W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LXI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 roku

Transmisja z LXI sesji RM

 

PROTOKÓŁ NR LXI/2023

z LXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 listopada 2023 r. w godz. 13°°- 14.18

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1. 2).

1.    Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.    Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LIX Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
a)    przyjęcie informacji.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:
a) przyjęcie informacji.
10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
a)    przyjęcie informacji.
11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a)    przyjęcie informacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
26.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
27.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
30. Interpelacje i zapytania Radnych.
31.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
32.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
33.  Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LXI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował,
iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Nieobecna radna Iwona Kłos.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 7.11.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy dotycząca modernizacji budynku OSP w Mirosławcu;

- 10.11.2023 r. - w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości;

- 11.11.2023 r. - odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości;

- 14.11.2023 r. – w Złocieńcu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Drawy i Lidera Wałeckiego;

- 15.11.2023 r. – w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się spotkanie w sprawie dofinansowań z nowej perspektywy unijnej;

- 17.11.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami firmy ATF w sprawie dzierżawy działek pod działalność spółki;

- 17.11.2023 r. - w Mirosławcu Górnym odbyło się otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego;

- 23.11.2023 r. – w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S-10” dotyczące planów budowy drogi ekspresowej S10;

- 24.11.2023 r. - w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 24.11.2023 r. - w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbył się Gminny Dzień Seniora;

- 27-28.11.2023 r. - w Jachrance pod Warszawą odbył się kongres Związku Gmin Wiejskich, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończyły się odbiory związane z rewitalizacją ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu. Z początkiem grudnia br. zostanie otwarte targowisko miejskie oraz toalety. Zakończyły się prace związane z modernizacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Próchnowie. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu do strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Trwają prace nad dokumentacją modernizacji ulicy Parkowej w Mirosławcu. Trwają również prace nad dokumentacją budowy budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaktualizowane zostały kosztorysy na wykonanie prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia - działka uzupełniająca w Mirosławcu za kwotę 8.500,00 zł oraz nabycie działki od KOWR-u w Próchnowie o powierzchni 240 m².

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przebudowy ul. Parkowej w Mirosławcu, jaki wariant został wybrany na projekt przebudowy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż został wybrany projekt ze skrzyżowaniem.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy firma ATF zainteresowana jest dzierżawą działek czy również kupnem działek?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że firma ATF chciałby zarówno kupić jak i wydzierżawić. To zależy, o które działki chodzi.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dlaczego nie został wybrany projekt z rondem na ul. Parkowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po rozeznaniu wśród mieszkańców więcej zwolenników było za rozwiązaniem wykonania skrzyżowania na ul. Parkowej.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LIX Sesji Rady Miejskiej.
a) przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2022/2023.

a)   informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
W/w informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko Komisji Polityki Społecznej odczytał Przewodniczący Komisji Janusz Beer.

Stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)przyjęcie informacji.

W związku z brakiem głosów dyskusji przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2022/2023.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

a) przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a) przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
a) przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przezPrzewodniczącego Rady Miejskiej:
a) przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie:
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż aby organizacje pozarządowe mogły realizować zadania publiczne niezbędne jest podjęcie programu współpracy z organizacjami w każdym roku. Projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2024 r. to 209.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż program został uzupełniony o zadanie dotyczące zabezpieczenia kąpieliska nad jeziorem Kosiakowo w okresie letnim o ratowników wodnych z WOPRu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-14
Przeciw- 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/478/2023 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie transportu publicznego na rok 2024, byłby to drugi rok finansowania transportu w gminie. Obecna umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku i ze względu na chęć zawarcia umowy na kolejny 2024 rok, podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jedyną zmianą w zakresie transportu zbiorowego jest likwidacja jednego kursu z Orla do Mirosławca o godz. 6.00, na który nie było zainteresowania. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie:

Za-14
Przeciw- 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/479/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Gminy Mirosławiec możliwości dojazdu do ich celów podróży znajdujących się na terenie Gminy Kalisz Pomorski, zamiarem Gminy Mirosławiec jest kontynuacja utrzymania linii komunikacyjnej pomiędzy tymi gminami, w oparciu o porozumienie międzygminne dotyczące zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Obecna umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku i ze względu na chęć zawarcia umowy na 2024 rok niezbędne jest zawarcie porozumienia międzygminnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zainteresowania np. firmę Flixbus, aby swoje usługi również realizowała w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest problem z nawiązaniem kontaktu 
z osobą decyzyjną firmy Flixbus. Dodatkowo może być problem, żeby autobus zatrzymywał się w Mirosławcu, gdyż ma przystanki w Wałczu i w Kaliszu Pomorskim. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie:

Za-14
Przeciw- 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/480/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Gminy Mirosławiec możliwości dojazdu do ich celów podróży znajdujących się na terenie Gminy Wałcz, zamiarem Gminy Mirosławiec jest kontynuacja utrzymania linii komunikacyjnych pomiędzy tymi gminami, w oparciu o porozumienie międzygminne dotyczące zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Obecna umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku i ze względu na chęć zawarcia umowy na 2024 rok niezbędne jest zawarcie porozumienia międzygminnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw- 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/481/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy określenia zasad dotyczących dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki. Wysokość dotacji na 1 dziecko zmienia się w porównaniu do roku bieżącego o 50 zł i wynosi 350,00 zł dla dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec. Nie zmieniają się natomiast zasady udzielania dotacji na 2024 rok w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały na rok 2023.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw- 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/482/2023 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Program "Posiłek w szkole i w domu" to program wieloletni, który w tym roku się kończy. Natomiast został przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w sytuacjach szczególnie uzasadnionych dotyczących udzielenia pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez konieczności wydania decyzji administracyjnej. Warunkiem udzielenia takiej pomocy i jej finansowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/483/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w styczniu 2023 r. została podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w wysokości 200% w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z przyjęciem nowego programu na lata 2024-2028, należy ustalić kryterium na nowo. Będzie ono na poziomie 200% kryterium, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/484/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe do wysokości 200%  kryterium, jest uchwalenie przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do 200%  tj. do wysokości, od której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku albo za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/485/2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w kompetencji Rady Miejskiej w Mirosławcu jest określenie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Dodała, iż przepisy będą obowiązywały do przyszłego roku i dotyczą nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem do kiedy będzie obowiązywać niniejsza uchwała?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż obowiązek nałożony na gminy w ustawie był taki, że uchwałę należy podjąć do końca tego roku, a w przyszłym roku ta uchwała będzie obowiązywać do sierpnia.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/486/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy upoważnienia Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich  użytkowników wieczystych w przypadku złożenia wniosku o sprzedaż.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/487/2023 w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.22
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z uczestnictwem Gminy Mirosławiec w ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów naborach wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków niezbędne jest określenie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie z Programu przeznaczone będzie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy.

Podjęcie niniejszej uchwały będzie stanowić podstawę do udzielenia dotacji w Gminie Mirosławiec na remont dachu w Kościele w Próchnowie.

Przedmiotowa uchwała została przedstawiona do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się co w sytuacji jak Rządowy Program Odbudowy Zabytków zostanie zmieniony, to uchwałę również będzie trzeba zmienić.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wniosek został już złożony, a dotacja przyznana więc zmian najprawdopodobniej nie będzie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie ma informacji o kontynuacji Programu „Polski Ład”. Natomiast wnioski, które zostały złożone, promesy które zostały przyznane gminie na realizację zadań najprawdopodobniej nie zostaną cofnięte. 

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy jak będzie kontynuowany Program Odbudowy Zabytków to na terenie gminy są budynki, które są pod nadzorem konserwatora.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budynek salki katechetycznej przy Kościele Parafialnym w Mirosławcu mógłby zostać objęty Programem Odbudowy Zabytków.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/488/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały jest projektem intencyjnym ze względu na to, że gmina przygotowuje się do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obecnie Gmina Mirosławiec jest udziałowcem w instalacji zarządzanej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez MPGO w Wardyniu Górnym, są jednak wyższe od cen obowiązujących w instalacji należącej do Celowego Związku Gmin R-XXI. Dodał, iż gmina pracuje nad tym, aby było większe zainteresowanie firm do złożenia oferty przetargowej, co może spowodować zmniejszenie cen za odpady.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/489/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt przedmiotowej uchwały był poddany konsultacjom społecznym. W związku z tym, że mało mieszkańców jest na Kolonii Polne, a tylko do nich ukierunkowane były te konsultacje nikt nie wziął w nich udziału. Celem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada” jest potrzeba doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono  do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/490/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad.25
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczasowa uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową z 2008 roku, nie zawiera wszystkich miejscowości, w których gmina mogłaby pobierać opłatę miejscową, w związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały rozszerza wykaz miejscowości. 
Dodała, iż Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 17.10.2023 r. potwierdził, iż w miejscowościach: Mirosławiec, Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki-Kolonia, Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Łowicz Wałecki, Polne, Orle, Piecnik, Kosiakowo, Próchnowo, Sadowo, Setnica i Toporzyk nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, a także na terenie gminy Mirosławiec nie zostały przekroczone dopuszczalne normy poziomów pól elektromagnetycznych. Nie ma więc przeszkód, aby nie pobierać w w/w opłaty miejscowej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/491/2023 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest tzw. autopoprawką do uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych podjętej w październiku br. Zmiana dotyczy §1pkt. 4 i 6, które zostały uszczegółowione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/492/2023 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad.27
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały został omówiony z sołtysami z terenu Gminy Mirosławiec. W miesiącu październiku 2023 r. została podjęta uchwała o likwidacji poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W zamian proponuje się dietę dla sołtysa w wysokości 500 zł miesięcznie. W przypadku nieobecności sołtysa na zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, wysokość diety ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność. Dodała, iż według nowych interpelacji przedmiotowa uchwała będzie podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ stanowi akt prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni pełniący funkcję sołtysa nie biorą udziału w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-12
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/493/2023 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec, przy wyłączeniu z głosowania 3 radnych pełniących funkcję sołtysa (1 nieobecny).

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Ad.28
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na
2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na
posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca przedstawił proponowane w projekcie uchwały zmiany
w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/494/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi
załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad.29
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LXI/495/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 51 do niniejszego protokołu.

Ad.30
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.31
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc podziękowała w imieniu mieszkańców Kolonii Hanki za nowy plac zabaw. Dodatkowo zwróciła się z prośbą o dostawienie wiaty przystankowej w Kolonii Hanki na drodze wojewódzkiej w miejsce, z którego została przeniesiona, gdyż dzieci dojeżdżające do Wałcza, z tego miejsca korzystają. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na spotkaniu ustalającym warunki do wykonania remontu drogi, mieszkańcy zwrócili się z prośbą o przedstawienie wiaty autobusowej, gdyż nikt z niej nie korzysta, więc została zmieniona lokalizacja. Dodał, iż w roku 2024 postara się rozwiązać problem, gdyż mieszkańcy Toporzyka również zwrócili się o postawienie wiaty przystankowej.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozmów z Wałecką Spółdzielnia Mieszkaniową w sprawie postawienia wiaty śmietnikowej dla mieszkańców przy ul. Spokojnej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w miesiącu grudniu br. postara się spotkać z Prezesem Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu i uzgodnić szczegóły miejsc parkingowych przy ul. Spokojnej jak i budowy wiaty śmietnikowej. Dodał, iż zakończyły się odbiory prac przy ul. Spokojnej i pomysł, który był omawiany z prezesem spółdzielni o powiększenie istniejącej wiaty kosztem jednego miejsca parkingowego jest niemożliwe do zrealizowania, gdyż naruszyłoby to zasady dofinansowania zadania.

Radny Janusz Beer poinformował, iż z początkiem grudnia br. odbędzie się spotkanie Zarządu Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu z mieszkańcami i temat wiaty śmietnikowej zostanie poruszony.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z wnioskiem o skierowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu z wnioskiem o regularne odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Piecnik – Próchnowo – Bronikowo, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które korzystają z przewozów autobusowych do szkół i przedszkoli.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie skierowane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Programu Odbudowy Zabytków, czy program również obejmuje budynki prywatne.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Rządowy Program Odbudowy Zabytków udziela dotacji dla budynków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, głównie chodzi kościoły. Natomiast nikt z mieszkańców nie zgłosił się z zainteresowaniem o pozyskanie środków na prywatne budynki zabytkowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia i piłkochwytów na Stadionie Miejskim w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na wykonanie piłkochwytów na Stadionie Miejskim został wyłoniony wykonawca, natomiast zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania, ze względy na warunki pogodowe. Dodał, iż Enea Oświetlenie będzie wykonywała modernizację oświetlenia na ul. Zamkowej, w Hankach, Łowiczu Wałeckim oraz Jabłonowie, więc dwa słupy zostaną przeniesione i podłączone na Stadionie Miejskim.

Ad.32
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między
sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż brał udział we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu. Ponadto  uczestniczył 11 listopada 2023 r. w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

W imieniu Ośrodka Kultury w Mirosławcu zaprosił na koncert charytatywny, który odbędzie się 9 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Koncert zorganizowany jest w ramach projektu społecznego „Podaruj Miłość” przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.

Ad. 33
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.18
zamknął LXI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                     Piotr Czech

 

Powiadom znajomego