Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z XI sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses


Protokół nr XI/2019
z XI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 30 października 2019 r. w godz. 1200-1414
 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej.

           a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2018 rok:

           a)     raport Kierownika MGOPS;

           b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

           c)     dyskusja;

           d)     przyjęcie raportu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.
 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
 13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 17. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:04:24 – 0:04:45)

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:04:46 – 0:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Stanisław Orawiec.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:05:47 – 0:07:34)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.20 nowego punktu 21 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:07:36 – 0:08:28)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z X Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z X sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:08:30 – 0:16:59)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:17:00 – 0:17:40)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2018 rok:

(Nagranie 0:17:42 – 0:34:20)

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Danuta Czerniawska – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

a)     raport Kierownika MGOPS;

Raport z monitoringu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w raport stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej.

Pozytywne stanowisko w sprawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2018 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja

Danuta Czerniawska poinformowała, iż opracowanie i realizacja strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wynikającym z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. W 2018 roku najwyższą ocenę stopnia wdrożenia otrzymał cel strategiczny 2 tj. „Wspieranie rodzin wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wolontariatu m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki żywności, oraz pomocy osobom starszym.
Danuta Czerniawska poinformowała, iż w Szkole Podstawowej w Mirosławcu funkcjonuje koło wolontariatu i uczniowie z koła chętnie służą pomocą w różnego rodzaju działaniach. 

 d)     przyjęcie raportu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2018 rok.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw -0

Wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, pozytywnie przyjęła przedmiotowy raport.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:
1242-1253

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

(Nagranie 0:45:35 – 1:02:07)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Do wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu został zgłoszony 1 kandydat.

a)     opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

Powyższą opinię o charakterze pozytywnym odczytała Przewodnicząca Zespołu Katarzyna Jurenc.

W/w opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

b)     wybór komisji skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem, aby skład Komisji Skrutacyjnej stanowił Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz aby skład Komisji był ten sam podczas przeprowadzania wyborów na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Ze względu na nieobecność jednego członka zespołu zaproponował skład komisji skrutacyjnej w osobach Katarzyna Jurenc, Ryszard Wesołowski oraz Grzegorz Plewa.

Wszyscy zaproponowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

W związku z brakiem innych propozycji składu Komisji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na ławników, w składzie Katarzyna Jurenc, Ryszard Wesołowski i Grzegorz Plewa.

Następnie Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania się Przewodniczącym Komisji wybrana została Katarzyna Jurenc.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu.

W dalszej części Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania nad wyborem kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował wszystkich zebranych o sposobie oddania głosu na kandydata. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

c)     podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym

Komisja skrutacyjna wydała karty do głosowania, na których radni dokonali wyboru kandydata.

Przewodniczący Rady Miejskiej w kolejności alfabetycznej odczytywał nazwiska radnych Rady Miejskiej, którzy po wywołaniu wrzucali karty do urny.

Po odczytaniu wszystkich nazwisk Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, w celu przeliczenia kart wyjętych z urny i ustalenia wyników głosowania.

Przerwa:
1305- 1308

 Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny  i po przeliczeniu kart do głosowania poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano ważnych głosów 14. Na kandydata Honoratę Cegielską oddano 13 głosów „za” i 1 głos „przeciw”. Innych kandydatów nie było.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania  stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu tajnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, jednym głosie „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XI/109/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Wałczu. Na ławnika wybrana została Honorata Cegielska.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy

(Nagranie 1:02:25 – 1:11:50)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Do wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku został zgłoszony 1 kandydat.

a)     opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

Powyższą opinię  o charakterze pozytywnym odczytała Przewodnicząca Zespołu Katarzyna Jurenc.

W/w opinia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b)     wybór komisji skrutacyjnej

Skład Komisji Skrutacyjnej jak przy wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania nad wyborem kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował wszystkich zebranych o sposobie oddania głosu na kandydata. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

c)     podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym

Komisja skrutacyjna wydała karty do głosowania, na których radni dokonali wyboru kandydata.

Przewodniczący Rady Miejskiej w kolejności alfabetycznej odczytywał nazwiska radnych Rady Miejskiej, którzy po wywołaniu wrzucali karty do urny.

Po odczytaniu wszystkich nazwisk Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, w celu przeliczenia kart wyjętych z urny i ustalenia wyników głosowania.

Przerwa:
1316- 1318

 Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny  i po przeliczeniu kart do głosowania poinformowała, iż w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano ważnych głosów 14. Na kandydata Monikę Kędzia oddano 14 głosów „za”. Innych kandydatów nie było.

Protokół z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu tajnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/110/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Na ławnika wybrana została Monika Kędzia.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.

(Nagranie 1:12:00 – 1:13:30)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż lokal użytkowy przeznaczony do najmu znajduje się przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na niniejszy lokal z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 10 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

(Nagranie 1:13:32 – 1:15:54)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował o zmianie sytuacji dotyczącej nabycia przedmiotowej nieruchomości a mianowicie w związku z obecną sytuacją finansową gminy oraz faktem, iż SKO przegrało sprawę w WSA, w sprawie należności podatkowych na rzecz Gminy. Gmina nie weźmie udziału w przetargu zorganizowanym przez Nadleśnictwo. Nie mniej jednak zwrócił się do Rady O podjęcie przedmiotowej uchwały, bowiem w sytuacji gdy budynek nie zostanie zakupiony przez innego nabywcę, a sytuacja finansowa Gminy ulegnie poprawie do tematu zakupu tejże nieruchomości warto byłoby wrócić.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

(Nagranie 1:15:55 – 1:17:38)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy przejęcia zadania od Powiatu Wałeckiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020, przy czym dodała, że będzie wystosowane zapytanie do przedsiębiorców o cenę realizacji tego zadania, jeśli cena będzie wyższa niż ta którą powiat proponuje, to zdanie będzie realizowane przez powiat. Gmina podejmie zadanie pod warunkiem utrzymania ceny usługi w kwocie nie wyższej niż powiat jest w stanie przekazać gminie.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/113/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

(Nagranie 1:17:40 – 1:21:08)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawkę uzgodniona z komisjami Rady Miejskiej do projektu uchwały, który radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Autopoprawka dotyczy:

§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków–0,92 zł od 1mpowierzchni,

b)     pozostałych:

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr XI/114/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.14.

Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.

(Nagranie 1:21:10 – 1:23:15)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się stawkę podatku od środków transportowych na rok 2020 w wysokości o 3,5 % wyższej w porównaniu do roku 2019.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/115/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.

(Nagranie 1:23:20 – 1:24:57)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w projekcie uchwały proponuje się wzrost stawki dziennej opłaty targowej o 3,5%  w porównaniu z rokiem 2019. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/116/2019 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
(Nagranie 1:25:03 – 1:26:15)
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,31 zł za każdą rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,31 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/117/2019 w sprawie opłaty miejscowej.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
(Nagranie 1:27:20 – 1:30:05)
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.
Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
Autopoprawka dotyczy:
§8. ust. 1. pkt.1 dodaje się: worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na papier i tekturę.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/118/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(Nagranie 1:30:15 – 1:36:30)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadza nowe frakcje odpadów, uwzględniając przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
Radny Janusz Beer zabrał głos w sprawie segregowania odpadów przy wspólnotach mieszkaniowych oraz aby każda z wspólnot miała osobną wiatę śmietnikową.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż problem z segregacją odpadów przy wspólnotach mieszkaniowych pojawia się cały czas, natomiast nie ma możliwości, aby każda wspólnota miała osobną wiatę śmietnikową.
W dalszych słowach przedstawił różne rozwiązania odbioru odpadów od mieszkańców, które są zautomatyzowane i wymagają dużego nakładu pieniężnego, na którego gminę takiej wielkości nie stać i o takich zasobach finansowych jak Mirosławiec.
Poinformował, iż z początkiem roku 2020 zostanie ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży nt. sposobów zachęcania osób dorosłych do segregacji odpadów.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/119/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

(Nagranie 1:36:35 – 1:40:20)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/120/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

(Nagranie 1:40:35 – 1:41:25)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/121/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad.21

Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

(Nagranie 1:41:30 – 1:43:45)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wobec rozpoczęcia nowej VIII kadencji Rady Gminy zachodzi konieczność wyboru delegatów na okres kolejnej kadencji w Stowarzyszeniu. Do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” proponuje się Zastępcę Burmistrza Mirosławca Dariusza Bartosika oraz Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu Annę Dzidę.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.
Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI/122/2019 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.
Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad.22

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 1:43:55 – 1:44:14)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.23

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 1:44:15 – 2:02:25)

Radny Stanisław Pilc przedstawił swoją negatywną opinię w sprawie nadania imienia 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
Następnie poinformował, iż mieszkańcy Mirosławca Górnego są zadowoleni z naprawy drogi między garażami.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie jednostki wojskowej nie poczuwa się do odpowiedzialności. Gmina nie ma na to żadnego wpływu. Odnośnie naprawy drogi w Mirosławcu Górnym przyznał, że trwało to długi czas natomiast zależało mu na tym, aby droga została naprawiona porządnie.
Radny Wasilij Głuscow zabrał głos w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020.
W dyskusji dotyczącej budżetu obywatelskiego zabrali również głos: Burmistrz Mirosławca, Sekretarz Gminy, radna Katarzyna Jurenc, radny Janusz Beer, radny Grzegorz Plewa.
Dyskusja dotyczyła m.in. zasad głosowania, sposobu podziału środków na poszczególne obszary i sposobu podejścia do składania propozycji do budżetu obywatelskiego przez niektóre sołectwa.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem o rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Kościuszki w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma czeka na zatwierdzenie planu organizacji ruchu.

Ad.24

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 2:02:35 – 2:05:50)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do Rady Miejskiej w Mirosławcu wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w sprawie współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Mirosławcu. Z pismem Rada zapoznała się na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku, w związku z tym, że
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec nie ma środków finansowych, Rada Miejska nie ma możliwości, aby dofinansować w/w zadanie.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż ze względu na wykonywany zawód i pełnienie funkcji Kierownika Posterunku w Mirosławcu nie ukrywa, że samochód by się przydał, a na obecną sytuację finansowa policji, nie ma możliwości otrzymania samochodu dla Posterunku w Mirosławcu.

Mimo w/w głosu Rada upoważniła Przewodniczącego Rady Miejskiej do udzielenia odpowiedzi Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu o treści jak powyżej.

Ad. 25

Zakończenie obrad.

(Nagranie 2:06:00 – 2:06:05)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1414 zamknął XI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr CzechPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij