W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 roku r.

XML

Treść

Transmisja z XI sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses

PROTOKÓŁ NR XII/2019
z XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 27 listopada  2019 r. w godz. 1200- 1245
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2).
 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na X Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

a)     Informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a)     przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a)     przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a)     przyjęcie informacji.

 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a)     przyjęcie informacji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
  i o wolontariacie.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 11. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:07:07 – 0:07:29)

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:07:30 – 0:07:45)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:07:47 – 0:09:55)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.17 nowego punktu 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:09:56 – 0:10:45)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:10:46 – 0:15:00)

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na X Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:15:02 – 0:15:51)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

(Nagranie 0:15:52 – 0:18:47)

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyły: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Krystyna Górniak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko Komisji Polityki Społecznej odczytał Przewodniczący Komisji Janusz Beer.

Stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)     przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw- 1

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, przy 14 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” przyjęła informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

(Nagranie 0:18:49 – 0:19:45)

a)     przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

(Nagranie 0:19:48 – 0:20:33)

b)    przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

(Nagranie 0:20:35 – 0:21:18)

a)     przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

(Nagranie 0:21:20 – 0:22:09)

a)     przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Nagranie 0:22:10 – 0:24:05)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 145.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/123/2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

(Nagranie 0:24:06 – 0:26:21)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/118/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec wynika z konieczności uwzględnienia wszystkich dyspozycji przepisu art. 4 ust. 2 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego o nie spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zmienianej uchwale nie uwzględniono możliwości przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych. Przyjmowanie przez PSZOK tego rodzaj odpadów jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywania się w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych. Uchwała zmieniająca określa również zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Wprowadzenie zmian w tym zakresie podyktowane jest przede wszystkim doświadczeniami związanymi ze stosowaniem dotychczasowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Ponadto projekt uchwały zmieniającej modyfikuje częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/124/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(Nagranie 0:26:24 – 0:28:15)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/119/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wynika z konieczności uwzględnienia wszystkich dyspozycji przepisu art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i związane jest z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego.

W zmienianej uchwale nie uwzględniono możliwości przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych. Przyjmowanie przez PSZOK tego rodzaj odpadów jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywania się w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych. Ponadto projekt uchwały zmieniającej, modyfikuje częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/125/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

(Nagranie 0:28:20 – 0:31:39)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż projekt uchwały uwzględnia zmiany wysokości dodatków dla nauczycieli, wynikające z konieczności dostosowania go do możliwości finansowych budżetu gminy w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-9

Przeciw- 5

Wstrzymało się -1

W związku z omyłkowym wciśnięciem niewłaściwego przycisku do głosowania przez radną Katarzynę Jurenc.

Została przeprowadzona reasumpcja głosowania:

Za-8

Przeciw- 5

Wstrzymało się -2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XII/126/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała + protokoły z uzgodnień ze związkami zawodowymi stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 27 do niniejszego protokołu.
O godz. 1235 Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Mirosławcu Krystyna Górniak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała opuściły posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

(Nagranie 0:31:40 – 0:34:12)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XII/127/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

(Nagranie 0:34:15 – 0:35:43)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dodatkowo zrezygnowano z zaplanowanych przychodów budżetu z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XII/128/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

(Nagranie 0:35:45 – 0:37:34)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały związany jest ze zmianami w ustawie o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnych w związku z tym, konieczne jest określenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, które spowodują obniżenie dochodów do budżetu gminy od przyszłego roku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XII/129/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.19

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 0:37:10 – 0:37:52)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.20

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 0:37:54 – 0:38:06)

W powyższym punkcie nie zgłoszono wniosków i oświadczeń.

Ad.21

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 0:38:08 – 0:39:50)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok. W dalszych słowach zaprosił na Andrzejkowy Bal Charytatywny organizowany przez Rade Rodziców Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, który odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 20.00 w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

Ad. 22

Zakończenie obrad.

(Nagranie 0:39:51 – 0:39:55)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1245 zamknął XII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane