W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LXII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku

Protokół nr LXII/2023

z LXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu,

która odbyła się 28 grudnia 2023 r. w godz. 13.00-14.25

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LX Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2021-2022.
a)    przyjęcie raportu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Mirosławiec.
16.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat.
17.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.
20.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
21.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
22.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.
23.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.
24.Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
25.Interpelacje i zapytania Radnych.
26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
28. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LXII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Nieobecna radna Iwona Kłos

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LXI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

- 7-8.12.2023 r. – w Luboniu odbyła się konferencja Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 8.12.2023 r. – Burmistrz Mirosławca w Szczecinie odebrał nagrodę Lidera Powiatu Wałeckiego w rankingu gmin województwa zachodniopomorskiego;

- 9.12.2023 r. – na terenie Gminy Mirosławiec miała miejsce wizyta Świętego Mikołaja, który odwiedził wszystkie gminne miejscowości i obdarował dzieci prezentami;

- 10.12.2023 r. - w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców Klubu Sportowego Mistral, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 11.12.2023 r. – w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego, dotyczące wspólnych działań przy nowej perspektywie finansowej;

- 12.12.2023 r. – w Wardyniu Górnym odbyło się Zgromadzenie Wspólników dotyczące planu finansowego na rok 2024;

 - 13.12.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie 
z projektantem przebudowy i modernizacji Ośrodka Kultury w Mirosławcu;

- 13.12.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z projektantką w sprawie dokumentacji technicznej na Majdan Zamkowy;

- 14.12.2023 r. - odbyło się spotkanie wigilijne ze strażakami z terenu Gminy Mirosławiec;

- 15.12.2023 r. - w Szkole Podstawowej w Piecniku odbył się koncert bożonarodzeniowy;

- 16.12.2023 r. – na Targowisku Miejskim w Mirosławcu odbył się jarmark świąteczny;

- 18.12.2023 r. – w Koszalinie odbyło się posiedzenie udziałowców Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Zachodniopomorskie”. Poinformował, iż w trakcie budowy jest budynek w Świdwinie. Dodał, że został złożony wniosek na finansowanie budynku w Mirosławcu i wykonanie dokumentacji.

- 18.12.2023 r. – Zastępca Burmistrza uczestniczył w Słajsinie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI. Gmina Mirosławiec została przyjęta do Związku.

- 18.12.2023 r. - w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne z samotnymi seniorami;

- 19.12.2023 r. - w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się zakończenie projektu senioralnego;

- 20.12.2023 r. - odbyło się spotkanie wigilijne z seniorami ze stowarzyszenia Pogodna Jesień;

- 21.12.2023 r. – w Szkole Podstawowej w Mirosławcu odbył się apel bożonarodzeniowy;

- 21.12.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się podpisanie umowy z PKS Złocieniec na kolejny rok realizacji przewozów autobusowych; Dodał, iż na portalu unijnym oraz w BIP-ie zostało umieszczone zamówienie na dwie nowe linie autobusowe, które najprawdopodobniej będą mogły być realizowane od 2025 r.;

- 21.12.2023 r. - w siedzibie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne;

- 22.12.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z firmą ATF dotyczące uzgodnień w zakresie umowy dzierżawy działek pod działalność spółki i rekultywacji składowiska odpadów;

- 22.12.2023 r. - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki ZECWiK w Mirosławcu;

- 27.12.2023 r.- w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace budowlane i modernizacyjne budynku OSP w Mirosławcu. Zakończyły się prace związane z modernizacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Próchnowie oraz prace nad uruchomieniem wirtualnej strzelnicy w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Na ukończeniu są prace związane z wymianą kotłowni w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Trwają prace nad dokumentacją modernizacji ulicy Parkowej w Mirosławcu. Trwają również prace nad dokumentacją budowy budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został ogłoszony przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym. W Piecniku został przekazany plac budowy nad poprawieniem i dostosowaniem wjazdu do remizy OSP.

Ponadto w omawianym okresie dokonano zamiany działek z Nadleśnictwem Mirosławiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy budynku wielolokalowego, czy jest plan na przyszły rok?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trudno jest wskazać konkretną datę. Zostały wstrzymane przetargi ze względu na zablokowane środki na KZN.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LX Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie: 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowy raport.

W/w raport stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2021-2022.

a) przyjęcie raportu

W/w raport Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na posiedzeniach komisji obecny był online przedstawiciel firmy, która pomagała przygotować raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska i szczegółowo omówił wszystkie wskaźniki dotyczące realizacji Programu.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie raportu.

Głosowanie: 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe raportu.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał procedurę dotyczącą przyjęcia budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy, która została określona Uchwałą Nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Następnie przystąpił do realizacji procedury.

1.    Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej i mieli możliwość zapoznać się z jej treścią. Wobec powyższego odstąpiono od odczytania projektu uchwały.

2.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr 50.71.9.2023  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mirosławiec na 2024 rok, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Nr 50.71.9.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2023 r. stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

3.    Odczytanie opinii komisji stałych Rady poprzez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji:

a)   stanowisko Komisji Rewizyjnej

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Jurenc.

Stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawił Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)   stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu

Pisemne stanowisko Komisji przygotowane w oparciu o opinie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej o charakterze pozytywnym przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

4.    Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

Wobec braku wniosków komisji stałych Burmistrz Mirosławca nie miał podstaw do przedstawienia stanowiska.

5.    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski przed rozpoczęciem sesji  przez radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

6.    Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirosławiec Burmistrz nie złożył autopoprawek.

7.    Dyskusja nad projektem budżetu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w budżecie na 2024 dochody dla Gminy Mirosławiec zostały zaplanowane na poziomie 35.452.006,01 zł, a wydatki na poziomie 38.911.963,01 zł. Deficyt wyniesie prawie 3.459.957,00 zł. Zostały zmniejszone zaplanowane wydatki przygotowane przez jednostki i przez referaty Urzędu Miejskiego na kwotę ok. 1.500.000 zł. Nie oznacza to, że tych potrzeb nie ma, jednak zadania będą realizowane w mniejszym zakresie. Dodała, iż brak systemowego uzupełnienia ubytków dochodów 
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i spadek wysokości rekompensat, spowodowały, że z roku na rok spadają dla gminy nadwyżki operacyjne i planowany deficyt operacyjny, czyli różnica ujemna między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 1.969.069 zł. Aby utrzymać wydatki inwestycyjne na wcześniej planowanym poziomie, należałoby zaciągnąć kredyt, aby pokryć rosnący deficyt budżetowy w wysokości 900.000 zł. 

Burmistrz Mirosławca omówił budżet gminy na rok 2024 z uwzględnieniem środków rządowych, które wpłynęłyby na możliwość realizacji zadań m.in. na kanalizacje w miejscowości Hanki, budowę dróg i chodników na Osiedlu Leśnym oraz realizację zadań wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. modernizację budynku OSP w Mirosławcu, budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Placu Wolności w Mirosławcu, budowę boiska i terenu rekreacyjnego w Mirosławcu Górnym, modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bronikowie i Mirosławcu Górnym, przebudowę ulicy Parkowej w Mirosławcu od stadionu do torów, przebudowę i modernizację Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Mirosławcu, doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Parkowej i Orlej w Mirosławcu, modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mirosławcu i na terenach wiejskich oraz wymianę dachu na kościele w Próchnowie. 

8.     Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.

W związku z brakiem wniesionych autopoprawek nie było podstawy do przeprowadzenia głosowania.

9.    Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza    w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.

W związku z brakiem wniosków komisji nie było podstawy do przeprowadzenia głosowania.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/496/2023 w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Mirosławiec na lata 2024-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 50.71.11.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/497/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/498/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają  z upływem roku budżetowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż ustalono wykaz 18 zadań zaplanowanych w budżecie 2023 roku na kwotę ogółem 1.099.477,88 zł, w tym wydatki majątkowe 859.872,54 zł. Są to wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego. Termin realizacji zadań ustalony został do 28 czerwca 2024 r. na które zostały podpisane umowy i dokonany został wybór wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/499/2023 w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają   z upływem roku budżetowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/500/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z przebudową targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu zachodzi konieczność ustalenia nowego regulaminu targowiska miejskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy pojawi się szyld targowisko miejskie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż propozycja szyldu również pojawiła się od osób handlujących, żeby umieścić informację o targowisku miejskim. Zostanie przeanalizowane, w którym miejscu umieścić taką tablicę.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/501/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z przebudową targowiska miejskiego w Mirosławcu, zachodzi konieczność wyznaczenia nowych miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/502/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż toaleta zlokalizowana przy ul. Spokojnej będzie udostępniana nieodpłatnie, zgodnie z założeniami projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Koszt budowy toalety zlokalizowanej przy ul. Dworcowej został wyłączony z kosztów kwalifikowanych w/w projektu, w związku z powyższym Gmina ma możliwość pobierania opłat związanych z użytkowaniem toalety. Stąd propozycja wprowadzenia opłaty w kwocie 2,00 zł za każdorazowe skorzystanie z toalety.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/503/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż analiza dotychczasowego funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie częstotliwości odbioru niektórych rodzajów odpadów komunalnych. Termin wejścia w życie nowego regulaminu uwzględnia zakończenie obecnej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/504/2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie częstotliwości odbioru niektórych rodzajów odpadów komunalnych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/505/2023 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  przedstawiony projekt uchwały określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/506/2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały określa górne stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mirosławiec, w wysokościach:
1) 290,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych 
w sposób selektywny;

2) 580,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych 
w sposób nieselektywny.

Również określa górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mirosławiec  w następujących wysokościach:

1) 90,00 zł/m3 brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) 300,00 zł/m3 brutto za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dalszych słowach odpowiedział na pytanie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych, że informacja o ustaleniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec zostanie przekazana przedsiębiorcom z terenu gminy.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/507/2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż proponowana stawka opłaty miejscowej nie przekracza granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 3,22 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/508/2023 w sprawie opłaty miejscowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwała przewiduje zróżnicowanie stawek opłaty targowej, a także obniżenia wynagrodzenia inkasenta. Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 1.096,39 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/509/2023 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad.22
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/510/2023 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/511/2023 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXII/512/2023 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Ad.25
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.26
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek o skierowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie z wnioskiem o poprawienie studzienki znajdującej się w pasie drogi krajowej nr 10 oraz uszkodzonego chodnika przy budynku przy ul. Wolności 15 w Mirosławcu.

Radna Katarzyna Jurenc poinformowała, iż ponownie pojawiły się dziury na drodze wojewódzkiej między Hankami a Bronikowem, a przed świętami były załatane.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż grudzień- styczeń nie są odpowiednimi miesiącami na poprawę stanu dróg. Zapewne powiatowy zarząd dróg jak i gmina dokona poprawy dróg dopiero jak będą odpowiednie warunki atmosferyczne.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił uwagę, iż również należy dokonać poprawy drogi na ul. Tęczowej w Mirosławcu,  w tym miejscu cały czas, mimo prób naprawy tej drogi, cały czas po deszczach pojawiają się mocne ubytki. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ul. Tęczowa będzie uzupełniana w sposób, który już jest zrobiony w części, czyli z wykorzystaniem płyt betonowych, tak żeby pozbyć się tych ubytków.

Radna Katarzyna Jurenc złożyła wniosek o naprawę nieświecącej lampy oświetleniowej przy Ochotniczej Staży Pożarnej w Mirosławcu.

Ad. 27
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w spotkaniu świątecznym dla dzieci i rodziców Klubu Sportowego Mistral, w spotkaniu wigilijnym ze strażakami z terenu Gminy Mirosławiec, w spotkaniu świątecznym 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym. Również uczestniczył w apelu świątecznym w Szkole Podstawowej w Mirosławcu, koncercie bożonarodzeniowym w Szkole Podstawowej w Piecniku oraz we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.28

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.25 zamknął LXII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

Powiadom znajomego