W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 32

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie trybu zbycia udziałów spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie trybu zbycia udziałów spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 11 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125) oraz na podstawie uchwały Nr LXIII/519/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Udziały spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym podlegają zbyciu w trybie oferty ogłoszonej publicznie. 

§ 2. Zbyciu podlega całość udziałów należących do Gminy Mirosławiec w spółce prawa handlowego Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym, tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset zł) każdy.

§ 3. 

1. Oferta o zbyciu udziałów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie opublikowana w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pod adresem www.bip.miroslawiec.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

2. Oferta o zbyciu udziałów zostanie skierowana jedynie do gmin będących wspólnikami Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym.

3. W sytuacji gdy ilość złożonych ofert będzie większa niż ilość przeznaczonych do sprzedaży udziałów, nabywca udziałów zostanie wyłoniony w trybie aukcji określonym w art.701 i 702 Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Monika Stąporek

2. Członek Komisji - Agnieszka Pilarska

3. Członek Komisji - Kamila Chałupczak

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Załącznik do zarządzenia Nr 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 marca 2024 r.

OFERTA ZBYCIA UDZIAŁÓW

Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec wykonując Uchwałę Nr LXIII/519/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Mirosławca Nr 32 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie trybu zbycia udziałów spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym ogłasza publiczną ofertę zbycia 100 (słownie: stu) udziałów w spółce prawa handlowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym 35, 78-320 Połczyn Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214925.

Oferta skierowana jest jedynie do wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym.

Przedmiotem oferty jest całość udziałów należących do Gminy Mirosławiec składająca się ze 100 (słownie: stu) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset) za jeden udział, co stanowi 7,42 % kapitału zakładowego spółki. Składający ofertę oczekuje na oświadczenia o przyjęciu oferty do dnia …………….. 2024 roku do godziny …….00.

Przyjmujący ofertę zobowiązany jest do:

1) wskazania liczby udziałów jaką zamierza nabyć;

2) podania ceny za jeden udział Spółki (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, bez wskazania przedziału cenowego).

Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty, należy złożyć:

- za potwierdzeniem odbioru w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Oświadczenie o przyjęciu oferty nabycia udziałów Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu ” oraz oznaczeniem przyjmującego ofertę, na adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

lub

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Oferta w formie elektronicznej musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej i przesłana w formacie pdf na adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka.

W sytuacji gdy ilość złożonych ofert będzie większa niż ilość przeznaczonych do sprzedaży udziałów, nabywca udziałów zostanie wyłoniony w trybie i na zasadach określonych w Zarządzenia Burmistrza Mirosławca, o którym mowa powyżej.

Zawarcie umowy przeniesienia własności udziałów na nabywcę nastąpi w terminie 30 dni od daty przyjęcia oferty, w formie przewidzianej w przepisie art. 180 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2024 r. poz. 18 z późn. zm.). Cena sprzedaży zostanie zapłacona przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Zapłata ceny nabycia udziałów nastąpi przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020.
Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia:

1) osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty i dokonanego wyboru nabywcy;

2) zarządu spółki o zawarciu umowy sprzedaży udziałów.

Załączniki

Powiadom znajomego