W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024 roku

Protokół nr LXIV/2024

z LXIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 lutego 2024 r. w godz. 13.00-13.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na sesji radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2023 r.:
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.Informacja nt. realizacji w 2023 roku Uchwały Nr XXXIX/300/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022-2026:
a)    informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
16.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.
17.Interpelacje i zapytania Radnych.
18.Wnioski i oświadczenia Radnych.
19.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
20.Zamknięcie obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LXIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LXIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

- 1.02.2024 r. – odbyło się zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu, dotyczące ustalenia harmonogramu zebrań sprawozdawczych w jednostkach gminnych;

- 3.02.2024 r.- w Bronikowie odbyło się 5-lecie Koła Gospodyń Wiejskich "Błyskawica 2", w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 9.02.2024 r.- w Tucznie odbyło się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 10.02.2024 r. – odbyły się obchody 79. rocznicy Walk o Wał Pomorski, w których  uczestniczyli m.in. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek i Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski;

- 13.02.2024 r.- w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi przy projekcie grantowym Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój. 

- 14.02.2024 r.- w Słajsinie odbyło się Zgromadzenie Celowe Związku Gmin RXXI. Dodał, iż do instalacji R-XXI po przeprowadzonym przetargu na zagospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja br. będą dostarczane odpady.  Poinformował, iż w Związku R-XXI została podjęta decyzja o uruchomieniu zadania wspólnego z austriacką firmą do budowy wspólnej biogazowni w Łobzie, która przyjmie co roku 20 000 ton odpadów, bioodpadów ze Związku Gmin RXXI bezpłatnie;

- 15.02.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z dyrektorem Enea Oświetlenie, w sprawie zadania Polskiego Ładu dotyczącego wymiany gminnych opraw oświetleniowych na LEDowe;

- 16.02.2024 r. - w Szczecinie odbyła się konferencja na temat turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 17.02.2024 r. - odbyły się spotkania sprawozdawcze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku;

W dalszych słowach przedstawił dane statystyczne dotyczące jednostki OSP Mirosławiec i OSP Piecnik. 

- 19.02.2024 r. – w Wałczu odbyło się podpisanie aktów notarialnych w sprawie podpisania umów dzierżawy działek gminnych dla firmy ATF. Umowy dzierżawy podpisane zostały na trzy lata od 1 lipca 2023 r. Bez tych umów spółka nie mogłaby przeprowadzić rekultywacji składowiska odpadów.

Poinformował, że zostały podpisane umowy dzierżawy, a nie sprzedaż działki, jak głoszą plotki wyborcze. Przypomniał, iż uchwała rady miejskiej i zarządzenie burmistrza z 2023 roku dotyczy sprzedaży działki nr 11/7, czyli działki pod sortownią, którą spółka użytkuje. Należy zwrócić uwagę, iż spółka budynków nie zabierze z dnia na dzień i w przypadku w/w działka nie została sprzedana tylko jest w dzierżawie, działka 11/7 ma być sprzedana po spełnieniu określonych warunków przez ATF. Po drugie należy podkreślić, że decyzją marszałka województwa składowisko odpadów zostało zamknięte w październiku 2022 roku i nie trafiają na nie odpady, co systematycznie monitorowane jest dronem z powietrza.

- 20.02.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy remizy OSP w Mirosławcu;

- 20.02.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie ze współorganizatorami sportowych imprez gminnych;

- 21.02.2024 r. - w Wardyniu Górnym odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym uzgadniano wyjście gminy Mirosławiec ze spółki i sprzedaż gminnych udziałów;

 - 23.0.2024 r.  - w Wałczu odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- 24.02.2024 r. - odbyło się spotkanie sprawozdawcze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie;

W dalszych słowach przedstawił dane statystyczne dotyczące jednostki OSP Bronikowo. 

- 26-27.02.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 27.02.2024 r. –w Hankach odbyło się Zebranie Wiejskie;

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace nad dokumentacją modernizacji ulicy Parkowej w Mirosławcu. Trwają również prace nad dokumentacją techniczną budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prace w Piecniku nad dostosowaniem  do potrzeb wjazdu do remizy OSP. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych w Bibliotece Publicznej i w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, w chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy. Trwają prace nad poprawianiem stanu dróg gruntowych. Poinformował, iż Urząd Marszałkowski zakończył kontrolę dwóch inwestycji z unijnym dofinansowaniem jeziora Kosiakowo oraz rewitalizację ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu. 

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXII Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2023 r.:

a)   przyjęcie sprawozdania.

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2023 r.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Informacja nt. realizacji w 2023 roku Uchwały Nr XXXIX/300/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022-2026:

a)   informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;

Informację Prezesa ZECWiKu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedstawionej informacji można stwierdzić, że część remontów zostałaby wykonana, gdyby współwłaściciele lokali partycypowaliby w kosztach remontów. Dodał, iż Gmina nie jest stuprocentowym udziałowcem odnośnie budynków,  dlatego za każdym razem plan zadań podlega zmianom, dostosowując się do możliwości finansowych współwłaścicieli. Poinformował, iż stawki czynszów nie są maksymalne, więc trudno jest uzyskać kwotę, aby przeprowadzić większe remonty.

d)   przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań do powyższego, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwała przyjmowana jest przez Radę co roku do dnia 31 marca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu, Kół Łowieckich działających na terenie gminy oraz  Fundacji Zwierz. Na realizację programu przewidywana jest kwota 76 800,00 zł w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/524/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie ze Statutem Celowego Związku Gmin R-XXI w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt ( Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel, w tym przypadku proponuje, aby został wyznaczony Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu - Kamila Chałupczak.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/525/2024 w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej, która powstała w ramach projektu.

W dalszych słowach poinformował, aby skorzystać ze strzelnicy wirtualnej należy uzgodnić termin w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/526/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po raz drugi jest przedstawiony projekt uchwały, który dotyczy planu połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu, dla których organizatorem jest Gmina Mirosławiec, w celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Mirosławiec zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury.

W poprzednim roku, nie udało otrzymać pozytywnej opinii Krajowej Rady Bibliotek, która to negatywna opinia wpłynęła na stanowisko ministra kultury.

Ponadto na organizatorze przy połączeniu biblioteki z inną instytucją kultury ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz uzyskanie zgody w tym zakresie od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Dodał, iż w wyniku połączenia obu instytucji planowanego od dnia 1 stycznia 2025 roku nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli ono bardziej efektywnie wykonywać zadania gminy w sferze czytelnictwa i jego upowszechniania, kultury oraz pielęgnacji polskich tradycji narodowych. Współpraca obu tych instytucji jest prowadzona od lat przy wielu wydarzeniach.

Nadmienił, iż  połączenie nie spowoduje ujemnych konsekwencji dla dyrektora biblioteki, gdyż od 3.01.2024 r. funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu pełni osoba, będąca jednocześnie Dyrektorem Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/527/2024 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały związany jest ze zmianą osoby pobierającą opłatę targową jako inkasent od 1 marca 2024 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/528/2024 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w przedstawionym projekcie uchwały regulacje dotyczą wyłącznie ulg dla należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Z uwagi na to, że przepisy Komisji Europejskiej zmieniły reguły pomocy publicznej i terminy obowiązywania tej pomocy, należało przygotować uchwałę i dostosować ją do zmienionych przepisów traktatu Unii Europejskiej, odnośnie art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po tych zmianach przedstawiony projekt uchwały został skonsultowany z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konieczność wprowadzenia nowej uchwały wynika z tego, że poprzednia obowiązywała do 31 grudnia 2023. Natomiast ta uchwała będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2024.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/529/2024 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2024 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/530/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy      Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2024 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIV/531/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.18
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terminu i okresu modernizacji ul. Parkowej w Mirosławcu, oraz czy modernizacja będzie obejmować odcinek drogi przy której prowadzone jest gospodarstwo rolne w kierunku Mirosławca Górnego. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poszerzenia drogi dojazdowej miedzy cmentarzem, a Stadionem Miejskim w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest przygotowywana dokumentacja związana z modernizacją ul. Parkowej w Mirosławcu. W ramach programu Polski Ład latem 2024 roku powinien zostać ogłoszony przetarg. Jeśli wszystko będzie realizowane zgodnie z planem i kwota przetargowa wystarczył w stosunku do zabezpieczonych środków finansowych z Polskiego Ładu i wkładu własnego gminy, to na z na koniec 2024 r. remont powinien się rozpocząć i objąć również część dojazdową do byłego PGR-u. Odnośnie drogi pomiędzy cmentarzem a stadionem, to jej poszerzenie jest uwarunkowane następnym zadaniem, na które jest przygotowywana koncepcja, a mianowicie projekt związany z pracami na stadionie miejskim i terenach przyległymi do stadionu.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy budynku wielolokalowego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego br. w Świdwinie jest dzień otwarty trwającej budowy z elementów gotowych budynku mieszkalnego. Ze względu na dzisiejszą sesję nie mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu. Odnośnie budowy budynku w Mirosławcu przygotowywana jest dokumentacja oraz trwają wyjaśnienia jak nowy rząd będzie podchodził do programu budowy mieszkań przez Krajowy Zasób Nieruchomości i SIM-y.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z prośbą o ułożenie płyt betonowych, które pozostałyby po remoncie drogi na ul. Tęczowej w Mirosławcu na odcinku koło wieży telekomunikacyjnej przy ul. Leśnej w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie wie czy płyty betonowe pozostaną, ale sprawdzi czy znalazłyby się dodatkowe środki, żeby poprawić odcinek drogi przy wieży. Dodał, iż chciałby pozyskać środki finansowe na wykonanie remontu drogi na Osiedlu Leśnym.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przebudowy chodnika na wysokości byłego kasyna w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w zmianach do budżetu na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na przebudowę chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym oraz na poprawę parkingu przy bloku nr 30.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z prośbą o przycięcie gałęzi nad drogą w kierunku miejscowości Gniewosz.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgłoszenie zostanie przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Wałczu. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym modernizacji przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 10, czy będzie zamknięty i mieszkańcy będą się przemieszczać ul. Słoneczną w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przejazd kolejowy na drodze krajowej nr 10 w Mirosławcu został już wykonany, jedynie będą montowane rogatki, co nie wpłynie na zamknięcie drogi.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym uzupełnienia oświetlenia w miejscowości Hanki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma w chwili obecnej wykonuje modernizację i rozbudowę oświetlenia w Łowiczu Wałeckim, a następnie będzie wykonywać w Hankach i Jabłonowie.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z ponownym wnioskiem o przycięcie świerków na ul. Wałeckiej w Mirosławcu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy został wyłoniony wykonawca przy modernizacji ujęcia wody w Bronikowie i czy został określony terminy rozpoczęcia robót?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prowadzone są negocjacje z firmami, które złożyły oferty na modernizację ujęć wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym. Firmy zostały zobligowane do złożenia na piśmie poprawione oferty albo podtrzymać ceny, które złożyły w przetargu. Taką formułę negocjacji wpisuje się praktycznie do każdego przetargu i z dobrym rezultatem, gdyż mimo przekazania cen w przetargach, firmy są później gotowe do tego, żeby negocjować kwoty, które zostały złożone. Zadanie przebudowy stacji wodociągowych i ujęć wody potrwa przynajmniej 12 miesięcy, gdyż takie są określone warunki z programu Polski Ład.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym lampy oświetleniowej w miejscowości Nieradz.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż lampa została wpisana w zadanie związane z wymianą czy zamianą majątku na rzecz rozbudowy linii oświetleniowych. Taka sama sytuacja dotyczy wyjazdu z Mirosławca w kierunku Kalisza Pomorskiego. Enea i Enea Oświetlenie przygotowują dokumentację na wykonanie tych prac oświetleniowych.

Radny Piotr Suchojad odniósł się do informacji, że Burmistrz Mirosławca został powołany do Rady Społecznej przy Ministrze Obrony Narodowej, może udałoby się zrealizować wykonanie drogi do Orla, jest to droga powiatowa na terenie gminy, ale remont drogi jest potrzebny.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 10 lutego, podczas wizyty Ministra Stanisława Wziątka został poruszony temat przejęcia i remontu drogi od Mirosławca Górnego do bramy jednostki wojskowej z wykorzystaniem środków z MON oraz temat drogi na Orle. Dokumentacja na remont odcinka drogi do Orla jest przygotowana, tylko brakuje środków finansowych na realizację tego zadania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie ubytków przy studzience telekomunikacyjnej przy zjeździe z ul. Orlej na ul. Kruczą w Mirosławcu oraz przy zjeździe z ul. Wolności na ul. Wałecką w Mirosławcu w kierunku stacji LPG, ścinkami asfaltu z remontu drogi wojewódzkiej nr 177 do Hanek. 

Ad. 19
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w obchodach rocznicy walk o Mirosławiec, w posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu, w zebraniu sprawozdawczym OSP Piecnik i Mirosławiec. Uczestniczył również w 5-leciu działalności Koła Gospodyń Wiejskich Błyskawica oraz spotkaniu dotyczącym organizacji rajdu rowerowego MTB we współpracy z lasami państwowymi.

Ad.20
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.55 zamknął LXIV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

Powiadom znajomego