W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zasiegnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. i 2399) uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej  w Mirosławcu, będącej komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, występuje się z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w  Mirosławcu.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do poinformowania Wojewody Zachodniopomorskiego  o wystąpieniu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Mirosławcu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawowy obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji o zamiarze likwidacji straży gminnej (miejskiej) wynika z dyspozycji przepisu art. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zgodnie z którym: „Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, o czym zawiadamia wojewodę”.
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zatem konieczne, by umożliwić realizację planowanej likwidacji Straży Miejskiej w Mirosławcu. Likwidacja ta może nastąpić na podstawie odrębnej uchwały w tej sprawie, podjętej nie wcześniej niż po otrzymaniu wnioskowanej opinii, a w przypadku jej nieotrzymania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o jej wyrażenie. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych: „W przypadku nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii”. Na tej podstawie stwierdzić należy, iż brak inicjatywy w zakresie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie uniemożliwiłby w praktyce rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu. Rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej jest obiektywnie uzasadnione. Straż Miejska w Mirosławcu, w której pracuje jedynie Komendant, nie spełnia należycie swojej funkcji i oczekiwań społecznych, co w zestawieniu z wysokimi kosztami jej utrzymania sprawia, że dalsze utrzymywanie tej służby jest niecelowe.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe.

Powiadom znajomego