W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 42/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy i Miasta w Mirosławcu
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 42/2009

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art.27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 43 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie województwa (dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590) zarzadza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych" stanowiacych załącznik do nieniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się, że do 31.12.2010 r. zostanie przeprowadzona ocena wg. dotychczasowych kryteriów, natomiast pierwsza okresowa ocena pracowników samorządowych na podstawie nieniejszego zarządzenia zostanie przeprowadzona w okresie do 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Wdrożenie regulaminu oceny pracowników samorządowych i jego aktualizację powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z moca obowiązującą od 01.01.2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2009

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 czerwca 2009 r.

REGULAMIN przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych

§ 1. Przedmiot Regulaminu:

1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorzadowych określa sposób i tryb dokonywania okresowej oceny pracowników samorzadowych przez bezpośrednich przełożonych.

2. Ocenie, o której mowa w § 1, podlegają pracownicy zatrudnieni na:

a) stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzedniczym,

b) a także osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi, gdy uzna to za zasadne bezpośredni przełożony.

3. Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny pracownika samorzadowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

§ 2. Słowniczek:

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

a)  Urząd - Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu

b) kierownik jednostki - Burmistrz Mirosławca

c) bezpośredni przełożony - osoba kierująca zespołem pracowników

d) K - stanowisko ds. kadr

e)  ocena - okresowa ocena, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzedniczym, a takze osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi, gdy uzna to za zasadne bezpośredni przełożony oraz kierownicy jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1 ust.2 pkt b)

f) ocena pozytywne - ocena końcowa, która wynika z uzyskania minimum 8 punktów, określających poziom spelnienia poszczególnych kryteriów oceny, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 pod warunkiem, że ocena cząstkowa w każdym z poszczególnych kryteriów nie była niższa niż 2 punkty

g) ocena negatywna - ocena końcowa, która wynika z uzyskania mniej niż 8 punktów, określających poziom spełniania poszczególnych kryteriów oceny, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 lub uzyskania oceny czastkowej przynajmnie w jednym z kryteriów nizszej niż 2 punkty

h) oceniający - bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny

i) oceniany - pracownik samorzadowy podlegający ocenie zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzedniczym, a także osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi, gdy uzna to za zasadne bezposredni przełożony oraz kierownicy jednostek organizacyjnych samorzadu terytorialnego, o których mowa w § 1 ust.2 pkt b

j) ustawa - ustawa z dnia 24 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).

§ 3. Tryb dokonywania oceny:

1. Okresowej ocenie pracowniczej podlega pracownik samorządowy zgodnie z zapisem zawartym w § 2 lit. i) niniejszego Regulaminu.

2. Okresowa ocena pracownicza sporzadzana jest raz na dwa lata, począwszy od 2010 r. ( do 31 grudnia), w następnych latach każdorazowo w miesiącu maju.

3. Podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, w trakcie dokonywania oceny, podlega on ocenie w terminie do trzech miesięcy od dnia powrotu do pracy.

4. Okresowa ocena pracownicza dotyczy wywiazywania się przez pracownika samorządowego z obowiazków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiazków określonych w art. 24 i art. 25 ust.1 i dokonywana jest na podstawie czterech kryteriów wspólnych dla wszystkich ocenianych:

Kryterium

Opis kryterium

1. Sumienność

Wykonywanie obowiazków: dokladnie, skrupulatnie, solidnie, terminowo i bezstronnie

2. Przestrzeganie dyscypliny pracy

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących dyscypliny pracy takich jak: przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Urzędzie, punktualność                                                                                                           2. Wykorzystywanie czasu pracy wyłącznie do realizacji zadań zawodowych.                                                                                                            3. Nie opuszczanie stanowiska pracy  bez zgody i wiedzy przełożonego.                                                              4. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów ppoż.                                                                                  5. Zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.                                                                          6. Przebywanie w czasie pracy w stroju gwarantujacym powagę reprezentowanego Urzędu, przestrzeganie obowiązku trzew miejscu pracy.

3. Wiedza specjalistyczna

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej na danym stanowisku pracy oraz dążenie do ich podnoszenia.                                              2. Działanie zgodnie z obowiązującymi  zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami prawa.

4. Współpraca i komunikacja

1. Zachowanie życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami i interesantami.                                                                               2. Przekazywanie informacji terminowo i bez zniekształceń.                                                                             3. Otwartość na uwagi innycch, rozwiązywanie problemów zawodowych bez zrażania do siebie współpracowników.                                                             4. Zaangażowanie w uzyskanie konstruktywnego porozumienia.

5. Sporzadzenie oceny na pismie polega na:

1) określeniu stopnia spełniania przez ocenianego poszczególnych kryteriów, przy zastosowaniu następującej punktacji:

a)  nie spelnia - 0 pkt.

b)  rzadko spełnia - 1 pkt.

c)  zazwyczaj spełnia - 2 pkt.

d)  zawsze spełnia - 3 pkt.

e)  powyżej oczekiwań na danym stanowisku - 4 pkt.

2)  przyznanie ocenianemu oceny pozytywnej lub negatywnej zgodnie z definicją przyjętą w § 2 lit. f) i g).

6. Za przekazanie podleglemu pracownikowi informacji dotyczącej zasad i terminów przeprowadzania okresowej oceny oraz przeprowadzenie oceny odpowiadają bezpośredni przełożeni.

7. W uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony może wyznaczyć dodatkowy termin oceny, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy.

8. Kopie powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

9. Po dokonaniu oceny i podpisaniu arkusza oceny przez ocenianego i oceniającego, arkusz oceny niezwłocznie doręcza się ocenianemu i kierownikowi jednostki za pośrednictwem pracownika ds. kadr.

10. W aktach osobowych pracownika zostaje jeden egzemplarz arkusza oceny, pracownik zaś otrzymuje drugi egzemplarz.

§ 4. Odwołania:

1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporzadzonej na piśmie (zarówno negatywnej jak i pozytywnej) do kierownika jednostki.

2. Termin na złożenie odwołania kończy się z upływem 7 dni od dnia doreczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.

3. Jeżeli konieć terminu na złożenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin uplywa dnia następnego.

4. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwolania nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. O wyniku rozpatrzenia odwolania oceniany zostaje poinformowany pisemnie.

6. Odwołanie powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 5. Ocena kolejna po pierwszej ocenie negatywnej:

1. W razie przyznania negatywnej oceny końcowej oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny nie wczesniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

§ 6. Ochrona danych osobowych;

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawnośc oceny.

2. Zabrania sie udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

3. Arkusz oceny jest dokumentem kadrowym i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002 r. Nr 1010 poz. 926 z późn.zm.)

§ 7. Załączniki:

Integralna częścią Regulaminu są:

a) Załącznik nr 1 Arkusz okresowej oceny pracownika samorzadowego.

b) Załącznik nr 2 Powiadomienie o dodatkowym terminie oceny.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

Imię i nazwisko pracownika .............................................................. Stanowisko..................................

Jednostka organizacyjna .....................................................................

Departament lub równorzędna komórka organizacyjna ...................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Data zatrudnienia w Urzędzie ..............................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .................................

II. Poziom poprzedniej oceny ............................................... Data poprzedniej oceny ................................

III. Ocena bieżąca

Kryterium (zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu oceny)

Stopień spełniania kryteriów (od 0 do 4)

 Skala ocen

1. Sumienność


0 pkt - nie spełnia               1 pkt - rzadko spełnia             2 pkt - zazwyczaj spełnia  3 pkt - zawsze spełnia       4 pkt - powyżej oczekiwań na danym stanowisku

2. Przesrzeganie dyscypliny pracy


3. Wiedza specjalistyczna


4. Współpraca i komunikacja


Razem punktów: .......................

Biorąc pod uwagę uzyskane punkty oraz zapis zawarty w § 3 ust.5 pkt 2 przyznaję Pani/Panu ocenę POZYTYWNĄ / NEGATYWNĄ*

Uwagi oceniającego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Mirosławiec, .............................................................. ............................................

Imię i nazwisko oraz stanowisko oceniającego podpis oceniającego

Zapoznalam/łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez Panią/Pana ............................................................

i zgadzam się z oceną / nie zgadzam się z oceną*.

Uwagi ocenianego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(miejscowość) (dzień,miesiąć,rok) (podpis ocenianego)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

POWIADOMIENIE O DODATKOWYM TERMINIE OCENY

Na podstawie § 3 ust.7 Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorzadowych informuję Pana / Panią, iz na dzień ................................ wyznaczam dodatkowy termin sporządzenia okresowej oceny pracowników samorządowych.

Uzasadnieniem wyznaczenia dodatkowego terminu jest:

(wskazać uzasadnienie np. uzyskanie przez ocenianego oceny negatywnej, kończąca się umowa na czas określony, awans wewnetrzny lub inne)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................

(pieczęć i podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika)

Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

Załączniki

42/2009 pdf, 987 kB

Powiadom znajomego