W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023 roku

Protokół nr LVI/2023

z LVI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 maja 2023 r. w godz. 13.00-13.56

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LIV Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2022 rok.
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
15.Interpelacje i zapytania Radnych.
16.Wnioski i oświadczenia Radnych.
17.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
18.Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Ad.1
Otwarcie LVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LVI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 14 nowego punktu 15 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego odbudowy i reaktywacji linii kolejowej nr 410 Choszczno-Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.
Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

- 27-28.04.2023 r. –w powiecie Greifswald w Niemczech odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim;
- 9.05.2023 r. – w Wardyniu Górnym odbyło się posiedzenie wspólników na temat nowej kwatery składowania odpadów;
- 11.05.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie w sprawie negocjacji warunków wynagrodzenia dla wykonawcy robót przy zadaniu pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”;
- 12.05.2023 r. - w Wałczu odbyła się gala z okazji XV-lecia Wałeckiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej i XX-lecia Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych;
- 15-16.05.2023 r. – w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 16-18.05.2023 r. - w Lidzbarku Warmińskim odbyła się wizyta studyjna włodarzy gmin Powiatu Wałeckiego na tematy dobrych praktyk i dofinansowań, z których korzystał Powiat Lidzbardzki.
- 20.05.2023 r. - nad jeziorem Kosiakowo odbyło się spotkanie strażaków z terenu Gminy Mirosławiec z okazji Dnia Strażaka;
- 20.05.2023 r. - w Przelewicach odbyła się Gala Sołtysa, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca wraz z Panią Sołtys Bronikowa Patrycją Strugałą, która otrzymała wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku”.
- 23.05.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy dotycząca modernizacji dróg gminnych;
- 23-25.05.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;
- 27.05.2023 r. - w Dębołęce w Gminie Wałcz odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka;
- 27.05.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego Państwa Kozakiewicz;
- 28.05.2023 r. – nad jeziorem Kocim odbyły się zawody wędkarskie;
- 29.05.2023 r. – w Poznaniu odbyło się spotkanie w siedzibie Kancelarii Prawnej Ziemscy z Kancelarią Prawną reprezentującą firmę ATF w sprawie zarządzania składowiskiem odpadów w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformował, iż na spotkaniu gmina podtrzymała stanowisko o nie wyrażeniu zgody na sprzedaż działki 11/7, jeśli nie będą zaawansowane prace nad rekultywacją składowiska. Dnia 30 czerwca br. wygasa umowa na zarządzanie składowiskiem odpadów  przez firmę ATF i jedyną możliwością dalszego funkcjonowania firmy na tym terenie jest ustanowienie dzierżawy odpłatnej do momentu, kiedy firma rozpocznie zaawansowane prace rekultywacji składowiska. Burmistrz Mirosławca podkreślił, że proces rekultywacji będzie polegał na tym, że góra odpadów będzie przykryta warstwą uszczelniającą otaczającą i to może być do 2 m wysokości, a następnie nasadzenia drzew.
W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Trwają także prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo oraz zakończyły się prace przy przebudowie dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej.
Dodał, iż odbyły się negocjacje cenowe z firmą na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Mirosławcu i Piecniku, przedszkola w Mirosławcu Górnym i Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Cena została obniżona do około 610.000,00 zł, z 800.000,00 zł. Odnośnie zadania dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie firma, która złożyła najniższą ofertę wycofała się, a druga oferta przekracza o 800.000,00 zł wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Na chwilę obecną jest propozycja, żeby zmienić zadanie na wykonanie jednej modernizacji stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i po uzyskaniu zgody zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę toru rowerowego typy „pumptrack” przy ul. Dworcowej w Mirosławcu, na początku czerwca br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania.
Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia, tj. trzech działek pod infrastrukturę Enei Operatora za kwotę 20.295,00 zł.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy firma ATF udzieliła odpowiedzi, gdzie jest składana frakcja odpadów, która wcześniej była składana na składowisku odpadów w Mirosławcu oraz czy został udostępniony monitoring ze składowiska odpadów?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odnośnie składania frakcji odpadów firma odpowiedziała, że nie udzieli odpowiedzi na ten temat, natomiast w sprawie monitoringu zostało zadane pytanie kancelarii prawnej reprezentującej firmę ATF, która również nie udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji na temat prac związanych z obwodnicą.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie odnośnie poprawienia przejazdu między zjazdem Łowicz Wałecki, a zjazdem Kalinówka w sprawie polepszenie warunków drogi czy parametrów drogi, która miałaby doprowadzać do zjazdu na Mirosławiec Górny do 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, jak również na drogę powiatową w kierunku Złocieńca. Zgłoszenie w tej sprawie zostało przekazane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale do chwili obecnej nie ma odpowiedzi.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LIV Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2022 rok.
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej 
w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;
Burmistrz Mirosławca przedstawił sytuację związaną z modernizacją Przychodni Zdrowia.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość ściągnięcia lekarzy-specjalistów i udostępnienia tymczasowych gabinetów w Przychodni Zdrowia.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są pomieszczenia odmalowane, ale nie ma zainteresowania wśród specjalistów. Dodał, że jest po wstępnych rozmowach z Komendantem 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu dotyczącą perspektywy bezpłatnego udostępnienia gabinetów dla lekarzy specjalistów po wyremontowaniu Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym organizacji „Białej Soboty” dla mieszkańców gminy i miasta przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu w bieżącym roku.
Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że zwróci się z zapytaniem dotyczącym „Białej Soboty” do Komendanta 107 Szpitala Wojskowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytanie czy jest możliwość zwiększenia dostępności mobilnych punktów diagnostycznych.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż takiej formule odbywają się badania mammograficzne oraz badania słuchu systematycznie, na które nie ma dużego zainteresowania.

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2022 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku ze zmianą ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. w ustawie o finansach publicznych został uchylony art. 266 dotyczący przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
Z uwagi na powyższe proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok poprzez skreślenie w miesiącu wrześniu punktu „Informacja z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2023 roku.”

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/422/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku ze zmianą ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. w ustawie o finansach publicznych został uchylony art. 266 dotyczący przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
W związku z powyższym w załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr L/390/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej poprzez skreślenie w miesiącu wrześniu punktu "Informacji z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2023 roku."

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/423/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku ze zmianą ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. w ustawie o finansach publicznych został uchylony art. 266 dotyczący przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
W związku z powyższym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/391/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej poprzez skreślenie we wrześniu punktu "Analiza wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za pierwsze półrocze 2023 roku.„

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/424/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż pierwsza umowa z dzierżawcą została podpisana na okres 3 miesięcy na dysponowanie gruntem w celu uzyskania zgody od ENEA  S.A na podłączenie do sieci elektrycznej, natomiast kolejnej umowy dotyczącej tej samej nieruchomości bez zgody rady, Burmistrz nie może podpisać. Wobec powyższego do Rady został złożony przedstawiony projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/425/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes spółki ZECWiK złożył wniosek o dopłatę w wysokości 164 929,70 zł, która wynika z braku możliwości prawnych ujęcia w kalkulacji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków kosztów ponoszonych przez spółkę związanych z dowozem i oczyszczaniem ścieków odbieranych ze zbiorników bezodpływowych, ponieważ ścieki te nie są wprowadzane bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych. Jednym z  zadań realizowanych przez spółkę jest wywóz nieczystości płynnych z Jabłonkowa, Próchnowa i Łowicza Wałeckiego, w których są zbiorcze zbiorniki bezodpływowe do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wystąpienia spółki do Wód Polskich o podwyższenie stawki za wodę.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż na wniosek ZECWiK zostało wszczęte postępowanie przez Wody Polskie w sprawie zmiany taryfy za wodę i procedura jeszcze się nie zakończyła.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/426/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/427/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Dodała, iż w roku 2024 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.666.666,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.”

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/428/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego odbudowy i reaktywacji linii kolejowej nr 410 Choszczno-Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali przed posiedzeniem Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa odczytał opinię komisji do złożonego wniosku przez mieszkańca Mirosławca w sprawie transportu kolejowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie apelu dotyczącego odbudowy i reaktywacji linii kolejowej nr 410 Choszczno-Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LVI/429/2023 w sprawie apelu dotyczącego odbudowy i reaktywacji linii kolejowej nr 410 Choszczno-Złocieniec i przywrócenia połączeń pasażerskich.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.17
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z prośbą o dopilnowanie i przeszkolenie pracowników z grupy komunalnej w sprawie wykoszeń na terenie miasta, gdyż na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu doszło do zabrudzeń elewacji budynków.
Burmistrz Mirosławca przeprosił za zaistniałą sytuację i zadeklarował, że zostanie dopilnowane, żeby sytuacja się nie powtórzyła.
Radna Katarzyna Jurenc złożyła wniosek dotyczący postawienia kosza na śmieci przy przystanku autobusowym w Kolonii Hanki.
Radny Paweł Krawczyk złożył zapytanie dotyczące Projektu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko HPV kierowany do dziewcząt i chłopców z roczników 2009-2011 realizowany przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Czy szpital przekazuje informację o realizacji projektu do Urzędu Miejskiego i jednostek oświatowych na terenie Gminy Mirosławiec. Czy jest możliwość realizacji takich szczepień na terenie Mirosławca w Przychodni Zdrowia.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja w sprawie szczepień nie została przekazana do urzędu, ale zwróci się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko HPV w Mirosławcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek dotyczący przeglądu studzienek odpływowych na terenie Mirosławca Górnego i Mirosławca oraz o dołożenie lamp oświetleniowych na odcinku drogi pomiędzy ul. Zamkową, a ul. Wolności wzdłuż boiska szkolnego w Mirosławcu i na Zaciszu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na przełomie lipca-sierpnia br. droga betonowa pomiędzy ul. Zamkową, a ul. Wolności w Mirosławcu zostanie doświetlona, natomiast oświetlenie na Zaciszu zostało wpisane do realizacji w Enea Oświetlenie. 

Ad.18
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, brał udział w spotkaniu „Dnia strażaka” nad jeziorem Kosiakowo.
W dalszych słowach zaprosił radnych na Dzień Dziecka organizowany przez Szkołę Podstawową w Mirosławcu na Stadionie Miejskim w dniu 1 czerwca 2023 r. oraz na zakończenie roku w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w dniu 21.06.2023 r.

Ad. 19
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.56 zamknął LVI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 
Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

Powiadom znajomego