W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 38

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ) oraz § 4 ust. 5 i § 6 Zarządzenia Nr 35 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędny składnik majątku ruchomego – motopompę P-O5, typ M8/8, numer 34594, rok produkcji 1984.

§ 2. Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcji określonym w art.701 i 702 kodeksu cywilnego. 

§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Burmistrza Mirosławca na kwotę 300,00 zł.

§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 12 maja 2022 r. godz. 1400. 

§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy www.miroslawiec.pl    oraz w miejscu publicznym dostępnym w lokalu jednostki. 

§ 6. Miejsce sprzedaży - pokój nr 107 (sala narad) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37.

§ 7. Ustala się następujące warunki aukcji:

1. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.

2. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 10,00 zł.

3. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania, aktualny wypis z CEIDG dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez właściciela firmy określające zakres umocowania.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem
do górnej granicy oferowanej ceny.

§ 8. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny i nazwiska osoby biorącej udział w aukcji.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.
5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9. 

1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia. 

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy.

4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto numer: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie
i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 10. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

§ 11. Powołuje się Komisję do sprzedaży motopompy PO-5 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Tadeusz Łosin

2. Członek Komisji – Daniel Gbur

3. Członek Komisji – Dariusz Bartosik

§ 12. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji, o której mowa w § 11.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego