W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z L posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 roku

Protokół nr L/2022

z L sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu,

która odbyła się 29 grudnia 2022 r. w godz. 13.30-14.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie L Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
5.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej
6.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
7.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
18.Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
21. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie L Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.30 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył L Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Nieobecni radny Janusz Beer, Radny Stanisław Orawiec.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.17 nowego punktu 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

- 2.12.2022 r. - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki ZECWiK;

- 3.12.2022 r. - na terenie Gminy Mirosławiec miała miejsce wizyta Świętego Mikołaja, który odwiedził wszystkie gminne miejscowości i obdarował dzieci prezentami;

Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej w Mirosławcu za wsparcie tego przedsięwzięcia.

- 5.12.2022 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie z wolontariuszami, którzy mieli swój wkład i udział w pomoc dla mieszkańców Ukrainy po wybuchu wojny;

- 5.12.2022 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Spokojnej w Mirosławcu, dotyczące rewitalizacji tego terenu.

- 6.12.2022 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „PUMPTRACK” przy ulicy Dworcowej w Mirosławcu”.

- 6.12.2022 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 7-9.12.2022 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu z firmą Żywiec Zdrój;

- 12.12.2022 r. – w Jabłonowie odbyło się spotkanie Burmistrz Mirosławca z mieszkańcami;

- 13.12.2022 r. – w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się otwarcie oddziału wewnętrznego po remoncie, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 13.12.2022 r. – w Suchym Lesie odbyło się spotkanie Gmin mających na swoim terenie instalacje czy jednostki wojskowe, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 14-15.12.2022 r. – w Dźwirzynie odbyła się konferencja dotycząca podsumowania programu rewitalizacji, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 17.12.2022 r. – w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne z seniorami;

- 20.12.2022 r. – odbyło się spotkanie wigilijne z seniorami ze stowarzyszenia Pogodna Jesień;

- 21.12.2022 r. – w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie dotyczące powołania stowarzyszenia powiatowego do wspólnego działania przy nowej perspektywie finansowej;

- 21.12.2022 r. – odbyło się spotkanie wigilijne ze strażakami z terenu Gminy Mirosławiec;

- 22.12.2022 r. - w siedzibie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne;

- 27.12.2022 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się rozdanie nagród dla laureatów konkursów plastycznych pn. „Drugie Życie Odpadów - Eko - Bombka” oraz „ Na Tropie Czystego Powietrza”;

- 28.12.2022 r. - odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace rewitalizacyjne na ul. Dworcowej w Mirosławcu, rozpoczęły również się prace na ul. Spokojnej w Mirosławcu. Ponadto zakończyły się prace budowlane w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu oraz prace budowlane nad jeziorem Kosiakowo. Trwają prace nad budową ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo oraz rozpoczęły się prace pod przebudowę dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótkiej i ul. Zamkowej.

Burmistrz Mirosławca przedstawił informację na jakim etapie są prace uzgodnieniowe między Gminą, a firmą ATF.

W dalszych słowach poinformował, iż w związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 2 stycznia 2023 r. zadanie to będzie wykonywać PKS Złocieniec. Dodał, iż dzieci ze szkół w Mirosławcu i Piecniku bilety miesięczne otrzymają ze swoich szkół z początkiem miesiąca, natomiast młodzież i dorośli zainteresowani biletami miesięcznymi mogą zgłaszać taką potrzebę u kierowcy autobusu. Nowe rozkłady autobusów zostaną udostępnione na przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej gminy, jak i w mediach społecznościowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „PUMPTRACK” przy ulicy Dworcowej w Mirosławcu”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na początku roku 2023 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „PUMPTRACK” przy ulicy Dworcowej w Mirosławcu”.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym transportu, a mianowicie czy dotychczasowy kurs PKS z Tuczna, którym młodzież dojeżdża z Hanek do szkół średnich, będzie realizowany.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od 2023 r. według planu będzie realizowany transport przez firmę PKS Złocieniec na linii od Próchnowa przez Bronikowo, Jadwiżyn, Hanki do Mirosławca, tak żeby dzieci zdążyły na autobusy firmy Leszkotrans, które kursują na linii Mirosławiec-Wałcz.

Ad.7
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał procedurę dotyczącą przyjęcia budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy, która została określona Uchwałą Nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Następnie przystąpił do realizacji procedury.

1.    Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej i mieli możliwość zapoznać się z jej treścią. Wobec powyższego odstąpiono od odczytania projektu uchwały.

2.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr 50.71.7.2022  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mirosławiec na 2023 rok, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Nr 50.71.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2022 r. stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Rady Janusz Beer. 
Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

3.    Odczytanie opinii komisji stałych Rady poprzez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji:

a)   stanowisko Komisji Rewizyjnej

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Jurenc.

Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawił członek Komisji Polityki Społecznej Grzegorz Plewa.

Stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

c)   stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu

Pisemne stanowisko Komisji przygotowane w oparciu o opinie Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej o charakterze pozytywnym przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

4.    Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

Wobec braku wniosków komisji stałych Burmistrz Mirosławca nie miał podstaw do przedstawienia stanowiska.

5.    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski przed rozpoczęciem sesji  przez radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

6.    Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirosławiec Burmistrz nie złożył autopoprawek.

7.    Dyskusja nad projektem budżetu.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z prośbą o przedstawienie założeń budżetu gminy na 2023 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w uchwale budżetowej zostały uwzględnione wskazówki udzielone przez Regionalną izbę Obrachunkową, m.in. o ustalone wydatki

na realizację inwestycji, czyli załącznik nr 15 został wpisany do uchwały. Kwota na inwestycje przewidziana w budżecie na rok 2023, to 12 618 884,41 zł, co stanowi około 30% budżetu roku 2023. Dodała, że w jej opinii rok 2023 będzie bardzo trudny, w związku ze zrównoważeniem budżetu w części bieżącej. Budżet będzie musiał być dostosowany do zmieniającej się sytuacji, ze względu na wysoką inflację. W strukturze wydatków bieżących na 2023 r. na oświatę przeznaczono 37% planowanych wydatków, a subwencja oświatowa pokryje jedynie 58% wydatków na edukację. Przewidziane są wszystkie planowane dochody i wydatki w budżecie, natomiast przy jego realizacji dopiero okaże się, jaki będzie to budżet.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dochody lokalne stanowią ok. 35% dochodów budżetu, subwencja oświatowa 15,5% budżetu, udział w podatku PIT ok. 10%.

Dodał, iż w 2023 roku będą realizowane inwestycje, tj.:

- kontynuacja rewitalizacji ul. Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu;

- modernizacja ulicy Krótkiej i ostatniego odcinka ul. Zamkowej w Mirosławcu;

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jezioro Kosiakowo;

- modernizacja remizy OSP w Mirosławcu;

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Mirosławcu Górnym i Bronikowie;

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych w Mirosławcu i Piecniku, przedszkola w Mirosławcu Górnym oraz w Ośrodka Kultury w Mirosławcu;

- modernizacja placu zabaw w Mirosławcu Górnym;

- budowa toru pumptrack na ul. Dworcowej w Mirosławcu;

- modernizacja i budowa oświetlenia ledowego na terenie Mirosławca i Gminy Mirosławiec. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy w roku 2023 mogą pojawić się dodatkowe środki finansowe związane z subwencją oświatową.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż subwencja oświatowa będzie znana w miesiącu lutym 2023 r., na chwilę obecną została ustalona na podstawie SIO, czyli ilości dzieci na 30 września 2022 r.

8.    Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.

W związku z brakiem wniesionych autopoprawek nie było podstawy do przeprowadzenia głosowania.

9.    Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza    w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.

W związku z brakiem wniosków komisji nie było podstawy do przeprowadzenia głosowania.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/382/2022 w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Mirosławiec na lata 2023-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 50.71.9.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/383/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2022 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/384/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż ustalenie wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały spowodowane jest przesunięciem na 2023 r. terminu realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1, których jest 14, w odniesieniu do których podpisane zostały umowy. Termin realizacji zadań ustalony został do 29 czerwca 2023 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/385/2022 w sprawie wykazu wydatków, które w 2022 r. nie wygasają   z upływem roku budżetowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/386/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  projekt uchwały dotyczy zawarcia mowy dzierżawy na cele rolnicze ma okres 9 lat dla nieruchomości gruntowych w Toporzyku oraz dwóch działek w Piecniku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/387/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania. Wnioskowany teren obejmuje grunty leśne działki o numerze ewidencyjnym 8278 obręb Mirosławiec 34, gminy Mirosławiec. Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej (Głównego Punktu Zasilania, dalej GPZ) ma na celu zwiększenie możliwości przyłączenia do funkcjonującej sieci nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Planowana inwestycja stanowi, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki nieruchomościami, inwestycję celu publicznego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr L/388/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/389/2022 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/390/2022 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/391/2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali na wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku ze wzrostem ilości odbieranych z terenu Gminy odpadów, obecnie obowiązująca na terenie gminy Mirosławiec stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca, aby pokryć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu utrzymania stawki opłaty na obecnym poziomie konieczne jest pokrycie części kosztów z budżetu gminy ze środków niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr L/392/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.20
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym planów kanalizacji w miejscowości Hanki oraz trwających wykopów pod rury gazowe w Hankach?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że jeśli chodzi o kanalizację w Hankach to zakończył się etap przygotowania dokumentacji. Natomiast nieskończony jest temat poprowadzenia kanalizacji czy kolektora tłocznego z Hanek do Mirosławca, ponieważ z kosztorysu, który był przygotowany do tej dokumentacji, wynika, że koszt zadania stanowiłby ok. 10 000 000 zł, których gmina nie ma, a na chwilę obecną nie ma źródła na sfinansowanie tej inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o rury, które są w okolicach Hanek i  Bronikowa, to jest temat rozpoczętej gazyfikacji, który jest prowadzony przez spółkę gazowniczą od Mirosławca przez Hanki, Bronikowo do farmy kurczaków, która jest przed Próchnowem. Zadanie ma być zrealizowane w pierwszej połowie przyszłego roku. 

Dodał, iż z początkiem roku gmina zwróci się  z prośbą o spotkanie ze spółką gazowniczą na terenie Hanek, Bronikowa i Próchnowa, żeby zweryfikować temat zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się do gazu na terenie tych 3 miejscowości.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Mirosławiec – Hanki-Bronikowo-Człopa.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z informacji uzyskanej po przejeździe 2 Wicemarszałków i Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, że na terenie Gminy Mirosławiec  będzie realizowana wymiana nakładki, czyli będzie zrywany stary asfalt i układany nowy. Natomiast na odcinkach dalszych drogi wojewódzkiej, to znaczy przed Tucznem i Człopą prawdopodobnie będzie to na zasadzie wykonania dokumentacji technicznej na krótszych odcinkach, gdyż cena z przetargu na cały odcinek była zbyt wysoka. Dodał, iż po nowym roku zasięgnie informacji o cząstkowym remoncie drogi na odcinku Mirosławiec-Hanki-Bronikowo.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Hanek.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną ta inwestycja nie będzie realizowana, gdyż zadanie miało się odbyć razem z remontem drogi wojewódzkiej na odcinku Mirosławiec – Tuczno -Człopa.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się o poprawę nawierzchni byłej ul. Leśnej w Hankach.
Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że jak warunki atmosferyczne pozwolą do ubytki w drodze zostaną poprawione.

Radny Janusz Beer w imieniu mieszkańców Mirosławca Górnego zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozwiązania problemu zatrzymywania się samochodów ciężarowych przed firmą ATF. Czy jest możliwość postawienia znaku zakazu zatrzymywania się?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że stale monitorowany jest temat parkujących samochodów przed wjazdem do firmy ATF oraz wykorzystywanego miejsca na terenie Mirosławca Górnego, tzn. zatoczkę autobusową, przy której stoi znak zakazu. Jeśli chodzi o realizację zadania, czyli zmiany organizacji ruchu, zakupu znaków na całym odcinku od Mirosławca do Mirosławca Górnego i zrobienie linii dzielącej nawierzchnię, jest przygotowana dokumentacja techniczna, natomiast koszt tego wykonania wynosi 150.000,00 zł, których na chwilę obecną w budżecie gminy nie ma. Niestety nie ma możliwości podziału tego zadania na etapy, trzeba je w całości zrealizować.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż wpłynęło do Rady Miejskiej, jak i każdy z radnych otrzymał, pismo od firmy ATF w sprawie zatrzymujących się pojazdów oraz w sprawie wykupu działki 11/5.

Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż jest utworzona tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać takie sytuacje związane z niebezpieczeństwem na drodze, jak w przypadku stojących ciężarówek na drodze.

Ad. 21
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w spotkaniu wigilijnym z seniorami ze Stowarzyszenia Pogodna Jesień, ze strażakami z terenu Gminy Mirosławiec, w spotkaniu świątecznym 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym. Również uczestniczył w apelu świątecznym w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.22
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.55 zamknął L sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

Powiadom znajomego