W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 62

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2024 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 62

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2024  r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkursy ofert na powierzenie w 2024 r. realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa: załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
z up. Burmistrza Mirosławca

Zastępca Burmistrza Mirosławca

Dariusz Bartosik
Załącznik do zarządzenia Nr 62

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec - zabezpieczenie w sezonie letnim kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec.

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Rodzaj zadania: zabezpieczenie i obsługa kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie kąpielowym 2024.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie.

3. Cel zadania:

- zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w określonym sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w tym prowadzenie czynności profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.

4. Zamierzone rezultaty: zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w godzinach od 10.00 do 18.00, przez siedem dni w tygodniu.

5. Środki przeznaczone na realizację zadania:

1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

-  środki zaplanowane - 0,00 zł,

-  dotacje udzielone - 0,00 zł.

2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotację w 2024 roku na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności: 51.000,00 zł

II.  Ogólne warunki konkursu:

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia, na podstawie udzielonej dotacji.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotów uprawnionych do
wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jeśli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować
zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające
osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć
ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,

d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

8. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

3) zakup lokali i gruntów,

4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5) działalność polityczną i religijną,

6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania związane bezpośrednio z realizacją zadania.

10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV.  Termin i warunki zlecania realizacji zadania:

1. Realizacja zadania przewiduje:

1) przygotowanie kąpieliska (montaż i demontaż urządzeń niezbędnych do oznakowania kąpieliska i stref kąpieli),

2) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kąpieliska zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktami wykonawczymi,

3) monitorowanie i przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu informacji o: temperaturze wody,

temperaturze powietrza i prędkości wiatru, w tym umieszczanie ich na tablicy informacyjnej kąpieliska.

2. Termin realizacji zadania przewidziany jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2024 r. W ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie wynikającym z niniejszego ogłoszenia.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Mirosławiec a oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.

6. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.

7. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone
w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.

V.  Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 24.05.2024 roku do godz. 1400. 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.05.2024 r.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.

VI.  Kryteria oceny oferty: 

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

a) czy oferta została złożona w terminie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,

e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.

VII.  Tryb wyboru oferty

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego 
pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi 
szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Załączniki

Powiadom znajomego