Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 8

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie regulaminu udzielania zamówień, o których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 8

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień, o których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 30.000 euro, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1 należy kierować się zasadą, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 3. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, zamawiający musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:

1) przed zawarciem umowy zamawiający powinien dokonać analizy rynku w celu wybrania takiego wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb zamawiającego; analiza rynku polega w szczególności na skierowaniu zapytania (np. za pośrednictwem internetu czy faksu) do minimum dwóch potencjalnych wykonawców,

2) każdorazowo należy sporządzić notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku; notatka powinna również zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych i euro oraz wskazanie odpowiedniego kursu euro,

3) zamawiający ustala szacunkową wartość zamówienia, przyjmując średni kurs złotego w stosunku do euro określony w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy,

4) zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze wględu na specyfikę zamówienia dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe, w szczególności z następujących powodów:

a) zachodzą przyczyny techniczne powodujące, że istnieje jedyny wykonawca przedmiotu zamówienia,

b) przedmiot zamówienia z przyczyn wynikających z ochrony praw wyłącznych może być uzyskany tylko od jednego wykonawcy,

c) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną,

e) przedmiot zamówienia dotyczy usług społecznych, w szczególności prawniczych lub szkoleniowych,

f) występują inne przyczyny, w szczególności ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze lub społeczne powodujące, że zamówienie powinien realizować wybrany wykonawca,

5) w sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową, uzasadniającą niezastosowanie uregulowań określonych w pkt 1 i 2; notatka powinna zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych i euro oraz wskazanie obowiązującego kursu euro.

6) do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 10.000 złotych brutto nie stosuje się przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

§ 4. Zasady udzielania zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania jeżeli zamówienie jest lub może być finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i ich finansowanie jest uzależnione od stosowania odmiennych niż niniejsze Zasady procedur udzielania zamówień.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 40 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

Załączniki

8 pdf, 96 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij