W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 102

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 102

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 i § 6 Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego – samochód pożarniczy Volkswagen Transporter nr rej. ZWA 05 JR, nr ewidencyjny ST/3499/743/2009,  o wartości 8.500 zł.

§ 2. Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcji określonym w art.701 i 702 kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Burmistrza Mirosławca na kwotę 8.500 zł.

§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 23 listopada 2018 r. godz. 1100.

§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie o zasięgu lokalnym oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

§ 6. Miejsce sprzedaży - pokój nr 107 (sala narad) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37.

§ 7. Ustala się następujące warunki aukcji:

1. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (850 zł) należy wpłacić na konto Gminy i Miasta Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu. W tytule wpłaty należy wpisać „ Wadium na sprzedaż w aukcji samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter”. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągi trzech (3) dni po przeprowadzeniu aukcji. Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia
się uczestnika aukcji, który wygrał aukcję od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie.

2. Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto.

3. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej (85 zł).

4. Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

1) Osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

2) Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny.

3) Pełnomocnicy osób fizycznych – pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem
do górnej granicy oferowanej ceny.

4) dowód potwierdzający wpłatę wadium w wysokości 850 zł.

4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 4 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.

§ 8. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji.

1. Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny.

2. Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji.

3. O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

4. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej.

5. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

6. Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 9. 

1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2. Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Burmistrz może ten termin przesunąć.

3. Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy.

4. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL Złotów O/Mirosławiec konto
numer: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

5. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 10. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Tadeusz Łosin

2. Członek Komisji – Daniel Gbur

3. Członek Komisji – Agnieszka Pilarska

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

102 pdf, 102 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane