W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 31/2006

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na " Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo"
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 31/06

Burmistrza Mirosławca

z dnia 11 maja 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na " Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo"

Na podstawie art. 19 ust.1, art.20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r.  Nr 19 poz. 177 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzić w dniu 26 maja 2006 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo" po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2006 r. o godz. 11:50, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:              * cena za wykonanie przedmiotu zamówienia- 100%             

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1. Tadeusz Łosin - Inspektor - Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Malinowski - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3. Bogumiła Kargul - Podinspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5. Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuję specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Dariuszowi Malinowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

31/2006 pdf, 401 kB

Powiadom znajomego