Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 25/2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

zmienione/uchylone przez 90

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 25

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223,poz. 1458 ze zm.) wprowadzam regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w nastepującym brzmieniu:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu określa:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3) warunki i sposób przyznawania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.) ,

2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.),

3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu,

4) kierowniku urzędu – rozumie się przez to Burmistrza Mirosławca,

5) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu,

6) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem osób zarządzających urzędem według art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy,

7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 

1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, 1679 ze zm.).

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Rozdział 2.

Wymagania kwalifikacyjne

§ 4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się zgodnie z tabelą wymagań kwalifikacyjnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Na stanowiskach niewymienionych w tabeli o której mowa w § 4 ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników na poziomie minimalnych wymagań na tych stanowiskach określonych w rozporządzeniu.

Rozdział 3.

Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 6. Pracownikom przysługuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

3) dodatek funkcyjny, zgodnie z § 9 regulaminu,

4) dodatek specjalny, zgodnie z § 10 regulaminu,

5) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

6) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z § 7 – 8 regulaminu,

7) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.),

8) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

9) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) .

§ 7. Ustala się:

1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącązałącznik nr 1do regulaminu,

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącązałącznik nr 2do regulaminu,

3) tabelę wymagań kwalifikacyjnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach stanowiącązałącznik nr 3do regulaminu.

Rozdział 4.

Warunki i sposób przyznawania nagród innych niż nagroda jubileuszowa

§ 8. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród w wysokości do 5 % planowanego osobowego funduszu płac na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu.

§ 9. 

1. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana w szczególności za:

a) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,

b) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,

c) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

d) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,

e) wyróżniającą postawę pracowniczą.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kierownik urzędu na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

Rozdział 5.

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego

§ 10. 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

1) sekretarz gminy,

2) kierownik urzędu stanu cywilnego,

3) zastępca kierownika USC,

4) główny księgowy,

5) kierownik referatu.

2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Wartość kwotową dodatku funkcyjnego ustala kierownik urzędu.

4. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

§ 11. 

1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.

4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

5. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 13. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.

§ 14. Traci moc zarządzenie nr 36/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu

§ 15. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 15 marca 2012 r.

Tabela

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota w złotych

I

1400

II

1500

III

1600

IV

1700

V

1750

VI

1900

VII

2000

VIII

2300

IX

2400

X

2600

XI

2750

XII

3000

XIII

3200

XIV

3500

XV

3800

XVI

4000

XVII

4500

XVIII

4900

XIX

5300

XX

5800

XXI

6200

XXII

6600

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 15 marca 2012 r.

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stanowiska

Maksymalna kwota w złotych

Sekretarz

do 3850

Kierownik USC

do 2200

Zastępca Kierownika USC

do 2200

Kierownik Referatu

do 2200

Główny księgowy

do 2200

Komendant Straży Miejskiej

do 2200

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 15 marca 2012 r.

Tabela wymagań kwalifikacyjnych i maksymalnych kategorii zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach

Stanowisko

Maksymalna kategoria  zaszeregowania

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Staż pracy w latach

Stanowiska kierownicze urzędnicze

Sekretarz

XXI

wyższe

zgodnie z art.5 ust.2 ups

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

XX

wg. odrębnych przepisów

Kierownik Referatu

XX

wyższe2

4

Główny ksiegowy

XXI

wg. odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

Radca prawny

XX

wg. odrębnych przepisów

Główny specjalista

XVII

wyższe2

5

Inspektor

XVI

wyższe2

4

Starszy specjalista, starszy informatyk

XVI

wyższe2

4

Podinspektor,

XV

wyższe2

-

informatyk

XV

średnie3

3

Specjalista

XV

średnie3

5

Samodzielny referent

XIV

średnie3

3

Referent, księgowy

XIV

średnie3

3

Młodszy referent

XIII

średnie3

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  lub prac interwencyjnych

XIV

wyższe

-

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych  lub prac interwencyjnych

XI

średnie

-

sekretarka

X

średnie3

-

kancelista

XI

średnie3

-

pomoc administracyjna

X

średnie3

-

konserwator

X

zasadnicze zawodowe5

-

robotnik gospodarczy

VIII

podstawowe4

-

sprzątaczka

VII

podstawowe

-

goniec

VII

podstawowe4

-

Stanowiska w straży miejskiej

Stanowisko

Maksymalna kategoria  zaszeregowania

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Staż pracy w latach

1

2

3

4

Stanowiska kierownicze urzędnicze

Komendant

XXI

wyższe

5

Stanowiska urzędnicze

Straszy inspektor

XVII

wyższe2

5

Inspektor

XVI

wyższe2

4

Młodszy inspektor

XV

wyższe2

-

Starszy specjalista

XV

średnie2

5

Specjalista

XIV

średnie3

4

Młodszy specjalista

XIII

średnie3

3

Starszy strażnik

XIII

średnie3

3

Strażnik

XII

średnie3

2

Młodszy strażnik

XI

średnie3

1

Aplikant

X

średnie3

-

1 Do stażu pracy wymaganego na stanowiskach kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się okres wykonywania działalności gospodarczej na zasadcach określonych w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

2 Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3 Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4 Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5 Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

Załączniki

25/2012 pdf, 223 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij