W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 35/2006

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 35/2006

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z dnia 6 listopada 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. 

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza odrębnym zarządzeniem.

3. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego ustala się na dzień 11 lipca 2006 r.

§ 2. Ustala się, że wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2006 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 3. 

1. Ustala się, że posiedzenie Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego odbędzie się w dniu 11 lipca 2006 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

2.  Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 11 lipca 2006 r.

§ 4. 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówkach ( Dz.U. Nr 89 poz. 826 z pózn. zm.)

2.  Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

e) dyplam ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 i Nr 37 poz. 1304) oraz nie dotyczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie dotyczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
 dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr

166 poz. 1611);

k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 i Nr 153 poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Gminy Mirosławiec oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym: Kurierze Szczecińskim oraz Pojezierzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

35/2006 pdf, 389 kB

Powiadom znajomego