W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Transmisja z LVIII sesji RM                                       

 

Protokół nr LVIII/2023

z LVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 29 sierpnia 2023 r. w godz. 1300-1445

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVI Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za 
I półrocze 2023 roku.
a)    informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo”.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo”.
20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
28.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
29.Interpelacje i zapytania Radnych.
30.Wnioski i oświadczenia Radnych.
31.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
32.Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

Ad.1
Otwarcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna radna Izabela Garan

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LVII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 30.06.-01.07.2023 r. -  na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbył się „Festiwal Żubra”;
- 4.07.2023 r. – odbyła się licytacja nieruchomości po restauracji „Magdalenka”;
-7.07.2023 r. – odbyła się online konferencja z Wojewodą Województwa Zachodniopomorskiego;
- 10.07.2023 r. – w Kłębowcu odbyło się spotkanie z sołtysami w ramach działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- 12.07.2023 r. – w Wałczu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Powiatowego, dotyczące ustalania zadań do dofinansowania. Na terenie Gminy prawdopodobnie będzie to termomodernizacja przedszkola w Mirosławcu Górnym oraz fotowoltaika do ogrzewania świetlic w Próchnowie i Łowiczu Wałeckim.
- 13.07.2023 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Wrzosowego w Mirosławcu, dotyczące bezpłatnego przekazania Gminie drogi, która należy obecnie do mieszkańców, aby w przyszłości wykonać oświetlenie i drogę;
- 18.07.2023 r. – w Czarnkowie odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji projektu stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym;
- 18.07.2023 r. – przekazano wykonawcy wyłonionemu w przetargu budynek remizy OSP w Mirosławcu w celu przeprowadzenia prac remontowych;
- 19.07.2023 r. – odbyła się online Rada Społeczna Szpitala w Tucznie, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 21.07.2023 r. – w Wałczu odbyły się obchody Święta Policji, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 22.07.2023 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie profilaktyczne Stowarzyszenia Amazonki, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 26.07.2023 r. – w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z projektantem stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym, związane ze zmniejszeniem kosztorysów w przygotowaniu dokumentów do nowego przetargu;
- 27.07.2023 r. – w świetlicy wiejskiej w Piecniku odbyły się wybory sołeckie, w związku z rezygnacją funkcji sołtysa Pani Anny Kozioł. Nowo wybranym sołtysem Sołectwa Piecnik została pani Agnieszka Januszewska.
- 3.08.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z nowym proboszczem księdzem Adamem Jokielem;
- 8.08.2023 r. – w Koszalinie odbyło się Zgromadzenie spółki SIM „KZN-Zachodniopomorskie” w sprawie zmiany umowy spółki;
- 8.08.2023 r. -  w Stargardzie odbyło się spotkanie w biurze poselskim posła Michała Jacha z udziałem Wicewojewody i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie prac nad przebiegiem drogi S10 i dojazdu do 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu;
- 9.08.2023 r. w Bronikowie zostały podpisane umowy na rozbudowę placu zabaw w Bronikowie oraz budowę placu zabaw w Kolonii Hanki z Anną Bańkowską - Członkiem Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego.
- 23.08.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 24.08.2023 r. -  w Pile w Dyrekcji Lasów Państwowych odbyło się przekazanie środków na remont drogi Kolonia Hanki – Jadwiżyn z Funduszu Leśnego w kwocie 1 200 000 zł, które trafi do Starostwa Powiatowego w Wałczu.
- 24.08.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Mirosławiec w celu omówienia zadań gminnych na terenach wiejskich.
- 27.08.2022 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyło się „Zakończenie lata wraz ze spotkaniem Braci Lotniczej w rocznicę Święta Lotnictwa”.
- 28.08.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się posiedzenia komisji Gospodarki i Budżetu, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Kończą się także prace nad montażem fotowoltaiki w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, Szkole Podstawowej w Mirosławcu i Piecniku, Przedszkolu w Mirosławcu Górnym. Zakończyły się prace przy budowie toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu. Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację i rozbudowę ciągów pieszych, podłączeń wody na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca zaprosił na Dożynki Powiatowe w Człopie w dniu 2 września 2023 r. oraz na Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich na Stadionie Miejskim w Mirosławcu w dniu 9 września 2023 r.
Poinformował, że w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia, tj. działki niezabudowanej o powierzchni 123 m² w Drzewoszewie za cenę 19.190,00 zł.
Dodał, iż w związku z wirusem Legionella, który przenosi się przez wodociągi, zostaną wykonane badania na ujęciach wody w Gminie.
Odnośnie rozmów z firmą ATF na temat dzierżawy gruntów pod jej działalność w dniu 21 sierpnia 2023 r. zostało przesłane ostateczne stanowisko gminy w tej sprawie. Ze względu na brak uzgodnień związanych z dzierżawą gruntów, za miesiąc lipiec 2023 r. firmie ATF zostało wysłane wezwanie do zapłaty w kwocie ponad 39 000 zł, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza. Dodatkowo od pełnomocnika firmy ATF do Gminy wpłynęły dokumenty w sprawie budowy fotowoltaiki na działkach gminnych.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVI Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska.

Ad.7
Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za 
I półrocze 2023 r.:
a)    informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu:

Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

W/w stanowisko odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

c)    dyskusja;

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, iż przedłożona Radzie pisemna informacja przedstawia dane statystyczne i to co zadziało się na rynku pracy na koniec I półrocza 2023 r. w Gminie Mirosławiec na tle powiatu. Aktualnie na koniec I półrocza stan zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie wynosi 1207 osób, a na terenie Gminy Mirosławiec 117 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 15 osób.
Poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych, to jest na organizację staży, na doposażenie stanowiska pracy. Dodała, iż środki na rok 2023 w pierwszym półroczu i do okresu bieżącego zostały już na ten cel wykorzystane.
W oparciu o środki Funduszu Pracy w I półroczu 2023 r. zaktywizowanych zostało 330 bezrobotnych, w tym 37 z terenu gminy Mirosławiec. Podkreśliła, że ważne jest to, żeby osoby bezrobotne chciały podjąć zatrudnienie lub podjąć szkolenie, czy też uczestniczyć w jakiejkolwiek formie aktywizacji. Często występują problemy z realizacją ofert pracy ze względu na brak odpowiednich kandydatów, takich jakich chcą pracodawcy, bo czasami w ewidencji osób bezrobotnych brak jest specjalistów.

Dodatkowo od września br. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu rozpocznie realizację projektu pilotażowego pn. „Czas na Młodych" w ramach, którego zostanie uruchomiony Punkt Doradztwa dla Młodzieży. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Pracy w wysokości 628.000,00 zł. osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu będą mogły skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy, tj. poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie edukacji, doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu aktywizacji młodzieży.
Dyrektor PUP odpowiedziała, że Ministerstwo ogłosiło nabór projektów pilotażowych dla urzędów w związku z zidentyfikowaną potrzebą dostosowania form aktywizacji do osób młodych, nie tych, które wynikają z ustawy. Zostały przygotowane nowe ścieżki aktywizacji dla osób młodych i dla pracodawców inne, niż te, które są dotychczas. W związku z tym, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu przystąpił do przygotowania takiego programu pilotażowego, gdyż był ważny udział wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych, bezrobotnej młodzieży, a urząd spełniał taki warunek i projekt został rozpatrzony pozytywnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy wśród osób bezrobotnych jest potencjał do uzyskania przez te osoby pracy?
Dyrektor PUP odpowiedziała, iż w wierzy w ludzi. Na bieżąco realizowane są wszystkie miejsca aktywizacji, na które pracodawcy składają wnioski. Też grupa osób bezrobotnych się zmienia. Dodała, że w okresie jesienno-zimowym będzie można zaobserwować wzrost zarejestrowanych osób bezrobotnych, które dotychczas nie były zarejestrowane lub te, które wraz z zakończeniem prac sezonowych potracą zatrudnienie.

d)    przyjęcie informacji

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji  przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2023 r.

Głosowanie 

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2023 r.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż po wielu latach pracy został przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca i zasadne jest podjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji w mediach, że należy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przygotować do 2026 roku.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż ta informacja nie dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca przygotował pomysł na nowe elementy zagospodarowania przestrzennego w zamian za studium uwarunkowań. Obecne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastąpią plany ogólne. Dodała, iż trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla obrębu ewidencyjnego 34.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/440/2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawione projekty uchwał dotyczące Statutów Sołectw (12 sołectw) związane są z koniecznością aktualizacji i dokonania zmian w zapisach z powodu wydłużenia kadencji Rady Miejskiej, przesunięcia terminu wyborów samorządowych na rok 2024 oraz obecnej linii orzeczniczej przyjętej przez sądy administracyjne w sprawie treści Statutów Sołectw. Przedstawione projekty uchwał dotyczące statutów Sołectw zostały poddane konsultacjom społecznym w sołectwach. Do projektów nie zgłoszono uwag. Wszystkie przedstawione projekty statutów mają taką sama treść.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/441/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVIII/442/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/443/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/444/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVIII/445/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/446/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/447/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/448/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/449/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/450/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/451/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/452/2023 w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż celem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości „Kierpnik – przysiółek wsi Łowicz Wałecki” na „Kierpnik – osada” oraz miejscowości „Zacisze - osiedle wsi Łowicz Wałecki" na „Zacisze - osada" jest potrzeba doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/453/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.22
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie ustawą o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonym kandydacie na ławnika. Ilość zgłoszonych kandydatów - 1 osoba.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/454/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z wyborami na sołtysa miejscowości Piecnik, przeprowadzonymi 27.07.2023 r., nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcję sołtysa oraz w związku ze zmianą nazwiska sołtysa miejscowości Bronikowo konieczna jest zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/455/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany  w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/456/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. 25
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/457/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec planuje udzielić pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie: Martew - Tuczno - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/458/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 47 do niniejszego protokołu.

Przerwa 13.53 -14.16

Ad.27
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej został pozytywnie zaopiniowany po wprowadzeniu przez komisję zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 45,00 zł na 41,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 90,00 zł na 82,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany po wprowadzeniu przez komisję zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 45,00 zł na 40,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 90,00 zł na 80,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu został pozytywnie zaopiniowany po wprowadzeniu przez komisję zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 45,00 zł na 42,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 90,00 zł na 84,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Burmistrz Mirosławca omówił sytuację dotyczącą: ponoszonych kosztów za odbiór i transport odpadów komunalnych oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez instalację komunalną w Wardyniu Górnym, ilości odbieranych odpadów, wzrostu cen transportu i przetwarzania odpadów oraz segregacji odpadów w budynkach wielolokalowych.
Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały proponuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, do kwoty 90,00 zł miesięcznie/mieszkańca, stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej.
Następnie przeprowadzono dyskusję na temat: zmniejszenia częstotliwości wywozu odpadów (m.in. wielkogabarytów) oraz miesięcznych stawek opłat na mieszkańca w bieżącym roku, w której zabrali głos: radna Bogusława Skrzypczyk, Burmistrz Mirosławca, radny Janusz Beer, radna Katarzyna Jurenc, Przewodniczący Rady Piotr Czech, radny Paweł Krawczyk, radna Justyna Markowska, radny Piotr Suchojad.
Po przeprowadzonej dyskusji Burmistrz Mirosławca złożył autopoprawkę do projektu uchwały określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 41,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 82,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem ile gmina w bieżącym roku dopłaciła do odbioru odpadów komunalnych.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż z wykonania budżetu za osiem miesięcy wydatków i dochodów, związanych z systemem gospodarowania odpadami, wynika że kwota wydatków na gospodarowanie odpadami w bieżącym roku wyniosła 1 403 000 zł, a dochodów 1 000 070, czyli zostało dołożone prawie 400 000 zł.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości określonej w autopoprawce Burmistrza.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/459/2023 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad. 28
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVIII/460/2023 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 51 do niniejszego protokołu.

Ad.29
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.30
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc złożyła wniosek o naprawę mrugającej lampy oświetleniowej przy posesji nr 61 w Hankach.

Radna Justyna Markowska złożyła wniosek o poprawę nawierzchni drogi na Osiedlu Ptasim, w szczególności od strony wieży przy ul. Leśnej w Mirosławcu, o wykoszenie terenów zielonych na Osiedlu Ptasim w Mirosławcu oraz wniosek dotyczący sprawdzenia stanu drzew przy ul. Orlej w Mirosławcu w związku z opadającymi suchymi gałęziami  oraz 
o wycinkę krzaków na drodze powiatowej na odcinku Mirosławiec – Orle.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy nawierzchni drogi, gdzie kończy się asfalt na ul. Słonecznej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga na ul. Słonecznej w Mirosławcu zostanie poprawiona po remoncie przejazdu kolejowego na ul. Orlej i w kierunku Mirosławca Górnego.
Radny Andrzej Kwaśnik złożył wniosek o usunięcie nierówności (zagłębień) 
w nawierzchni drogi od świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim w kierunku Agroturystyki 7Ogrodów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o dostawienie w miarę możliwości lampy oświetleniowej od strony trybun na Stadionie Miejskim w Mirosławcu oraz o usunięcie nierówności (zagłębień) w nawierzchni drogi na łączniku ul. Słonecznej i Kruczej w Mirosławcu. 

Ad.31
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w imprezie „Festiwal Żubra” i „Zakończeniu lata wraz ze spotkaniem Braci Lotniczej w rocznicę Święta Lotnictwa” oraz w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
W dalszych słowach poinformował, iż wpłynęło zaproszenie ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 na godz. 9.00 w sali gimnastycznej, na które serdecznie zaprasza.

Ad.32
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.45 zamknął LVIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                          Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego