W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023 roku

 

                                                                         

Protokół nr LIV/2023

z LIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 marca 2023 r. w godz. 13.00-14.50

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2022 rok.:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;
c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
d)    dyskusja;
e)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
17. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

- 1-2.03.2023 r. – w Poznaniu odbyła się konferencja w ramach Centrum Wsparcia Doradczego w sprawie pozyskania środków zewnętrznych przez Gminy, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 3.03.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy dotycząca uzgodnień na temat prowadzonych prac inwestycyjnych na terenie Gminy;

- 3.03.2023 r. – w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbyła się Gala Liderów podsumowująca 2022 rok, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 4.03.2023 r. -  odbyły się zebrania sprawozdawcze zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu i Bronikowie, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 5.03.2023 r. - odbył się „Bieg Tropem Wilczym” – bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany przez 12 Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych;

- 8.03.2023 r. - w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień dotyczących połączeń autobusowych na terenie Powiatu Wałeckiego;

- 8.03.2023 r. – odbyło się spotkanie w firmie Enea Operator z wykonawcą prac drogowych na ulicy Spokojnej dotyczące wspólnych prac realizowanych na tym obszarze;

- 10.03.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z projektantką w sprawie dokumentacji dotyczącej projektu zagospodarowania Majdanu Zamkowego.

Dodał, iż w dniu dzisiejszym (tj. 30.03.2023 r.) zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania do programu „Polski Ład”.

- 10.03.2023 r. – odbyła się rada nadzorcza ZECWiK głównym tematem było omówienie problemowej sytuacji stawek za wodę i ścieki na zmiane których zgody nie chce wyrazić Dyrekcja „Wód Polskich”, dotyczy to wielu samorządów;

- 13.03.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie  z projektantem w sprawie dokumentacji dotyczącej modernizacji remizy OSP Mirosławiec oraz koncepcji projektowej na przebudowę Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym.

- 14.03.2023 r. w Koszalinie odbyło się odebranie umów na dofinansowanie zadań dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 16.03.2023 r. – miało miejsce wręczenie listu gratulacyjnego Pani Katarzynie Masłowskiej mieszkance Mirosławca, która obchodziła 100 urodziny;

-  15.03.2023 r.  - w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich  w Mirosławcu odbył się gminny etap ogólnopolskiego konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom";

- 20.03.2023 r. – w Wałczu odbył się zarząd powiatowy OSP;

- 21.03.2023 r. – w Drawnie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy na Drawie i Korytnicy szansą rozwoju regionu" w połączeniu z powitaniem wiosny, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 21.03.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnień w sprawie organizacji rajdu rowerowego „Tropem Żubra”, planowanego na 22 kwietnia 2023 r.

- 23.03.2023 r. - w Wałczu odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945;

- 24.03.2023 r.- w Hankach odbyło się spotkanie z okazji dnia Sołtysa;

- 27.03.2023 r.- odbył się „Dzień otwartych drzwi w ATF”, w którym udział wzięło 2 Radnych Rady Miejskiej;

- 27-28.03.2023 r. - wyjazd na granicę polsko-ukraińską celem przekazania auta i wyposażenia m.in. agregat, piły do drewna, żywność, ubrania, zebranych w akcji charytatywnej, które zostały przekazane przedstawicielowi partnerskiej Gminy Zamglaj;

- 30.03.2023 r. – odbyło się spotkanie online z kancelarią reprezentującą firmę ATF.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne przy wjeździe na ul. Dworcową oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Trwają także prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo oraz przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej. Zostały ogłoszone przetargi na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych w Mirosławcu i Piecniku, przedszkola w Mirosławcu Górnym i w Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie.

Dodał, iż został wyłoniony wykonawca na modernizację placu zabaw w Mirosławcu Górnym i ze wstępnych rozmów wynika, że zakończenie prac planowane jest na koniec maja br. 

Poinformował, iż z Ministerstwa Obrony Narodowej Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 140.000,00 zł. na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia, tj. działki uzupełniającej i lokalu za kwotę ok. 20.000,00 zł.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2022 rok.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Komendant Powiatowy Policji Artur Grenda oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim Tadeusz Łosin.

a)    informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)    informacja Komendy Powiatowej Policji;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d)    dyskusja;

Komendant Powiatowy Policji Artur Grenda poinformował, iż na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 roku stwierdzono 81 przestępstw.  W porównaniu do roku 2021 stanowi to wzrost o 15 przestępstw, a wynika to z większej aktywności policji. W minionym roku na terenie działania Posterunku Policji w  Mirosławcu nie stwierdzono bójek, uszczerbków na zdrowiu, wymuszeń rozbójniczych, kradzieży rozbójniczych. Natomiast odnotowano mniej kradzieży cudzej rzeczy oraz 6 przestępstw kradzieży z włamaniem. W roku 2022 w Posterunku Policji w Mirosławcu pełniło służbę 6 funkcjonariuszy, w tym 2 dzielnicowych, 2 funkcjonariuszy patrolowo - interwencyjnych, 1 asystent ds. kryminalnych oraz w roku 2023 nastąpiły zmiany personalne na stanowisku Kierownika Posterunku. Nowe obowiązki Kierownika objął policjant aspirant Piotr Kowalski, który poprzednio pełnił służbę w Posterunku Policji w Tucznie. Ponadto stan etatowy Posterunku Policji został zwiększony o jednego funkcjonariusza patrolowo interwencyjnego, który odbywa kurs podstawowy w szkole Policji, i wynosi obecnie 7 policjantów.

Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mirosławiec jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie to realizowane jest w głównej mierze przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wałczu. W 2022 roku na terenie Gminy Mirosławiec odnotowano 41 kolizji drogowych. Jest to w stosunku do roku 2021 o 3 kolizje mniej oraz odnotowano 2 wypadki drogowe, w wyniku których 2 osoby doznały obrażeń ciała.

Dodał, iż zapewnienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mirosławiec to jeden z bardzo wielu ważnych celów wspólnego działania. Bezpieczeństwo przyjezdnych odwiedzających gminę, a także bezpieczeństwo jej mieszkańców to podstawowy warunek i szansa jego dynamicznego rozwoju. Odnosząc się do bardzo dobrej współpracy wskazującej troskę Burmistrza o właściwy stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy, zasadne byłoby o zabezpieczenie  w budżecie gminy na rok 2023 środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego w postaci zakupu radiowozu oznakowanego do użytku służbowego dla funkcjonariuszy z posterunku Policji w Mirosławcu. Obecnie szacowany koszt zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV to kwota 200.000,00 zł, natomiast radiowozu oznakowanego segmentu C to kwota 180.000,00zł. Mając na względzie walory i charakterystykę terenową gminy zasadnym byłby zakup pojazdu typu SUV, który dałby możliwość swobodnego patrolu czy obchodu całości podległego rejonu. Zakup pojazdu spełniającego wymagania stawiane policyjnym środkom transportu nastąpiłyby z połączonych środków budżetu Policji: 50% wartości pojazdu i przekazanych przez samorząd również 50% wartości pojazdu.

W dalszych słowach przedstawił informację dotyczącą rekrutacji do służby w Policji.
W dyskusji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Mirosławiec, funkcjonowania Posterunku Policji w Mirosławcu, dofinansowania do zakupu radiowozu do policji, możliwości wsparcia dla Posterunku Policji w Mirosławcu ze Szkoły Policji w Pile funkcjonariuszy – słuchaczy, zabrali głos: radny Janusz Beer, Komendant Powiatowy Policji Artur Grenda, Burmistrz Mirosławca, radny Stanisław Orawiec, radna Justyna Markowska, radny Ryszard Wesołowski, radna Katarzyna Jurenc.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym liczby strażaków 
w OSP Mirosławiec?

Tadeusz Łosin poinformował, iż w jednostkach są strażacy czynni, którzy biorą udział w akcjach gaśniczych, ale również honorowi strażacy. Strażaków czynnych w jednostkach OSP na terenie Gminy Mirosławiec ubezpieczonych jest około 65, ale ta liczba się zmienia. W jednostce OSP Mirosławiec jest 26 czynnych strażaków, którzy mają pełne przeszkolenie, ubezpieczenie, wyposażenie w sprzęt i którzy mogą w każdej chwili brać udział w akcjach ratowniczych.

W dalszych słowach został omówiony temat funkcjonowania i realizacji zadań przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirosławca, Bronikowa i Piecnika.

W dyskusji na temat szkoleń dla strażaków, modernizacji remizy OSP w Piecniku oraz koordynowania i dysponowania działań prowadzonych w trakcie akcji ratowniczych zabrali głos: radny Janusz Beer, Tadeusz Łosin, radny Ryszard Wesołowski, Burmistrz Mirosławca. 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż co roku przedstawiany jest Radzie do przyjęcia projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program dotyczy prowadzenia profilaktyki i przeciwdziałania skutkom uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIV/406/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec do tej pory nie należy do żadnego ogólnopolskiego związku zrzeszającego gminy. Proponuje się więc przystąpienie do stowarzyszenia, którego celem statutowym jest wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i sportu. 

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem jakie korzyści będzie miała gmina uczestnicząc w tym związku?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż będzie m.in. możliwość korzystania z ekspertyz, które dla gmin członkowskich proponuje związek, ze szkoleń. Związek Gmin Wiejskich reprezentuje interesy gmin w Sejmie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LIV/407/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr LIV/408/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponowana uchwała dotyczy ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dotychczasowe zasady zawarte w uchwale Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec są przestarzałe i niezgodne z obowiązującymi przepisami.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIV/409/2023 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIV/410/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy      Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIV/411/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.15
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczący spotkania online z firmą ATF. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbyło się spotkanie z kancelarią prawną reprezentującą firmę ATF. Spotkanie głównie dotyczyło dalszych prace uzgodnieniowych dotyczących dokumentacji związanej z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów przez firmę, z poprawieniem sytuacji z roku 2008, kiedy nastąpił aneks do umowy i gmina ma pogorszone warunki realizacji umowy oraz sporu za bezumowne zajęcie działki 11/5, a po podziale 11/9, która służy za dojazd do składowiska odpadów.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sporu działki dojazdowej do składowiska, na jakim etapie jest ta sprawa?

Mecenas Krzysztof Chełkowski przedstawił informację dotyczącą przebiegu toczących się spraw związanych z działką dojazdową do składowiska odpadów. 

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania firmy ATF na składowisku odpadów po 30 czerwca 2023 r. jeśli nie zostanie uregulowana procedura związana z rekultywacja składowiska odpadów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są trzy rozwiązania: 

- firma ATF dokończy procedurę dokumentacyjną związaną z rekultywacją składowiska odpadów, żeby można było podpisać akt notarialny sprzedaży działki 11/7; 

- możliwość podpisania umowy dzierżawy na działkę 11/7 pod warunkiem, że firma ATF zwiększy swoje zaangażowanie związane z uregulowaniem procedur dotyczących rekultywacji składowiska odpadów;

- firma ATF po 30 czerwca 2023 r. będzie musiała opuścić teren.

Ad.16
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Dodał, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Dodatkowo poinformował, iż 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu organizuje szkolenie „Trenuj z wojskiem: w dniach 15 kwietnia 2023 r. oraz 10 czerwca 2023 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w sekretariacie 12 BBSP oraz na adres e-mail 12bbsp.rzecznik@ron.mil.pl

Ad. 17
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.50 zamknął LIV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego