Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z XVIII sesji RM                                       

Transmisje Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

Protokół nr XVIII/2020

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 29 kwietnia 2020 r. w godz. 12:00-13:10

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 


Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XV i XVI Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2019 roku.
a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 
a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

9. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)   informacja Kierownika MGOPS;

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)   dyskusja;

d)   przyjęcie informacji. 

10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:
a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie sprawozdania.

11. Informacja na temat udzielonych w 2019 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
24. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

Ad.1

Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej tj. kat. A.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:02:46-0:13:23)

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsca następujące wydarzenia:

- w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się spotkania z projektantami realizowanych inwestycji m.in. modernizacji przedszkola samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu i remontowanych dróg.

- W minionym czasie odbywały się videokonferencje ze Starostwem Powiatowym dotyczące bieżącej sytuacji epidemicznej COVID-19.

- Zakończyły się prace związane z termomodernizacją świetlicy w Łowiczu Wałeckim.

- Wykonawca prac budowy ulicy Mickiewicza w Mirosławcu wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia prac do końca maja br. w związku z utrudnieniami spowodowanymi COVID-19.

- Na ulicach Kościuszki, Kościelna i Młyńska w Mirosławcu jest również przestój w robotach ze względu na zaistniałą sytuację z koronawirusem.

W dalszych słowach dodał, iż trwają prace na drodze Powiatowej Bronikowo-Próchnowo. 
Dnia 28.04.2020 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową budynku magazynowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” oraz rozpoczęły się prace dotyczące budowy budynku zaplecza plaży wraz 
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo.

- Burmistrz Mirosławca podziękował grupie współpracującej przy Ośrodku Kultury 
w Mirosławcu za szycie maseczek ochronnych. Dodał, iż zakończyła się dystrybucja maseczek z pomocą Druhów z OSP Bronikowo, Mirosławiec, Piecnik oraz Radnych, za co bardzo serdecznie podziękował. Dodatkowo maseczki ochronne zostały udostępnione przed wejściem do Urzędu Miejskiego oraz zostaną przekazane sołtysom dla mieszkańców sołectw.

- Poinformował, iż pojawiła się decyzja rządu, która stanowi że od 6 maja br. można wznawiać działalność żłobków i przedszkoli. W dniu 4.05.2020 r. odbędzie się dezynfekowanie pomieszczeń obu  przedszkoli w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym oraz będą określone warunki bezpieczeństwa, ale to rodzice podejmą decyzję czy dzieci wrócą do przedszkola. 
Dodał, iż w związku na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 nadal są zamknięte szkoły, biblioteka, ośrodek kultury i świetlice wiejskie. Również budynek Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pozostaje zamknięty. W przypadku załatwienia pilnych spraw właściwi pracownicy urzędu wychodzą do interesantów do Biura Obsługi Interesanta przy zachowaniu zasad zachowania dystansu oraz zasad higieny.

- Poinformował, iż radni Rady Miejskiej otrzymali pismo skierowane do jednostek pomocniczych i osób zarządzającymi wydatkami w gminie dotyczące ich ograniczenia w roku 2020.

Dodał, iż imprezy, które miały się odbyć w 2020 roku zostają odwołane, tj. dożynki, piknik lotniczy w jednostce wojskowej, festiwal żubra, natomiast wszystkie inne tematy będą realizowane w sposób bardzo ograniczony. 

- Gmina otrzymała 50% dofinansowanie do remontu ulicy Krótkiej w Mirosławcu z Funduszu Dróg Lokalnych.

- W dalszych słowach poinformował, iż jest pozytywne rozstrzygnięcie odwołania Gminy dot. dofinansowania zadania związanego z rewitalizacją ulicy Dworcowej, od ul. Wolności do 
ul. Orlej, ul. Spokojnej wraz z targowiskiem i zagospodarowania terenu między blokami na ulicach Spokojna-Wolności-Parkowa. Gmina znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Zadanie planowane było na 3 lata, ale na pewno się przedłuży o kolejny rok. Poziom dofinansowania - 85%, wkład własny ponad 4.700.000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu gminy ok. 1 mln zł.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy szkoła również zostanie zdezynfekowana przed otwarciem?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na pewno szkoły zostaną zdezynfekowane przed otwarciem, natomiast nie jest znana data powrotu dzieci do szkoły.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rewitalizacji wspomnianej ulicy Dworcowej w Mirosławcu czy chodzi tylko o wsparcie dla gminy czy również dla przedsiębiorców, którzy mają tam swoje siedziby i czy mogą się starać o dofinansowanie w tym programie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jedyny wniosek oprócz wniosku gminnego dotyczy programu rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął 1 wniosek dotyczący rewitalizacji budynku przy dworcu kolejowym. Zwracając uwagę na zestawienie pozycji wniosków po przyznaniu punktów znajduje się on wyżej jak zadanie gminne, natomiast nie jest na chwilę obecną wskazany do dofinansowania. Natomiast sytuacja może ulec zmianie, gdyż kilka samorządów rezygnuje z zadań i projekt może otrzymać dofinansowanie.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XV i XVI Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:13:24-0:14:16)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie 

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirosławcu w 2019 roku.

(Nagranie 0:14:17-0:20:05)

a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej 
w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, a mianowicie zasiłki stałe wynoszą 176 433,00 zł, a wydatki wykonane wynoszą 170 906,13 zł, z czego wynika różnica, tym bardziej że plan finansowy ośrodka wzrósł o 19%, a w niektórych pozycjach są spadki?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż plan finansowy całościowo jest wyższy do roku 2018 jak i wyższe jest wykonanie. Wykonanie planu dotyczące zasiłku stałego może być niższe, gdyż są dotacje, które przyznawane są przez wojewodę, trudno jest przewidzieć wysokość, gdyż zasiłki stałe przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej. Wykonanie planu jest niższe, gdyż nie było potrzeby wydania więcej zasiłków stałych, a wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone.

d)     przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2019 roku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 

(Nagranie 0:20:06-0:22:27)

a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:

(Nagranie 0:22:27-0:29:03)

a)     informacja Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy jest konieczność generowania zerowych tabel w informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż na wydruk ośrodek nie ma wpływu, gdyż jest to narzędzie opracowywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dane do tej informacji są zaciągane w ramach systemu centralnej aplikacji statystycznej. Centralna aplikacja statystyczna jest to system informatyczny, który dotyczy powiatu i gmin, więc dane, które są 
z powiatu nie zostały uzupełnione na szczeblu gminnym, a jeżeli występują zera to takie zadanie nie jest realizowane. 

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o dane z tabeli dotyczącej zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż jest to ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mirosławiec, w tabeli tej wpisane są te dane, które funkcjonują na terenie gminy. Natomiast na terenie gminy nie ma takiego rodzaju placówek jak: noclegownie, ogrzewalnie, tylko jedynie jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dalszych słowach odniosła się do pytania z posiedzenia komisji radnego Grzegorza Plewy dotyczącego  liczby osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna – 1,  o kogo chodzi,  czy są to opiekunowie dzienni? Otóż stanowisko opiekuna dotyczy zatrudnienia w żłobku.

d)    przyjęcie informacji. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:

(Nagranie 0:29:05-0:32:26)

a)     sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem ile jest rodzin zastępczych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż odpowiedzi udzieli w terminie późniejszym, gdyż musi sprawdzić dokładną ilość rodzin zastępczych na terenie Gminy Mirosławiec.

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Kierownikowi MGOPS 
w Mirosławcu Pani Danucie Czerniawskiej za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej 
i przedstawienie najważniejszych informacji dotyczy funkcjonowania pomocy społecznej Gminy Mirosławiec.

O godz. 1235 Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Czerniawska opuściła posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad. 11

Informacja na temat udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:

(Nagranie 0:32:30-0:34:27)

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację. 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

(Nagranie 0:34:30-0:35:44)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/162/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad.13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

(Nagranie 0:35:45-0:37:06)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/163/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

(Nagranie 0:37:07-0:38:40)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwały dotyczące gospodarki odpadami podejmowane na sesji będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/164/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(Nagranie 0:38:41-0:41:27)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w brzmieniu: „§ 7 ust.5 Zużyte baterie i akumulatory dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.”

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z uwzględnieniem autopoprawki dotyczącej § 7 ust.5.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/165/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.16.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Nagranie 0:41:29 -0:43:30)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wejdą w życie zmiany od 1 września 2020 r. Zmienia się częstotliwość odbioru odpadów z obszarów wiejskich - będzie taka sama jak odbiory odpadów z budynków jednorodzinnych w mieście.  Zwiększyła się również częstotliwość odbioru odpadów w budynkach wielolokalowych – wspólnotowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/166/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

(Nagranie 0:43:31 -0:48:45)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadający  kompostownik i kompostujący w nim bioodpady mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,50 zł miesięcznie od gospodarstwa. Dodał, iż wysegregowana część odpadów pt. bioodpady stanowi niewielki procent odpadów wywożonych z terenu gminy, natomiast zdaje sobie sprawę, z tego że stawka zwolnienia nie jest zadowalająca dla mieszkańców, ale na chwilę obecną nie ma możliwości jej zwiększenia.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/167/2020 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.18

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(Nagranie 0:48:49 -0:49:55)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVIII/168/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

(Nagranie 0:49:56 -0:52:05)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej 
w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w zmianach do budżetu na rok 2020 r. zostały wprowadzone środki finansowe w kwocie 46 100,00 zł, z których zrezygnowały stowarzyszenia na walkę z koronawirusem, za co serdecznie dziękuje.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/169/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.20

Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

(Nagranie 0:52:08 -0:53:22)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej 
w Mirosławcu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/170/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.21

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 0:53:23 -0:53:40)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.22

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 0:53:41 -1:03:58)

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy gminy które pomagają przedsiębiorcom z terenu gminy będą mieć pomniejszone dotacje z budżetu państwa? Nadmienił, że takie informacje podano w mediach.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż gmina może pomóc takim przedsiębiorcom w sytuacji kiedy zalegają z płatnościami, ale nie są dłużnikami z poprzednich miesięcy tylko w okresie od marca br. Jeżeli zwrócą się o umorzenie czy odroczenie terminów płatności, to wtedy indywidualnie rozpatrywany  jest wniosek przez Burmistrza. Natomiast środki z budżetu państwa przekazywane są dla przedsiębiorców przez powiaty, głównie przez Powiatowy Urząd Pracy.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia prac nad jeziorem Kosiakowo, czy przepust przez rzeczkę nie jest zagrożony, jaką ma wytrzymałość, ponieważ na dziś nie ma tam ograniczenia tonażu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ograniczenie tonażu nie zostało wprowadzone, ponieważ dzięki uzgodnieniu z Nadleśnictwem Mirosławiec, które wyłożyło środki na poprawienie drogi do Sadowa, nie wypadało ograniczyć im przejazdu z drewnem.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wprowadzonego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, gdyż jest duży problem z segregacją odpadów przez mieszkańców Mirosławca Górnego.  Jakie można znaleźć rozwiązanie, żeby mieszkańcy segregowali odpady i utrzymywali porządek koło wiaty? Czy gmina może wymusić na wspólnotach, aby postawiły swoje wiaty? 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż niczym nie różni się wiata na ulicy Parkowej, Wolności i Spokojnej w Mirosławcu od wiat w Mirosławcu Górnym. I w mieście nie ma takiego problemu. Odpady są segregowane, a dodatkowo jest utrzymywany porządek wokół wiaty. Być może warto odnowić wiaty. Była propozycja że wspólnoty włączą się w finansowanie przebudowy wiat czy budowy, tak aby jak najmniejsza ilość bloków miała dostęp do danej wiaty i mieszkańcy byliby odpowiedzialni za swoje wiaty.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem jak można wymusić na wspólnotach, żeby pobudowały własne zamykane wiaty śmietnikowe. Czy jedynym rozwiązaniem dla mieszkańców, aby segregowali śmieci będzie, że będą płacić podwyższoną opłatę za odpady komunalne?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sytuacja jest trudna do rozwiązania, a jeśli dojdzie do podwyższonej opłaty to na pewno mieszkańcy ją odczują.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z prośbą o postawienie kosza śmietnikowego na przystanku autobusowym w Kolonii Hanki, wymianę połamanego kosza przy świetlicy 
w Hankach. Poinformowała również, iż nie otrzymała klucza od gabloty na ogłoszenia w Kolonii Hanki. 

Ad.23

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 1:04:01 -1:04:35)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych za 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Ad. 24

Zakończenie obrad.

(Nagranie 1:04:36 -1:04:41)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13:20 zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij