W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023 roku

                      Transmisja z LX sesji RM                                       

 

Protokół nr LX/2023

z LX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 października 2023 r. w godz. 13.00-13.39

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej. 
           a)     przyjęcie sprawozdania.
7.Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec” na lata 2021-2026 za okres 2021-2022: 
           a)     raport Kierownika MGOPS;
           b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
           c)     dyskusja;
           d)     przyjęcie raportu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych. 
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
12.Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej. 
13.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. 
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029. 
17.Interpelacje i zapytania Radnych.
18.Wnioski i oświadczenia Radnych.
19.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
20.Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie LX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Grzegorz Plewa.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 29.09.2023 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie Zarządu Centrum wsparcia Doradczego Stowarzyszenia Powiatu Wałeckiego dotyczące uzgodnienia propozycji wniosków do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku Gminy Mirosławiec wnioski dotyczą modernizacji pomostu nad jeziorem Kosiakowo, termomodernizacji Przedszkola w Mirosławcu Górnym i modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Mirosławcu;

- 29.09.2023 r. – odbyła się Rada Nadzorca ZECWiK w Mirosławcu, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 30.09.2023 r. – w Drzewoszewie odbyły się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Jesiennej Bryzy;

- 2.10.2023 r. – w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbyła się inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 3.10.2023 r. - Burmistrz Mirosławca wraz z Burmistrzem Człopy i Tuczna uczestniczyli w spotkaniu z prezesem samorządowego Związku RXXI w Słajsinie w sprawie odbiorów 
i zagospodarowania odpadów komunalnych;

- 4.10.2023 r. - w Wałczu odbyło się otwarcie nowej hali sportowej w Centralnym Ośrodku Sportu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 5.10.2023 r. – miało miejsce otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej na odcinku Kolonia Hanki - Jadwiżyn;

- 5.10.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z firmą Enea Oświetlenie w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy;

- 6.10.2023 r. – odbyło się otwarcie toru „Pumptruck” połączonego ze szkoleniem z bezpiecznej jazdy i zawodami dla dzieci i  młodzieży;

- 11.10.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się narada techniczna dotycząca modernizacji budynku OSP w Mirosławcu;

- 12.10.2023 r. - w Wałczu odbył się „Marsz różowej wstążki” organizowany przez Stowarzyszenie Amazonki, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 13.10.2023 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu i Szkole Podstawowej w Mirosławcu;

- 15.10.2023 r. – odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

- 17-18.10.2023 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w forum samorządowym w Poznaniu, dotyczącym perspektyw finansowych dla samorządów oraz gospodarki odpadami.

 - 19.10.2023 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Malarstwa „Artystyczne Spotkania” Bernadety Sudnikowicz;

- 24.10.2023 r. – w Koszalinie odbyło się posiedzenie udziałowców Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Zachodniopomorskie”;

- 25.10.2023 r. -  w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zarządu Euroregionu Pomerania dotyczące nowych naborów na dofinansowania, m.in. z funduszu małych projektów i spotkań młodzieży.

- 23-26.10.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w miesiącu październiku rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami na terenach wiejskich. Głównym tematem poruszanym podczas spotkań były stawki za odpady komunalne. Ponadto na rewitalizowanym terenie na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie postawionych obiektów. Zakończyły się prace modernizacyjne nad ciągami komunikacyjnymi na cmentarzu komunalnym w Mirosławcu.

Poinformował, iż zastały rozesłane zapytania ofertowe na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Próchnowie i dostawę sprzętu do strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia - lokal mieszkalny za kwotę 27 625 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym bonusu rządowego za gminną frekwencję za udział w wyborach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy frekwencji powyżej 60% można będzie otrzymać bonus na działalność kół gospodyń wiejskich oraz na lokalne kluby sportowe, w przypadku gminy kwota wynosiłaby łącznie 500.000 zł, natomiast nie ma jeszcze informacji w jaki sposób Gminy otrzymają te środki. Jeśli chodzi o powiat to Gmina Wałcz uzyskała największą frekwencję, więc Gmina Wałcz może otrzymać dodatkowe środki na budowę remizy.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVIII Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec” na lata 2021-2026 za okres 2021-2022:

a)   raport Kierownika MGOPS;

Raport z monitoringu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w raport stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.

Pozytywne stanowisko w sprawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec” na lata 2021-2026 za okres 2021-2022 przedstawił Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja

W dyskusji nie zabrano głosu.

O godz. 13.19 na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

d)     przyjęcie raportu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec” na lata 2021-2026 za okres 2021-2022.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw -0

Wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, pozytywnie przyjęła przedmiotowy raport.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały jest kontynuacją tematu zamiany działek pomiędzy gminą Mirosławiec a Nadleśnictwem Mirosławiec podjęta uchwała w miesiącu czerwcu br. Wyżej wymieniony projekt dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirosławiec położonej w Piecniku na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Nadleśnictwa Mirosławiec, tj. cztery działki położone w Mirosławcu, działka w Piecniku i w Łowiczu Wałeckim. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LX/469/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu; przy czym komisje zgłosiły podczas posiedzeń inne propozycje stawek podatku od nieruchomości

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z odbytymi posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu i zgłoszonymi zmianami przez poszczególne komisje, zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok o wzrost stawek podatku od nieruchomości o 10% w porównaniu do roku 2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał stawki podatku od nieruchomości po wprowadzeniu autopoprawki przez Burmistrza Mirosławca ze wzrostem stawek o 10%.

Burmistrz Mirosławca nawiązał do sytuacji dotyczącej podejmowanych przez Radę decyzji przy podejmowaniu jednogłośnych uchwał m.in. o podwyższenie stawek za odpady komunalne. Dodał, że na posiedzeniach komisji odbywają się dość „żywe” dyskusje dotyczące stawek za opłaty czy w obecnej sytuacji stawek podatku oraz w sprawie tematów związanych ze wzrostem kosztów w poszczególnych jednostkach, które są na poziomie 25%. W konsekwencji w przypadku wzrostu stawek podatku o 10%, sytuacja finansowa będzie wymagała podejmowania trudnych decyzji z początkiem przyszłego roku, gdyż budżet będzie niewystarczający na oczekiwania finansowe m.in. ze szkół czy ośrodka pomocy społecznej.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu zgłosił wniosek o wzrost stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 o 8% w porównaniu do roku 2023, natomiast komisja przegłosowała wzrost stawki o 10%. Wyraził zdanie, że jest przeciwny wzrostowi stawek o 10%, gdyż jego propozycja była niższa.

Radna Justyna Markowska poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej zgłosiła wniosek o wzrost stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 o 5% w porównaniu do roku 2023, natomiast komisja przegłosowała wzrost stawki o 10%.

W związku z brakiem głosów pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw- 3

Wstrzymało się- 1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 11 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr LX/470/2023 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr LX/471/2023 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z modernizacją targowiska w Mirosławcu projekt uchwały przewiduje dodanie punktu w brzmieniu „lady w boksie” stawka w wysokości 32,00 zł, która będzie obowiązywać do końca roku 2023.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LX/472/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 1.096,39 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 rok. Dodatkowo został wprowadzony nowy paragraf dotyczący „zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży własnych wyrobów artystycznych, rękodzielniczych i kulinarnych prowadzonych podczas kiermaszy.”

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 14 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr LX/473/2023 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu zostały przyjęte Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości podatku rolnego oraz podatku leśnego. W przypadku przyjęcia tych komunikatów na rok 2024 podanych przez Prezesa GUS, rada nie podejmuje uchwał w sprawie uchwalenia stawek podatku rolnego i podatku leśnego.

Komunikat Prezesa GUS w sprawie wysokości podatku rolnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Komunikat Prezesa GUS w sprawie wysokości podatku leśnego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż za odstąpieniem od poboru podatków w drodze inkasa przemawia rozwój usług bankowości elektronicznej oraz płatności bezgotówkowych, z których coraz częściej korzystają podatnicy. Podjęcie przedmiotowe uchwały opłata targowa będzie jedyną opłatą gotówkową pobieraną przez inkasenta od stycznia 2024 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni pełniący funkcję sołtysa nie mogą brać udziału w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LX/474/2023 uchylającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, przy wyłączeniu z głosowania 3 radnych pełniących funkcję sołtysa.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi 
załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku ze wzrostem ilości odbieranych z terenu Gminy odpadów, obecnie obowiązująca na terenie gminy Mirosławiec stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca, aby pokryć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu utrzymania stawki opłaty na obecnym poziomie konieczne jest pokrycie części kosztów z budżetu gminy ze środków niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem  ile miesięcznie gmina będzie musiała dopłacić do odpadów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, gdyby stawka za odpady komunalne była w wysokości 45 zł i opłaty regularnie wpływałyby do budżetu gminy, to nie należało by dopłacać, natomiast przy stawce 41 zł i braku regularnych opłat ogólnie brakuje około 419.000 zł na faktury dotyczące odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LX/475/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany  w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LX/476/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LX/477/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.18
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości przycięcia krzaków przy przejeździe kolejowym w kierunku Mirosławca Górnego, ze względu na słabą widoczność. W dalszych słowach zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie wykonane oznakowanie poziome w kierunku Mirosławca Górnego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odnośnie przycięcie krzaków przy przejeździe kolejowym rozmowy z firmą, która modernizuje tory już trwały, ale ponowi prośbę o przycięcie. W sprawie oznakowania poziomego przed i za firmą ATF w kierunku Mirosławca Górnego zostanie ono wykonane w miesiącu listopadzie br.

Radny Grzegorz Plewa złożył wniosek o usuniecie nierówności (zagłębień) w nawierzchni drogi na ul. Księżycowej, Tęczowej oraz na Osiedlu Ptasim w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż naprawa dróg zostanie zrealizowana sposobem gospodarczym poprzez destrukt asfaltowy. 

Ad.19
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu i Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz w otwarciu wyremontowanej drogi powiatowej na odcinki Kolonia Hanki - Jadwiżyn. 

Ad.20
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.39 zamknął LX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                   Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego