaju odpadów;
2) gromadzenie odpadów w pojemniku lub workach w ilości niepowodującej ich wypadanie i przeciążanie;
3) nieumieszczanie w pojemnikach lub workach odpadów powodujących ich niszczenie, w szczególności gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych;
4) mycie i dezynfekcję pojemników;
5) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) odpadów komunalnych zmieszanych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów;
2) odpadów selektywnie zebranych w postaci szkła, papieru i tektury (w tym opakowań), tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów lub poprzez przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie wiaty śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem - poprzez przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie wiaty śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
5) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;
6) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mirosławiec;
7) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytwarzanych w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie poprzez przekazanie na warunkach określonych w odrębnej umowie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej albo nieodpłatne przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jednakże w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
9) bioodpadów - poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub:
a) w zabudowie jednorodzinnej poprzez gromadzenie odpadów w workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) w zabudowie wielorodzinnej poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i prze-kazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo poprze przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) odpadów tekstylnych i odzieży w celu ponownego wykorzystania za pośrednictwem ogólnodostępnych punktów zbierania lub poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) popiołów paleniskowych i żużlu z domowych instalacji grzewczych - poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Nieruchomości należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.
2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 110 l.
4. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach, uwzględniającej następujące normy minimalnych pojemności:
1) dla budynków mieszkalnych – 0,02m3 (20 litrów) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 0,12m3 (120 litrów);
2) dla szkół wszelkiego typu – 0,003m3 (3 litry) na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli – 0,003m3 (3 litry) na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych – 0,05m3 (50 litrów) na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 0,05m3 (50 litrów) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11m3 (110 litrów) na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych – 0,02m3 (20 litrów) na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na każdych 10 pracowników;
h) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 0,02m3 (20 litrów) na jedno łóżko;
i) dla ogródków działkowych – 0,02m3 (20 litrów) na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005m3 (5 litrów) poza tym okresem;
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych okresowo w zabudowie rekreacyjnej i na terenie rodzinnych ogródków działkowych, mają obowiązek dysponować pojemnością 0,04m3 (40 litrów) pojemnika na osobę.
3. Właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować pojemnością 0,04 m3 (40 litrów) pojemnika na osobę przy cyklu odbioru raz na tydzień.
§ 8. 1. Ustala się następujące zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów:
1) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców od 1 do 4 osób):
- pojemnik o pojemności 0,11 m3 (110 litrów) na odpady niesegregowane,
- dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
- worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,
- worki o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady.
2) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców powyżej 4 osób):
- pojemnik o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na odpady niesegregowane,
- dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
- worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,
- worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady.
c) dla zabudowy wielorodzinnej (wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych):
- kontener /kontenery o łącznej pojemności co najmniej 1,1m3 (1100 litrów) na odpady niesegregowane,
- kontener /kontenery o łącznej pojemności co najmniej 1,1m3 (1100 litrów) na odpady segregowane – tworzywa sztuczne,
- kontener o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) lub 1,1m3 (1100 litrów) na szkło,
- kontener o pojemności 1,1m3 (1100 litrów) na papier i tekturę,
- kontener o pojemności 1,1m3 (1100 litrów) na bioodpady.
§ 9. 1.  Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:
1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło,
2) czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane,
3) niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
5) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadającym pojemnikom, o których mowa w ust.1
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcje korzystania z pojemnika.

Rozdział 4.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
§ 10. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
1) szkło;
2) papier i tektura (w tym opakowania);
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) bioodpady;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady wielkogabarytowe, meble i inne a także zużyte opony;
9) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) odpady tekstylne i odzież;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych.
2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób określony w ust. 1, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.


Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.
3. Odpady komunalne zmieszane i bioodpady usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym:
a) dwa razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7,
b) raz na dwa tygodnie z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7;
2) na wsiach jeden raz w miesiącu, przy czym od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie.
4. Odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym:
a) jeden raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7;
b) raz na dwa tygodnie z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7
  2) na wsiach 1 raz w miesiącu.
5. Kosze uliczne należy opróżniać jeden raz w tygodniu, przy czym od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w tygodniu.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej:
1) w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym:
a) jeden raz w miesiącu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7,
b) dwa razy w roku z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7,
2) na wsiach dwa razy w roku.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości niezamieszkałych należy przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
9. Usuwanie odpadów budowlanych rozbiórkowych z nieruchomości niezamieszkałych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są do ich systematycznego opróżniania korzystając z usług uprawnionych podmiotów w celu niedopuszczenia do przepełnienia i wycieku zawartości zbiornika.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku.
3. Częstotliwość, opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania czystości i porządku na chodnikach
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń wzdłuż chodników położonych przy nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

Rozdział 7.
Zasady mycia i prowadzenia drobnych napraw pojazdów poza specjalistycznymi stacjami obsługi pojazdów
§ 14. 1. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane na utwardzonym podłożu. Powstałe przy tych czynnościach odpady należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem zbierania odpadów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować skażenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych.
3. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzić poza miejscami przeznaczonymi do tego celu pod warunkiem, że powstające przy tym ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
4. Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej lub zabudowie jednorodzinnej mogą dokonywać kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1. zobowiązani są do lokalizacji kompostowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 ze zm.).
3. Wielkość kompostownika musi pozwalać na co najmniej jednoroczny okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału pochodzącego z terenu danej nieruchomości.
4. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.
5. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór określi i udostępni na stronie internetowej Burmistrz Mirosławca.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania poprzez kompostowanie.
7. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania bioodpadów.
§ 16. 1. Zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostowniach oraz biogazowniach rolniczych należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na
terenie nieruchomości na której ma miejsce zagospodarowanie.
§ 17. 1. Prowadzi się edukację ekologiczną promującą zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych.

Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 10.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Nakłada się obowiązek wykonania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 21. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie:

Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska
tel. 67 259 61 42  e-mail: urzad@miroslawiec.pl

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy określa w drodze uchwały regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i podejmowana jest po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Analiza funkcjonowania dotychczasowego regulaminu oraz znowelizowane w 2019 r. zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują na konieczność wprowadzenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w nowym brzmieniu.
Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to: wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenie zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiana częstotliwości odbioru odpadów.
Termin wejścia w życie nowego regulaminu uwzględnia zakończenie obecnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mirosławiec.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij