W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Protokół nr LV/2023

z LV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00-13.55

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LII i LIII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2022 roku.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
8.Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2021-2024. 
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
9.Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
10.Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)  informacja Kierownika MGOPS;
b) stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)  dyskusja;
d) przyjęcie informacji.
11.Informacja na temat udzielonych w 2022 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – placów zabaw i siłowni plenerowych.
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
22. Interpelacje i zapytania Radnych.
23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
25. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Nieobecna radna Bogusława Skrzypczyk

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

 - 31.03.2023 r. – w Szczecinie odbyła się konferencja poświęcona  funduszom europejskim w obecnej perspektywie, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 3-4.04.2023 r. – w Sopocie odbyła się konferencja dotycząca finansów samorządowych, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 13.04.2023 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie w ramach rozmów samorządowców z przedstawicielami różnych środowisk: firm, dostawców;

- 14.04.2023 r. – zorganizowany został Nocny Bieg z Jajem – w którym wzięło udział ponad 100 uczestników;

- 15.04.2023 r. – odbyły się ćwiczenia gminnych jednostek OSP;

- 17.04.2023 r.– w Szczecinie odbyło się spotkanie w Oddziale GDDKiA dotyczące uzgodnień w ramach projektowanej drogi ekspresowej S10  oraz Burmistrz uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie;

- 18.04.2023 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie w ramach stowarzyszenia Centrum Wsparcia Doradczego; 

- 20.04.2023 r. – odbył się apel z okazji wyróżnienia przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 12.Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, tytułem honorowym "Przodujący Pododdział Sił Powietrznych" za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacniania obronności RP;

- 21.04.2023 r. – w Szczecinie odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

- 24-25.04.2023 r. - w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Trwają także prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo oraz prace pod przebudowę dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej. 

Dodał, iż rozstrzygane są postępowania przetargowe na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych w Mirosławcu i Piecniku, przedszkola w Mirosławcu Górnym i w Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie. Został ogłoszony przetarg na modernizację remizy OSP w Mirosławcu i tor pump-track przy ul.  Dworcowej w Mirosławcu.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia, tj. dwóch działek uzupełniających za kwotę 21.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Piotr Czech złożył wniosek o zasłonięcie bądź usunięcie znaku drogowego B-2 „Zakaz wjazdu” znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Spokojnej w Mirosławcu, ze względu na trwające prace rewitalizacyjne na tym obszarze. 

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LII i LIII Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirosławcu w 2022 roku.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2022 roku.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2021-2024.
a)   sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2021-2024. 

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024:
a)   sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2022 r. Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2022-2024:

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)    informacja Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie informacji. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Informacja na temat udzielonych w 2022 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

c)       dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)      przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych w 2022 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała dotyczy usunięcia omyłki pisarskiej dotyczącej nazwy linii komunikacyjnej zawartej uchwale Nr XLVIII/369/2022 w dniu 29 listopada 2022 r., tj. Mirosławiec - Lubno (przez Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo), a powinno być Piecnik - Lubno (przez Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo). 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/412/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w treści uchwały zaistniała omyłka pisarska dotycząca nazwy linii komunikacyjnej, tj. Mirosławiec -Lubno (przez Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo), a powinno być Piecnik -Lubno (przez Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo). 

Na wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech udzielił głosu przybyłemu na posiedzenie Rady Miejskiej mieszkańcowi Mirosławca Panu Tadeuszowi Mandziej.

Tadeusz Mandziej podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za inicjatywę wprowadzenia przewozów autobusowych przez PKS Złocieniec. W dalszych słowach zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozszerzenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Wałcz a Gminą Mirosławiec oraz poruszył temat funkcjonowania linii kolejowej. Odniósł się do zapisów Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/199/2016 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025, w której jest mowa między innymi o rewitalizacji linii kolejowej Choszczno-Mirosławiec-Złocieniec oraz o rozpoczętych konsultacjach publicznych Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r., którego głównym celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. 

Sekretarz Gminy odniosła się do połączeń autobusowych na linii Mirosławiec – Wałcz informując, iż w roku 2023 jest niemożliwe uruchomienie takich linii ponieważ wszystkie linie, które jeżdżą przez Gminę Mirosławiec, a także do Gminy Kalisz Pomorski oraz do Gminy Wałcz są objęte wnioskiem z funduszu Przewozów Autobusowych oraz dofinansowywane są przez Urząd Wojewódzki.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż warto pochylić się nad tematem poruszonym przez mieszkańca Mirosławca dotyczącym rewitalizacji linii kolejowej zgodnie z podejmowaną uchwałą w 2016 roku. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w sprawie rewitalizacji linii kolejowej główne decyzje zapadają na wyższych szczeblach, jedyne co gmina może zrobić to wnioskować do innych instytucji. 

Radny Piotr Suchojad odniósł się do tematu związanego z dofinansowaniem zadania z zakresu transportu zbiorowego, informując, że dotyczy ono nowo utworzonych tras, natomiast połączenie na trasie Mirosławiec-Wałcz istniało i nie mogło zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/413/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – placów zabaw i siłowni plenerowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały określa zasady korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych. Uchwała Nr XLIV/262/2009 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - placów zabaw, nie uwzględniała siłowni plenerowych, które są wyposażone w urządzenia do ćwiczeń oraz służą do aktywnego wypoczynku i ćwiczeń. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – placów zabaw i siłowni plenerowych.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/414/2023 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – placów zabaw i siłowni plenerowych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z uwagi na nieaktualność zapisów oraz podstawy prawnej uchwały Nr L/298/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec podjęcie działań w celu jej uchylenia jest konieczne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/415/2023 uchylającą uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ze względu na ogólnodostępny charakter tego miejsca, koniecznym jest wprowadzenie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z budynku, z pola namiotowego i miejsca na kampery, z plaży,  z miejsca przeznaczonego na ognisko oraz z boiska do siatkówki. Wprowadzenie regulaminu oprócz ustalenia zasad i regulacji wprowadzających ład i porządek oraz ich egzekwowania, przyczyni się również do poprawy jakości wypoczynku oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tego terenu. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustawienia tablicy informacyjnej o szlaku kajakowym.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż tablica informacyjna jest poza zakresem regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/416/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się przekazanie 3.000,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/417/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw zmieniły się przepisy ustawy o drogach publicznych.

Zaistniała więc konieczność dostosowania zapisów uchwały do nowych przepisów. Wysokość stawek nie zmienia się w stosunku do stawek z dotychczasowej uchwały, natomiast zmieniają się określenia za zajęcie pasa drogowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/418/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/419/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/420/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy Mirosławiec wkładu pieniężnego w wysokości 45 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział 
w Mirosławcu na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowę dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LV/421/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad.22
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.23
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na modernizację ul. Słonecznej w Mirosławcu, czy jest informacja dotycząca opracowania dokumentacji projektowej. 

Zastępca Burmistrza poinformował, iż dokumentacja na przebudowę ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodnika jest w trakcie realizacji. Zwrócił jednakże uwagę, że są rozpoczęte inwestycje m.in. rewitalizacja ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu. Warto byłoby więc zakończyć obecne, a następnie przejść do nowych inwestycji.

Radny Grzegorz Plewa nadmienił, iż jest to bardzo ważna kwestia, gdyż jest to niebezpieczne miejsce w szczególności dla pieszych. Wyraził opinię, że uaktywniane są środki na kolejne inwestycje, a należy pamiętać, że również ważny jest temat bezpieczeństwa na ul. Słonecznej w Mirosławcu.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, iż temat przebudowy ul. Słonecznej jest znany. Istotne jest, aby ten teren zabezpieczyć i poprawić sytuację związaną z bezpieczeństwem pieszych.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o interwencję w sprawie bobrów, które wyrządzają szkody od strony Majdanu Zamkowego.

Radny Janusz Beer jeśli chodzi o bobry dodał, że budują tamy i zalewają także tereny ogrodów działkowych od strony Kalinówki.

Ad. 24
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Brał udział w apelu z okazji wyróżnienia przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 12.Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, tytułem honorowym "Przodujący Pododdział Sił Powietrznych". Uczestniczył w „Rowerowym Rajdzie MTB tropem żubra” oraz w „Nocnym Biegu z Jajem”.

W dalszych słowach zaprosił na Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka w dniu 6.05.2023 r. o godz. 15.00 nad jeziorem Kosiakowo oraz na uroczystość obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 28.04.2023 r. w Szkole Podstawowej w Mirosławcu.

Poinformował, iż do Rady Miejskiej w Mirosławcu wpłynęło pismo z Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego dotyczące informacji zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych. Pismo zostało omówione na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Ad.25
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.55 zamknął LV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

Powiadom znajomego