W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023 roku

Transmisja

Protokół nr LIII/2023

z LIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 lutego 2023 r. w godz. 13.00-13.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sesji radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.
5.Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.
6.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
7.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIX i L Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2022 r.:
a)    przyjęcie sprawozdania.
9.Informacja nt. realizacji w 2022 roku Uchwały Nr XXXIX/300/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022-2026:
a)    informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
12.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
13.Interpelacje i zapytania Radnych.
14.Wnioski i oświadczenia Radnych.
15.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
16.Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

- 7.02.2023 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie w ramach Centrum Wsparcia Doradczego w sprawie projektu dotyczącego „Wału Pomorskiego”;

- 7.02.2023 r. – odbyło się spotkanie sprawozdawcze zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu;

- 8.02.2023 r. – w Szczecinie odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mirosławiec, w zakresie przebiegu drogi krajowej nr 10 przez Mirosławiec oraz uzgodnień przebiegu S10, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca oraz Zastępca Burmistrza;

- 9.02.2023 r. – w Wałczu odbyło się podsumowanie roku 2022 w Państwowej Straży Pożarnej, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 9.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 10.02.203 r. - odbyły się obchody rocznicy walk o Mirosławiec;

- 13.02.2023 r. – odbyło się spotkanie online z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczące przepisów o uchodźcach z Ukrainy;

- 13.02.2023 r. - w Orlu odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosławca z mieszkańcami;

- 17.02.2023 r. – odbyło się spotkanie online z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie postawienia jednostek, instytucji w stan gotowości przed nadchodzącymi na teren województwa wichurami;

- 21.02.2023 r. – odbyła się narada techniczna na drodze powiatowej do Jadwiżyna z wykonawcą i Starostą Wałeckim, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 21.02.2023 r. – w Hankach, Bronikowie i Próchnowie odbyły się spotkania z mieszkańcami i Polską Spółką Gazowniczą w sprawie przyłączy gazowych, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 25.02.2023 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Piecnik;

- 23-27.02.2023 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 27.02.2023 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą w sprawie drogi powiatowej z Mirosławca do Orla i dalej do Poźrzadła.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne przy wjeździe na ul. Dworcową od ul. Orlej w Mirosławcu oraz na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Trwają także prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo oraz prace pod przebudowę dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej. W miesiącu marcu 2023 roku zostaną ogłoszone przetargi na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych w Mirosławcu i Piecniku, przedszkola w Mirosławcu Górnym i w Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie.

Ponadto w omawianym okresie dokonano sprzedaży mienia dwóch działek uzupełniających za kwotę 12.800,00 zł.

W dalszych słowach poinformował, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.02.2023 r. zostanie wysłane pismo do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z licznymi wątpliwościami i obawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów zarządzanego przez firmę ATF.

Radny Janusz Beer wyraził opinię w przedmiocie składowiska odpadów, a mianowicie czy Rada nie powinna zastanowić się nad wycofaniem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz firmy ATF. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rewitalizacji, tj. czy przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu w miejsce wyciętych drzew zostaną nasadzone nowe?

Burmistrz Mirosławca przypomniał, że jeśli chodzi o firmę ATF i prowadzone prace uzgodnieniowe dotyczące dokumentacji związanej z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów, Radni przed podjęciem uchwały sygnalizowali, że jeśli prace nie będą przebiegały prawidłowo to uchwała w sprawie zbycia nieruchomości zostanie wycofana. Natomiast jeśli chodzi o teren rewitalizacji przy ul. Spokojnej między blokami, ale też na ulicy Dworcowej to pojawi się więcej nasadzeń niż było do tej pory.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy firma ATF udzieliła odpowiedzi, gdzie obecnie wywozi odpady, które nie nadają się do ponownego użycia?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż z ostatniego spotkania, które odbyło się online z firmą i z kancelarią reprezentującą ATF, przedstawiciele poinformowali, że nie udzielą takiej odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy z instytucji nadzorujących firmę ATF również nie ma żadnej informacji dotyczącej składowania odpadów?

Burmistrz Mirosławca wyraził zdanie, iż należałoby się wobec tego zwrócić o te informacje do Urzędu Marszałkowskiego, gdyż firma składa sprawozdania i musi określić, gdzie jest składana frakcja odpadów, która wcześniej była składa na składowisku odpadów w Mirosławcu.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy składowisko odpadów jest monitorowane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z posiadanymi informacjami Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie posiada dostępu do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów zlokalizowanych na terenie zakładu. Natomiast w piśmie, przesłanym do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został poruszony temat czy zarządzający składowiskiem odpadów ma obowiązek zapewnić Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie dostęp do obrazu wizyjnego, gdyż Spółka przedstawiła stanowisko, że nie ma obowiązku zapewnienia dostępu.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym hałdy sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych, które gromadzone są na terenie zakładu od kilku lat. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pytanie czy magazynowania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie zakładu w tak dużej ilości i w długim czasie jest dopuszczalne, zostało również skierowane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ad.7
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIX i L Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2022 r.:

a)   przyjęcie sprawozdania.

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec za 2022 r.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Informacja nt. realizacji w 2022 roku Uchwały Nr XXXIX/300/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2022-2026:

a)   informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;

Informację Prezesa ZECWiKu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań do powyższego, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała przyjmowana jest przez Radę co roku do dnia 31 marca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu, Kół Łowieckich działających na terenie gminy oraz  Fundacji Zwierz. Na realizację programu przewidywana jest kwota 68 300,00 zł w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/403/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2023 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/404/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LIII/405/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.14
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przed posiedzeniem Rady Miejskiej odbyło się spotkanie z policjantem z Posterunku Policji w Mirosławcu w sprawie skarg mieszkańców na ciężarówki, które tarasują drogę w kierunku Mirosława Górnego. Dodał, iż gmina ma przygotowaną zmianę organizacji ruchu, która obejmuje teren całej ulicy Parkowej od torów do Mirosławca Górnego z ustawieniem znaków oraz liniami poziomymi. Natomiast koszt przedstawiony w wycenie wynosi około 180.000,00 zł, takich środków na wykonanie tego zadania gmina nie ma. W chwili obecnej przygotowywana jest zmiana dokumentacji, która obowiązywałaby na łukach zakrętów w okolicach zjazdu do firmy ATF, bez linii poziomych, natomiast z ustawionymi pionowymi znakami zakazu zatrzymania i postoju 
z ograniczeniem prędkości do 60 km/h.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym poprawy stanu dróg gminnych w Hankach.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż grupa komunalna na terenach wiejskich rozpocznie prace w zakresie poprawy stanu dróg na początku marca 2023 r.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naklejek, które pojawiły się na przystankach autobusowych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż naklejki na przystankach autobusowych dotyczą projektu edukacyjnego na temat segregowania odpadów. Akcja ma na celu zwrócić uwagę wszystkich mieszkańców, że obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych, aby zmniejszyć koszty faktur za odpady.

Przewodniczący Rady Piotr Czech zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie bobrów, które wyrządzają szkody od strony Majdanu Zamkowego oraz złożył wniosek dotyczący wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przegląd studzienek kanalizacyjnych w drodze krajowej nr 10 w Mirosławcu.

W dalszych słowach zwrócił się z zapytaniem dotyczącym słupów drewnianych przy drodze do miejscowości Orle, które są w złym stanie technicznym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została przekazana informacja w sprawie słupów drewnianych (telefonicznych) z Łowicza Wałeckiego do firmy Orange. Jeśli chodzi o Orle to część słupów została wymieniona, a dodatkowo firma Orange jest w trakcie uzgodnień z lasami państwowymi odnośnie przebiegu linii kablowej do Orla.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż firma Orange jest w trakcie przygotowań  do położenia światłowodu do miejscowości Orle w celu zapewniania dostępu do Internetu, z którego zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać. Z pozyskanych informacji wynika, że światłowód będzie montowany na obecnej linii napowietrznej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry temat został zgłoszony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie gałęzi przy rzeczce na ul. Młyńskiej w Mirosławcu.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym występującej wilgoci w pomieszczeniach Centrum Aktywności Lokalnej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas prac remontowych w przedszkolu doszło do zapchania instalacji kanalizacyjnej, co spowodowało zalanie podłogi i to jest główny powód wystąpienia wilgoci. W chwili obecnej pomieszczenie jest osuszane i dogrzewane. Firma, która robiła remont i spowodowała zalanie nie ucieka od odpowiedzialności i poprawi stan ścian w CAL-u.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił uwagę, iż w najbliższym czasie w Centrum Aktywności Lokalnej organizowane będzie spotkanie Stowarzyszenia Cztery Pory Roku – zapytał więc, czy w takiej sytuacji, problemu z wilgocią z pomieszczenia można korzystać?

W dalszych słowach zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zamiany gruntu przy składowisku odpadów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie spotkania stowarzyszenia w Centrum Aktywności Lokalnej Pani Prezes poinformowała, iż pomimo problemu z wilgocią spotkanie zostanie zorganizowane.

Odnośnie zamiany gruntu z lasami państwowymi przy składowisku odpadów odpowiedział, że procedura zamiany jest w trakcie realizacji. 

Radny Janusz Beer jeśli chodzi o bobry to budują tamy i zalewają tereny ogrodów działkowych od strony Kalinówki.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zbiórki dla miejscowości Zamglaj w Ukrainie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu ze swojego użytkowania wycofuje samochód, który dodatkowo zostanie przekazany w darowiźnie. Dostarczenie pomocy ze zbiórki przewidywane jest na 10 marca 2023 r. jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Ad. 15
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w obchodach rocznicy walk o Mirosławiec oraz w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Ad.16
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.55 zamknął LIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                          Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego