W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LXIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 roku

Transmisja z LXIII sesji RM                                       

Protokół nr LXIII/2024

z LXIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 stycznia 2024 r. w godz. 13.07-14.02

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXI Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2023 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2023 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2023 roku:
a)    przyjęcie sprawozdania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.
12.   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
14.   Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym.
17.   Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
19.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.
21.  Interpelacje i zapytania Radnych.
22.   Wnioski i oświadczenia Radnych.
23.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
24.   Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Ad.1
Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LXIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

- 9.01.2024 r. – w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego, dotyczące wspólnych działań przy nowej perspektywie finansowej związanej z planem transportowym;

- 10.01.2024 r. - w Koszalinie w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu opłatkowym;

- 11.01.2024 r. -  w Szczecinie odbył się Zarząd Euroregionu Pomerania;

- 11.01.2024 r. – w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie z nowym Wojewodą Zachodniopomorskim Adamem Rudawskim;

- 12.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z okazji 60-lecia zawarcia związku małżeństwa Państwa Pawlak;

- 12.01.2024 r. - w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Mirosławca;

- 18.01.2024 r. – w Świdwinie odbył się pokazowy montaż elementów bloku realizowanego przez „SIM - Zachodniopomorskie”, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 18.01.2024 r. – odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Cztery Pory Roku”, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 20.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeństwa Państwa Lewandowskich;

- 23.01.2024 r. - w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbyły się obchody 16. rocznicy katastrofy samolotu  CASA;

- 24.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z wykonawcą modernizacji budynku OSP w Mirosławcu;

- 25.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z nadleśniczymi nadleśnictw Złocieniec i Mirosławiec, szefami 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie drogi dojazdowej do 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu;

- 25.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej;

- 25.01.2024 r. - w Zespole Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie Burmistrz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym uzgodnień transportu do w/w placówki dla osób powyżej 20 roku życia, którzy są mieszkańcami Mirosławca;

- 25.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się spotkanie dotyczące dalszych uzgodnień w sprawie drogi dojazdowej do 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu;

- 27-28.01.2024 r. - odbył się 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- 29.01.2024 r. - w Wałczu odbył się Zarząd Państwowej Straży Pożarnej, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 29.01.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu;

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończyły się prace związane z wymianą kotłowni w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Trwają prace nad dokumentacją modernizacji ulicy Parkowej w Mirosławcu. Dodał, iż remont ulicy Parkowej jest bardzo potrzebny, ze względu na duże ubytki w drodze, które w miarę możliwości pogodowych są uzupełniane. Trwają również prace nad dokumentacją techniczną budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prace w Piecniku nad dostosowaniem  do potrzeb wjazdu do remizy OSP. Został ogłoszony przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych w Bibliotece i w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Poinformował, iż zostało przesunięte rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym, ze względu na pojawiające się pytania ze strony wykonawców. Trwają prace nad poprawianiem stanu dróg gruntowych.

Burmistrz Mirosławca zaprosił na obchody 79. Rocznicy Walk o Mirosławiec w dniu 10.02.2024 r.

Ponadto podał, że w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia działki gruntowej o powierzchni 4000 m² za kwotę 15 529 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym modernizacji ul. Parkowej w Mirosławcu, a mianowicie miejsca do którego będzie remontowana droga.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż modernizacja ul. Parkowej w Mirosławcu przeprowadzona będzie do torów, gdyż na taki odcinek starczyło środków finansowych.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXI Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie: 

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w raport stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2023 roku:

a)   przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2023 roku:

a)    przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2023 roku:

a)   przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2024 r. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/513/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to standardowa procedura dotycząca zawarcia kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec na cele rolne, rolno-ogrodnicze, tereny pod garaże.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/514/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy uchylenia w całości uchwały Nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/515/2024 uchylającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do treści uchylonego Regulaminu zapisów w zakresie utrzymywania w należytym stanie miejsc gromadzenia odpadów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/516/2024 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  przedstawiony projekt uchwały dotyczy uchylenia w całości uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/517/2024 uchylającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w uchwale podjętej w grudniu 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wystąpił błąd techniczny dotyczący braku zapisu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej. W przedstawionym projekcie uchwały zapis został ujęty.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/518/2024 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2024 roku Gmina Mirosławiec przystąpiła do Celowego Związku Gmin R-XXI. Ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalacje należące do Celowego Związku Gmin R-XXI są niższe od cen obowiązujących w instalacji MPGO w Wardyniu Górnym.

Wobec powyższego przystąpienie Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI przyniesie wymierne korzyści finansowe poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a utrzymywanie statusu wspólnika Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Wardyniu Górnym staje się ekonomicznie nieuzasadnione. Dodał, iż gmina pracuje nad tym, aby było większe zainteresowanie firm do złożenia oferty przetargowej, co może spowodować zmniejszenie cen za odpady.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/519/2024 w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z otrzymaniem przez Gminę Mirosławiec wstępnej promesy dofinansowania na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych, polegających na remoncie więźby dachowej i wymianie poszycia dachowego, montażu orynnowania i instalacji piorunochronnej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, przy XIX wiecznym zabytkowym kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie, zgodnie z § 8 nr LXI/488/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład Rada Miejska podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji w formie odrębnej uchwały.

W dalszych słowach zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w § 3 ust. 2 w brzmieniu: „Umowa o przyznaniu dotacji zostanie zawarta po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Parafię, mającego na celu wybór wykonawcy zadania.”

Dodała, iż po podjęciu uchwały Parafia będzie rozpoczynała procedurę wyłonienia wykonawcy, po wyłonieniu wykonawcy gmina zwróci się do Banku Gospodarstwa Krajowego o promesę inwestycyjną. Po otrzymaniu promesy inwestycyjnej będzie można podpisać umowę z parafią, a proboszcz z wykonawcą inwestycji.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach będzie odbywało się wyłonienie wykonawcy?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż parafię nie obejmują przepisy przetargowe z Prawa Zamówień Publicznych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina pomagała proboszczowi parafii w realizacji zadania związanego z remontem kościoła w Bronikowie i również tego zadania nie obejmowały przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Gmina będzie nadzorować realizację prac budowlanych w kościele w Próchnowie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/520/2024 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych zobowiązuje rady gmin do ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowania zadań.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/521/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2024 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/522/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy      Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2024 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXIII/523/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.22
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym uzgodnień z firma ATF?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w dalszym ciągu trwają uzgodnienia w zakresie zapisów umowy dzierżawy działek pod działalność spółki i rekultywacji składowiska odpadów;

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy budynku wielolokalowego w Mirosławcu i czy jest jeszcze możliwość zapisania się na mieszkanie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja będzie przygotowywana na podstawie budynku w Połczynie Zdroju z pominięciem lokali pod działalność gospodarczą. 
W chwili obecnej zainteresowanych mieszkaniami jest ok. 20 osób, a blok będzie 26 lokalowy, także osoby zainteresowane mogą się zgłaszać.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczenia budynku przy Placu Wolności 5 od strony podwórka, gdyż dostał informację, że osoby nieupoważnione z niego korzystają.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż taka informacja wpłynęła również do urzędu, która została przekazana do ZECWiKu w celu zabezpieczenia tego budynku od strony podwórka.

Radny Janusz Beer poinformował, iż na posiedzeniu komisji mieszkaniowej zostało wstępnie zabezpieczone mieszkanie w Łowiczu Wałeckim jako mieszkanie chronione.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż po kontroli przeprowadzonej przez urząd wojewódzki w zakresie pomocy społecznej zostały wydane zalecenia pokontrolne, dotyczące m.in. obowiązku posiadania w gminie tzw. mieszkania treningowego. Do czasu kolejnej kontroli należy to mieszkanie przygotować, żeby na gminę nie zostały nałożone sankcje. Propozycją ze strony urzędu było mieszkanie w Łowiczu Wałeckim, ale trzeba sprawdzić czy spełnia wymagania rozporządzenia. I wówczas podjąć decyzję.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z wnioskiem o przycięcie żywopłotu, sprawdzenie stanu i ewentualne wycięcie drzewa Jarząb Pospolity (Jarzębina) na skrzyżowaniu ulic Sprzymierzonych - Wolności w Mirosławcu oraz o przycięcie świerków (przy krzyżach) przy ul. Wałeckiej w Mirosławcu.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z wnioskiem o sprawdzenie i poprawę stanu drogi wojewódzkiej nr 177 na trasie Bronikowo – Mirosławiec.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym pustego mieszkania przy ul. Sprzymierzonych 57 w Mirosławcu, jak zostanie wykorzystane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na prośbę mieszkańców mieszkających w tym budynku, najprawdopodobniej mieszkanie zostanie wystawione na sprzedaż.

Ad.23
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, w spotkaniu noworocznym, spotkaniu Stowarzyszenia "Cztery pory roku" oraz  uczestniczył w obchodach 16. rocznicy katastrofy samolotu  CASA.

Podziękował radnym za wsparcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dalszych słowach poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Forum Młodych Ludowców Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do dokończenia rewitalizacji brakującego odcinka linii kolejowej nr 410 na odcinku Drawno-Choszczno. Po przeanalizowaniu pisma Rada zadecydowała, żeby Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, że Rada Miejska w Mirosławca dnia 30 maja 2023 r. uchwaliła uchwałę w sprawie apelu dotyczącego odbudowy i reaktywacji linii kolejowej nr 410 Choszczno - Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich, która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Funduszu i Polityki Regionalnej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pismo z Forum Młodych Ludowców Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 410 również wpłynęło do Urzędu. Odpowiedź na powyższe pismo, również zostanie skierowane do Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Obrony Narodowej jako ponowne stanowisko Gminy Mirosławiec  popierające inicjatywę  rozszerzenia rewitalizacji linii kolejowej nr 410 Choszczno – Mirosławiec - Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich.                  

Ad.24
Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.02 zamknął  LXIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                          Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego