W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023 roku

Transmisja z LVII sesji RM                                       

 

Protokół nr LVII/2023

z LVII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 czerwca 2023 r. w godz. 12.05-14.10

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LV Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok:
a)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok przez Burmistrza Mirosławca;
b)    debata nad raportem.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok:
a)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
b)    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
c)    opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
d)    opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
e)    opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.
11.Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
a)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
b)    opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
c)    opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;
d)    dyskusja.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
13.prawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
14.Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok:
a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
15.Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022 rok:
a)    informacja dyrektora Biblioteki Publicznej;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
23.Interpelacje i zapytania Radnych.
24.Wnioski i oświadczenia Radnych.
25.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
26.Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LVII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Iwona Kłos, radny Stanisław Wiese.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LVI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

O godz. 12.07  na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 02.06.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z firmą Enea Oświetlenie w sprawie uzgodnień  prac nad modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- 4-6.06.2023 r. – w Zakopanym odbyła się konferencja dotycząca rozwiązań w oświacie, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 12.06.2023 r.-  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy dotycząca rewitalizacji ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu;

- 13.06.2023 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków w powiecie wałeckim z nowego rozdania unijnego;

- 15.06.2023 r. – odbyło się spotkanie online Zarządu Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania w sprawie uruchomienia środków na małe projekty;

- 15-16.06.2023 r. - w powiecie wałeckim gościły delegacje z partnerskich powiatów Uckermark i Vorpommern-Greifswald oraz miasta Fastów. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn.: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”;

- 16-19.06.2023 r. – w Debrznie odbyło się spotkanie miast friedlandzkich;

- 20.06.2023 r. na Stadionie Miejskim  w Mirosławcu odbyło się zakończenie roku -rozgrywek sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Mirstal;

- 21.06.2023 r. – w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu Górnym odbyło się zakończenie roku przedszkolnego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 22.06.2023 r. – odbyło się spotkanie online z Kancelarią Prawną Ziemscy i Kancelarią Prawną reprezentującą firmę ATF w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Mirosławcu;

- 23.06.2023 r. – w Piecniku odbyło się zakończenie roku szkolnego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 23.06.2023 r. – odbyła się Rada Nadzorcza ZECWiK. Poinformował, że pogarsza się sytuacja finansowa spółki ze względu na problem z korektą taryf wody. Dzieje się tak, ze względu na sytuację na rynku, z inflacją, wzrostem wynagrodzeń i energii. Nie ma jednak ciągle zgody ze strony Wód Polskich na wciągnięcie tych kosztów w przygotowanie nowych stawek za wodę. Ten problem pojawia się we wszystkich spółkach wodnych w całym kraju;

- 24.06.2023 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyły się "Wakacje na sportowo", zawody przygotowane przez Klub Sportowy Mirstal i rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach;

- 2606.2023 r. – w Koszalinie odbyło się posiedzenie wspólników spółki „KZN- Zachodniopomorskie” oraz notarialne przekazanie spółce działki pod planowany budynek mieszkalny w Mirosławcu. Na początku lipca odbędą się 3 pierwsze przetargi na budowę budynków mieszkalnych i wtedy w ramach SIM będzie znana kwota za metr kwadratowy; jeśli chodzi o budynek w Mirosławcu Spółka przystąpi do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę;

- 27.06.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Kończą się także prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo. Zgłoszono zakończenie prac przy przebudowie dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej.  Ponadto zostały rozstrzygnięte  postępowania przetargowe na montaż fotowoltaiki w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, Szkole Podstawowej w Mirosławcu i Piecniku, Przedszkolu w Mirosławcu Górnym i modernizację budynku remizy OSP w Mirosławcu. Dodał, iż zakończył się przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie - ceny z przetargu są za wysokie do realizacji tego zadania, natomiast trwają rozmowy z BGK o ponowne złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury przetargowej przy zmniejszeniu wyposażenia budynków, żeby zmieścić się w kwocie. Została podpisana umowa z wykonawcą zadania na budowę toru rowerowego typy „pumptrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zaprosił na „Festiwal Żubra” w dniach 30 czerwca-1 lipca br.           

Przewodniczący Rady Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy „KZN-Zachodniopomorskie” będzie ogłaszało przetarg na projekty dla wszystkich budynków, czy dla każdego osobno?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każda z lokalizacji będzie miała przygotowywaną osobną dokumentację.

Na posiedzenie Rady przybyła Pani Dagmara Czajka - Mecenas z Kancelarii Prawnej Ziemscy z Poznania.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zabranie głosu przez Panią Mecenas w sprawie przedstawienie informacji nt. sytuacji związanej z rekultywacją składowiska odpadów w Mirosławcu.

Wypowiedź utrwalona na nagraniu sesji w czasie: od 00:11:56 do 00:42:02

Mecenas Dagmara Czajka przedstawiła krótki rys historyczny w zakresie współpracy gminy Mirosławiec z firmą ATF, sytuację związaną z rekultywacją składowiska odpadów w Mirosławcu, stan formalnoprawny składowiska odpadów oraz ogląd z punktu widzenia uregulowań ustawy o odpadach.

Następnie przeprowadzono  dyskusję nad tematem składowiska odpadów i współpracy z firmą ATF, w której zabrali głos: radny Piotr Suchojad, radny Ryszard Wesołowski, Mecenas Dagmara Czajka, Mecenas Krzysztof Chełkowski, Burmistrz Mirosławca, radny Janusz Beer, radna Katarzyna Jurenc.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Mecenas za przedstawienie informacji.

O godz. 12.47 pani Dagmara Czajka opuściła posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LV Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok przez Burmistrza Mirosławca

W/w Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca przedstawił raport o stanie gminy za 2022 rok, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Omówił kolejno zadania realizowane przez gminę oraz sytuację gminy w poszczególnych obszarach działania.

Wypowiedź utrwalona na nagraniu sesji w czasie: od 44:45 do 01:03:36. 

b) debata nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy Mirosławiec za 2022 rok udział wzięli Przewodniczący Pady Miejskiej Piotr Czech oraz radny Ryszard Wesołowski.

Debata dotyczyła modernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz funkcjonowania jednostek oświatowych.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/430/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca podziękował Radnym Rady Miejskiej za udzielenie wotum zaufania.

Ad.9
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022  rok:

a)   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2022 rok;

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec za 2022 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

c)   opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech odczytał uchwałę 
Nr 50.71.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2023 roku w przedmiocie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Opinia RIO  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego  protokołu.

d)   opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Jurenc odczytała opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2023 r. o stanie mienia komunalnego Gminy Mirosławiec o charakterze pozytywnym. 

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego  protokołu.

e)   opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Jurenc odczytała opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mirosławiec o charakterze pozytywnym. 

Opinia Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego  protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVII/431/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

a)   wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r. Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał uchwałę Nr 50.71.6.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 maja 2023 roku w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Opinia RIO  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego  protokołu.

c)   opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok;

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer odczytał pozytywną opinię Komisji Polityki Społecznej o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r.

Opinia Komisji Polityki Społecznej  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego  protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 r.

Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego  protokołu.

d)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 
14 radnych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVII/432/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Następnie Burmistrz Mirosławca  zwrócił się z podziękowaniami do Skarbnika Gminy, który sprawował nadzór nad prawidłowym wykonaniem budżetu za 2022 rok. 

Ad. 13
Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

a)     sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer o charakterze pozytywnym.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na realizację Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. udzielono dotacji na kwotę 136.000,00 zł, zostało podpisanych 10 umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów, z tego zrealizowano 9 umów, a 1 umowa została rozwiązana na zasadzie podpisanego porozumienia. 

d)   przyjęcie sprawozdania

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida.

Ad. 14
Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok.

a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;

Informację na temat  funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok Radni otrzymali w materiach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   dyskusja;

Anna Dzida poinformowała, iż rok 2022 był specyficzny ze względu na pandemię oraz sytuację, która miała miejsce za wschodnią granicą. Ośrodek Kultury mimo tego, że nie działa jako organizacja pozarządowa, włączył się bardzo aktywnie w okazywaną pomoc i w różne działania skierowane do uchodźców z Ukrainy. Poinformowała, że w 2022 roku Ośrodek Kultury zrealizował kilka projektów, które miały dofinansowanie zewnętrzne oraz realizował działania statutowe.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są plany remontowe Ośrodka Kultury?

Anna Dzida poinformowała, iż jeżeli chodzi o naprawy, są one wykonywane na bieżąco. W zeszłym roku wykonano modernizację kompleksową 2 podejść do Ośrodka Kultury, czyli schodów zewnętrznych. Natomiast odnośnie remontów to przygotowywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie nowego pokrycia dachowego.  

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy są już jakieś informacje dotyczące połączenia Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Książnica Pomorska w temacie wydała pozytywną opinię dotyczącą połączenia Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Mirosławcu. Odbyła się również wizyta przedstawiciela Krajowej Rady Bibliotek przez którego zostanie przygotowana opinia dotycząca połączenia. Minister Kultury na podstawie w/w opinii wyda decyzję.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zwiększenia etatu pracownika gospodarczego w Ośrodku Kultury.

Anna Dzida poinformowała, iż została zatrudniona osoba z Ukrainy.

c)   przyjęcie informacji;

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat  funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2022 rok.

Informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022 rok.

a)     informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej;

Informację na temat  funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022 rok radni otrzymali w materiach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   dyskusja

W dyskusji nie zabrano głosu.

c)        przyjęcie informacji;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat  funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2022 rok.

Informacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu.

O godz. 13.35 Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida opuściła  posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do radnych, którzy zostali zaproponowani przez stałe komisje Rady Miejskiej podczas posiedzeń. Stanisława Orawca, Ryszarda Wesołowskiego oraz Katarzynę Jurenc, czy wyrażają zgodę do bycia członkiem zespołu opiniującego kandydatury osób zgłoszonych na ławników.

Radni: Stanisław Orawiec, Ryszard Wesołowski i Katarzyna Jurenc wyrazili zgodę.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVII/433/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynika, że od dnia 1 września 2023 r. maksymalna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji, wynosi 1,30 zł. Istnieje zatem możliwość zwiększenia wysokości opłaty w Przedszkolu w Mirosławcu od 1 września 2023 r. z 1,14 zł do 1,30 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVII/434/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Starosta Wałecki jako osoba reprezentująca Skarb Państwa wystąpił do gminy z propozycją przejęcia w ramach komunalizacji na mienie gminne nieruchomości gruntowe tj.: działka w miejscowości Bronikowo przy drodze wojewódzkiej nr 177, która stanowi dojście i dojazd do kościoła; dwie działki, które są przedmiotem umowy użyczenia z Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu; działka w miejscowości Hanki, która została oddana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz działka w Mirosławcu, która stanowi parking przy Placu Wolności.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVII/435/2023 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirosławiec położonej w Piecniku na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Nadleśnictwa Mirosławiec tj. dwie działki położone w Mirosławcu, działka w Piecniku i w Łowiczu Wałeckim.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVII/436/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo została przyjęta przez Radę Miejską w kwietniu br. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast jest propozycja wprowadzenia zmian poprzez dodanie w rozdziale 3 dotyczącym zasad korzystania z pola namiotowego i miejsca na kampery punktów: „Na polu namiotowym i miejscu na kampery zabrania się:
1) pozostawianie namiotów i kamperów bez nadzoru ich właściciela bądź osoby zgłaszającej pobyt,

2) pozostawianie namiotów, czy kamperów na czas dłuższy, niż zgłoszony pobyt, lub pozostawiania ich w celach jedynie parkingowych.”

Aby treść Regulaminu była jednolita, proponuje się uchylenie poprzedniej uchwały podjętej w tej sprawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVII/437/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany  w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVII/438/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 22
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LVII/439/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad.23

Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.24
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Skarbnik Gminy nawiązała do pytania zadanego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przez radną Bogusławę Skrzypczyk dotyczącego zadłużenia mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku i ile tych środków wpłynęło do gminy z końcem roku. Poinformowała, że należności na 31 grudnia 2022 roku z tytułu tych opłat wynosiły 145 552,38 zł i zmniejszyły się do kwoty 116 279,64 zł, czyli spłacono 29 272,74 zł.

Radna Justyna Markowska zwróciła uwagę, iż zakończyły się prace remontowe przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 10. Zapytała czy w związku z powyższym zostanie poprawiony stan dróg, które w czasie remontu zostały uszkodzone?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż remonty przejazdów kolejowych się nie zakończyły, ponieważ firma z końcem lipca br. rozpocznie remont przejazdu na ulicy Orlej, a następnie na ulicy Parkowej, więc ul. Słoneczna będzie wykorzystywana przy remoncie tych dwóch przejazdów. Dodał, iż wykonawca poczuwa się do odpowiedzialności i część materiałów przekaże na poprawę stanu dróg. Natomiast Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg również alarmował w temacie drogi na Orle i uzyskał zapewnienie, że materiał do wyrównania poboczy otrzyma od firmy, ale remont będzie musiał być zrobiony na koszt Powiatowego Zarządu Dróg.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działki na odpady zielone po prawej stronie drogi nr 177 w kierunku Czaplinek w okolicy m. Kalinówka, która została ogrodzona, jakie będzie jej przeznaczenie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  na Gminę został złożony donos w związku z tą działką do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i należało ten teren zagrodzić i zamknąć.

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak poinformowała o sytuacji w Toporzyku dotyczącej problemów mieszkańców z mieszkaniami socjalnymi. Sytuacja dotyczy ostatnio przyznanego mieszkania osobie, która zastraszyła mieszkańca nożem w celu wyłudzenia pieniędzy. Zapytała czy jest zasadne, żeby te mieszkania socjalne były w tym miejscu, gdzie Toporzyk  oddalony jest od jakiejkolwiek instytucji i pomocy. Dodała, że do Urzędu wpłynie petycja od mieszkańców Toporzyka, a dodatkowo wyraziła zdanie,  że jest dobrze, dopóki nikogo tam nie ma, to te mieszkania spełniają swoją rolę dla Gminy, ale jeżeli ktoś otrzyma to mieszkanie to zaczyna się problem.

Burmistrz Mirosławca wyraził zdanie, iż całkowicie nie rezygnowałby z mieszkań socjalnych w Toporzyku, tylko eliminował kierowanie osób z tzw. „dorobkiem życiowym”. Dodał, że przez 13 lat mieszkania socjalne w Toporzyku stały puste, w tym celu mieszkania te zostały wyremontowane. Kierowane tam są również osoby, które mają problemy z płatnościami, ale nie przyjmują tych mieszkań, a gmina nie musi przekazywać Agencji Mienia Wojskowego odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu. 

Sołtys Toporzyka dodała, że w wiosce nie ma świetlicy dla mieszkańców i może warto byłoby na jakiś czas zrobić świetlicę w wyremontowanym lokalu socjalnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na budowę świetlicy w Toporzyku, gmina zrezygnowała z realizacji zadania ze względu na to, że kwota przetargowa przekraczała środki przeznaczone na ten cel. Dodał, że pomysł dotyczący świetlicy w lokalu socjalnym jest do rozważenia.

Ad.25
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej.

W dalszych słowach poinformował, że do Burmistrza Mirosławca wpłynęły pisma w sprawie pomocy finansowej dla pogorzelców z Maszewa oraz  ze 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu w sprawie dofinansowania zakupu respiratora, które przekazano do wiadomości Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie pomocy finansowej dla pogorzelców warto tą informację upublicznić, że prowadzona jest zbiórka. Natomiast w sprawie dofinansowania dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu proponuje, aby decyzja została podjęta w terminie późniejszym, w celu pozyskania informacji, czy samorządy z terenu Powiatu Wałeckiego będą udzielać pomocy finansowej. 

Ad. 26
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.10 zamknął LVII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

Powiadom znajomego