W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 86/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r.

Na podstawie §1 usta.2 Uchwały Rady Miejskiej nr LII/315/2010 r. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1.  Prognozowane dochody sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)  dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2.  Prognozowane wydatki sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1)  wydatki bieżące z podziałem na:

a)  wydatki jednostek budżetowych, z tego na: > wynagrodzenia i składki od nich naliczane, > wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b)  dotacje na zadania bieżące,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

e)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f)  obsługę długu Gminy,

2)  wydatki majątkowe z podziałem na:

a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b)  zakup i objecie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkladów do spółek prawa handlowego.

3.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4.  Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5.  Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

6.  Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarzadzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1.  Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następującyh danych:

-  nazwa i lokalizacja inwestycji,

-  planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2011 r. nalezy przyjąć następujące założenia: > dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2,60 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania za 2010 r. ( bez zaległości z lat poprzednich), za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego, w stosunku do których należy przyjąć ceny, skupu 1 dt żyta oraz 1 m³ drewna, obowiązujące w 2010 r., > pozostałe dochody na poziome faktycznego wykonania oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów, > wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac - wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r., > wydatki pozapłacowe, za wyjątkiem opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, na poziomie planowanego wykonania 2010 r., > opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz - wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r., > prognozowana stopa inflacji - 2,30%.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakladu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 1


instytucji kultury

spółkiL.p.

Rozdział

Wydatki ogółem (kol.5+kol.11)

z tego

wydatki bieżące (kol.6+kol.9+kol.10)

z tego

wydatki majątkowe

wydatki jednostki ogółem (kol.7+kol.8)

z tego

świadczenia na rzezc osób fizycznych

wydatki na programy realizowane ze środków UE

wynagodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.Nazwa jednostki budżetowej


Załącznik nr 2


instytucji kultury
spółkiDział


Rozdział


Plan jednostkowy wydatków na rok 2011 r.


L.p.

§

Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu

Przewidywane wykonanie 2010 r.

Plan na 2011 r.

% wzrost

1

Wydatki bieżące (2+5+6), z tego
2

wydatki jednostki ogółem (3+4), z tego
3

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010


4040


4100


4110


4120


4170

4

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce)
5

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020


3030


3240


3260

6

wydatki na programy realizowane ze środków UE
7

Wydatki majątkowe,z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE


Ogółem wydatki (1+7)Uwaga: w 2011 r. nie występują § 474 i 475
Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

UGiM w Mirosławcu


Załącznik nr 2aDział

Rozdział

Plan jednostkowy wydatków na rok 2011 r.


L.p.

§

Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu

Przewidywane wykonanie 2010 r.

Plan na 2011 r. 

% wzrost

1

Wydatki bieżące (2+5+6+7+8+9), z tego
2

wydatki jednostki ogółem (3+4), z tego
3

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010


4040


4100


4110


4120


4170

4

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce)
5

dotacje na zadania bieżące
6

świadczenia na rzezc osób fizycznych

3020


3030


3240


3260

7

wydatki na programy realizowane ze środków UE
8

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
9

wydatki na obsługę długu
10

Wydatki majątkowe,z tego
10.1

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE
10.2

wniesienie wkładów do spółek handlowych
Ogółem wydatki (1+10)Uwaga: w 2011 r. nie występują § 474 i 475
Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 3instytucji kultury

spółki
Plan dochodów bieżących na 2011 r.Dział

Rozdział

§

Rodzaj dochodu

Przewidywane wykonanie na 2010 r.

Plan na 2011 r.

% (kol.6 x 100/kol.5)

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody bieżące
w tym  dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UEUwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany
Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego


Sporzadził:


Mirosławiec, dn. 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 4instytucji kultury

spółki
Plan dochodów majątkowych na 2011 r.Dział

Rozdział

§

Rodzaj dochodu

Przewidywane wykonanie na 2010 r.

Plan na 2011 r.

% (kol.6 x 100/kol.5)

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem dochody majątkowe
w tym  dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UEUwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany
Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego


Sporzadził:


Mirosławiec, dn. 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej


Załącznik nr 5

instytucji kulturyspółki
Dział
Rozdział
Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2011 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Planowana kwota wypłaty w 2010 r.

Planowana kwota wypłaty w 2011 r.

1

Nagrody jubileuszowe2

Odprawy emerytalne3

Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Załącznik nr 6

Plan wydatków bieżących na 2011 r.

Rozdział

Nazwa rozdziałuL.p.

Rodzaj usług

§

Planowane wykonanie w       2010 r.

Plan wydatków na 2011 r.

% wzrostu
Ogółem
Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany


Sporządził:


Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.Załącznik nr 7

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział


Nazwa rozdziału

§

Rodzaj zadania inwestycyjnego

Razem plan wydatków na 2011 r.
Ogółem wydatki inwestycyjne


Sporządził:Mirosławiec, dn.


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Załącznik nr 8
Plan wydatków na dotacje podmiotowe oraz w ramach pożytku publicznego na 2011 r.

Rozdział


Nazwa rozdziałuRozdzial

§

Nazwa jednostki dotowanej lub nazwa zadania

Przewidywane wykonanie na 2010 r.

Razem plan wydatków na 2011 r.

% wzrostuOgółem wydatki na dostacje:
Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany
Sporządził:

Mirosławiec, dn.
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

Załącznik nr 9


Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2011 r.


L.p.

Wyszczególnienie

§ 4010

§ 4040

§ 4110 (15,19%)

§ 4120 (2,45%)

Razem płace i pochodne na 2011 r.

1

płaca zasadnicza


dodatek funkcyjny


dodatek specjalny


Premia


dodatek stażowy


Pozostałe płace


nagrody jubileuszowe


Ekwiwalent za urlop


Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.


2

nagroda roczna "13"OGÓŁEM


ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2011 R.

Wynagrodzenie osobowe

§ 4010


* z rozdz. 75011* z rozdz. 75023* z rozdz. 75416nagroda roczna "13"

§ 4040


* z rozdz. 75011* z rozdz. 75023* z rozdz. 75416składki społeczne

§ 4110 


* z rozdz. 75011* z rozdz. 75023* z rozdz. 75416składki na FP

§ 4120 


* z rozdz. 75011* z rozdz. 75023* z rozdz. 75416Ogółem płace i pochodne


75011


75023


75416

Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:
1.Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2011 r. wg poniższego zestawieniaWyszczególnienie

Liczba zatrudnionych w miesiącu

Płaca miesięczna

Ilość miesięcy zatrudnienia

Planowana kwota wynagrodzeń w rokuPracownicy inwerwencyjniPracownicy publiczni


Sporządziła:


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 86/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.


Nazwa spółki

Załącznik nr 10Dzial
RozdziałKoszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpwy z czynszów na 2011 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Planowana kwota wypłaty w 2010 r.

Planowana kwota wypłaty w 2011 r.

Ogółem
Podpis Dyrektora

Podpis Gł.Księgowego

Załączniki

86/2010 pdf, 1.64 MB

Powiadom znajomego