W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 37

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) i uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Monika Stąporek - Przewodnicząca komisji,

2) Kamila Borowiec - Członek komisji,

3) Daniel Gbur - Członek komisji.

2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:

1) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.

§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do zarządzenia Nr 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Karta oceny Ofert

Wnioskodawca:

…………………………………………………………………………………………………………................................…..

……………………………………………………………………………........……………….............................………….

............................................................................................................................

Nazwa zadania:.....................................................................................................

Termin złożenia oferty: …………………………………………

I.  Ocena formalna oferty 

    Lp.
Warunki formalne:
TAK
NIE
1.
Oferent jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.),
2.
Oferta złożona na kwotę podaną w ogłoszeniu
3.
Oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 
4.
Oferta została złożona na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu
5.
Do oferty dołączono aktualny dokument określający osobowość prawną
(w przypadku braku wpisu do KRS - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji)
6.
Do oferty został dołączony statut (kopia potwierdzona za zgodność
z orginałem)
7.
Podmiot prowadzący działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem 
8.
Do oferty zostały dołączone wymagane oświadczenia
Stwierdzenie braków formalnych podlegających uzupełnieniu:

· Brak statutu: TAK/NIE

· Brak dokumentu określającą osobowość prawną: TAK/NIE

· Brak wymaganych oświadczeń: TAK/NIE

………………………………………
Data dokonania uzupełnienia

………………………………………

Imię i nazwisko osoby uzupełniającej

………………………………………

Data i podpis osoby przyjmującej uzupełnienie

 

……………............…………………

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej

II.  Ocena merytoryczna oferty

   Lp.
Merytoryczne kryteria oceny oferty:

(maksymalna liczba punktów - 30 )
Punkty przyznane 
1
Możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot – od 0 -10 pkt.


2
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0 - 5 pkt.


3
Deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie – od 0 - 3 pkt.


4
Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania – od 0 - 5 pkt.


5
Zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 0 - 4 pkt.


6
Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków od 0 - 3 pkt.


7
Razem


UWAGI:

......…………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………....

Podpisy Członków Komisji Oceniającej

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

Załączniki

37 pdf, 188 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane