W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 83/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 83/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu" w składzie:

1) Tadeusz Łosin - inspektor; Przewodniczący Komisji

2) Aleksander Matusiak - inspektor: Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Anna Stawska - podinspektor: Sekretarz Komisji

4) Bogumiła Kargul - podinspektor: Członek Komisji

5) Rafał Wiśniewski - podinspektor: Członek Komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa "Regulamin pracy komisji przetargowej" stanowiacy załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2010

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1. Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Czlonków komisji powołanej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

§ 2. 

1. Komisja przetargowa przystępuje do wykonywania czynnościniezwłocznie po otrzymaniu decyzji o powołaniu komisji oraz materiałów umożliwiających przygotowanie projektów dokumentów niezbednych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dla którego została powołana.

3. Wykonując czynności, o których mowa w zarządzeniu komisja przetragowa stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

§ 3. 

1. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane przez Przewodniczacego komisji w terminach zapewniających sprawny przebieg prac.

2. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej powoły jej członków.

3. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby glosów rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Członek komisji przetargowej nie może wstrzymac się od głosu. Może natomiast żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu.

§ 4. Komisja przetargowa, w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzonym postępowaniem, wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o powolanie biegłych (rzeczoznawców). We wniosku komisja wskazuje osobę biegłego (rzeczoznawcy) oraz dołącza uzasadnienie wniosku.

§ 5. 

1. Członkowie komisji przetargowej wykonują swoje zadania w sposób rzetelny i uczciwy, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2. Komisja przetargowa przygotowując i prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

1)  przedstawia propozycje trybu udzielenia zamówienia,

2)  przygotowuje projekt ogłoszenia lub zaproszenia, wymagane dla danego trybu postepowania o udzielenie zamówienia,

3)  przygotowuje projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4)  przygotowuje projekt wyjasnień dotyczacych treści postępowania,

5)  dokonuje otwarcia ofert,

6)  dokonuje oceny ofert oraz wnioskuje o wykluczenie Wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

7)  wnioskuje o odrzucenie oferty w przypadkach okreslonych w ustawie,

8)  ocenia, na podstawie przyjetych kryteriów, oferty nie podlegające odrzuceniu,

9)  przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystepuje o unieważnieni postępowania w przypadkach określonych w ustawie,

10)  przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na odwołania.

3. Dokumenty sporzadzone przez komisję przetargową wymagają zatwierdzenia przezKierownika Zamawiającego.

4. W przypadku gdy czynność komisji przetargowej nie zostanie zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego, komisja przetargowa powtarza tę czynność, z zastrzeżeniem wyjatków przewidzianych przepisami o zamówieniach publicznych. W przypadku wystapienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania, postępowanie unieważnia się.

5. Komisja przetargowa nie ma prawa ujawnić informacjiniejawnych, chronionych danych osobowych oraz tajemnic przedsiebiorstwa, zawartych w ofertach.

§ 6. 

1. Członkowi komisji przetargowej, po ujawnieniu Wykonawców ubiegających się lub zamierzających ubiegac się o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegaja wyłączeniu z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ust.2.

2. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postepowania okolicznosci, o których mowa w ust. 1, Członek komisji przetargowej zobowiązany jest niezwłocznie, poinformować o tym na pismie Przewodniczącego komisji przetargowej.

3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje Kieronika Zamawiającego o okolicznościach wskazanych w ust.2, jak również o każdym przypadku niewywiązywania się przez Członka komisji przetargowej z obowiązków przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Kierownik Zamawiającego odwołuje Członka komisji przetargowej.

5. Czynności komisji przetargowej, jezlei zostały dokonane z udziałem Czlonka, o ktorym mowa w ust.2, podlegaja powtórzeniu, z zastrzezeniem ust. 7, chyba że postepowanie powinno zostać uniewaznione.

6. Przepisy ust.1-4 mają odpowiednie zastosowanie do Przewodniczacego komisji przetargowej.

7. Przepisu ust.5 nie stosuje się do czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie maja wpływu na wynik postepowania.

8. Przepisy ust.3-5 stosuje sie odpowiednio, gdy Członek komisji przetargowej zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1 lub w przypadku, gdy zloży oświadczenia niezgodne z prawdą.

§ 7. Pracami komisji przetargowej kieruje Przewodniczący, do którego zadań należą w szczególności:

1) wyznaczanie terminów posiedzien komisji oraz ich prowadzenie,

2) podział prac miedzy Członków komisji przetargowej,

3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odebranie od Członków komisji przetargowej oraz innych osób, wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o treści okreslonej w § 8 ust.1.

§ 8. Do zadań Sekretarza komisji przetargowej należy w szzcególności:

1) dokumentowanie prac komisji przetargowej,

2) sporządzanie protokołów z postepowania,

3) zapewnienie zachowania formy pisemnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9. 

1. Zakończenie prac komisji przetargowej nastepuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postepowania w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przewodniczacy komisji przetargowej po zakończeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje, za pokwitowaniem, wszytskie dokumenty związane z pracą komisji przetargowej Kierownikowi Zamawiającego.

Załączniki

83/2010 pdf, 686 kB

Powiadom znajomego