W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla rodzin i osób wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,  od 1 października 2018 r. wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 528 zł na osobę w rodzinie.
    Rządowy program ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
    W programie dożywiania w latach 2014-2018 także obowiązywało  kryterium dochodowe w wysokości kryterium określonego w uchwale Nr XXXVII/317/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
    Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. W świetle ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
    Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy do wysokości 150%  kryterium, jest uchwalenie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 ustawy podwyższającej kryterium dochodowe do 150%  tj. do wysokości, od której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku albo za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
    Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane