W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 61

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 61

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 146.589,54 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 146.589,54 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 146.589,54 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 146.589,54 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 99.511,12 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.301.628,29 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.866.715,85 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.538.205,90 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.866.715,85 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.236.577,61zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.705.752,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.530.825,13 zł.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2021 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 61/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 lipca 2021r.

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.73.11.2021.MT z dnia 14 lipca 2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2029, z późn.zm.), z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010) w kwocie 68.911,06 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.33.2021.MT z dnia 7 lipca 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716, z późn.zm.), z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 893,58 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.6.6.2021.MT z dnia 15 lipca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348, z późn.zm.), z rezerwy celowej b.p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 89,82 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.87.2.2021.MT z dnia 1 lipca 2021r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P.z 2018r. poz. 514) oraz rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021r. poz. 1092), zmniejszenie (dział 855, rozdział 85504 § 2010) w kwocie ”-„ 219.284,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.71.7.2021.NK z dnia 5 lipca 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z rezerwy celowej b.p. poz. 34 (dział 855, rozdział 85513 § 2010) w kwocie 2.800,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 146.589,54 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszono wydatki w kwocie 146.589,54 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 99.511,12 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na;

- udział własny (łącznie 3.600,00 zł) przy wniosku o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym roku budżetowym (dział 600, rozdział 60004 § 4300) w kwocie 3.000,00 zł,

- zakup piasku nad j. Kosiakowo (dział 630, rozdział 63095 § 4210) w kwocie 500,00 zł,

- ekwiwalenty za akcje oraz szkolenia strażaków OSP (dział 754, rozdział 75412 § 3030) w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup energii (dział 754, rozdział 75412 § 4260) w kwocie 5.000,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej (dział 754, rozdział 75412 § 6050) w kwocie 5.500,00 zł,

- pakiet SMS-owego powiadamiania (dział 754, rozdział 75421 § 4300) w kwocie 3.000,00 zł,

- planowane wydatki płacowe Szkoły Podstawowej w Piecniku (dział 801, rozdział 80150 § 3020, 4010, 4110) ogółem w kwocie 7.500,00 zł,

- zadanie z zakresu usuwania azbestu (środki ochrony środowiska) (dział 900, rozdział 90026 § 4300) w kwocie 57.000,00 zł,

- realizację zadania „Tydzień Kultury Żydowskiej w Mirosławcu" (dział 921, rozdział 92105 § 4300) w kwocie 13.011,12 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane