W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 103/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 103

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej

Na podstawie art.69 ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009r.)

§ 1. Wprowadzam standardy kontroli zarządzcej dla Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

§ 2. Standardy kontroli zarządczej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103 

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 9 listopada 2012 r.

Standardy Kontroli Zarządzczej

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinni wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu działa w oparciu o zasady osobistej i zawodowej uczciwości pracowników, które zapewniają osiągnięcie celów kontroli zarządczej. Pracownicy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także jakie działania należy podjąć, jeśli staną się świadomi niewłaściwego zachowania.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 marca2012r.)

b) Regulamin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, (Zarządzenie nr 60 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 czerwca 2012r.).


2. Kompetencje zawodowe

Należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób zarządzających.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) System zatrudniania pracowników na pracownicze stanowiska urzędnicze w UGiM w Mirosławcu, (Zarządzenie nr 10/2006 z dn. 15 lutego 2006r.).

b) Regulaminu Służby Przygotowawczej, (Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej).

c) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25 z dnia 15 marca 2012r. o wymaganiach kwalifikacyjnych na dane stanowisko w ramach przypisanych zadań.

d) Polityka szkoleniowa UGiM w Mirosławcu – (Zarządzenie nr 73 z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Polityki Szkoleniowej w UGiM w Mirosławcu).

3. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu,(Zarządzenie nr 22 z dn. 1 kwietnia 2011r. wraz z aktualizacjami w Zarządzeniunr 35 z dn. 30 marca 2012r).

b) zakresy czynności.

4. Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowanych decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane dla potrzeb wykonywaniaokreślonych zadań na rzecz jednostki

b) Stałe delegowanie uprawnień na podstawie zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

c) Zastępstwa wśród pracowników/kierowników referatów na podstawie zakresów czynności

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. Proces zarządzania ryzykiem powinien być dokumentowany.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Cykliczne, w miarę potrzeb spotkania kierownictwa zwoływane przez Burmistrza podczas, których omawiane są na bieżąco kierunki działań, wszelkieuzgodnienia na linii kierownictwo wyższego szczebla z kierownikami referatów.

b) Procedura zarządzania ryzykiem w UGiM w Mirosławcu, (Zarządzenie nr 51 zBurmistrza Mirosławca z dnia 22 maja 2012r. ).

5. Misja

Należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji. Jasne określenie misji powinno sprzyjać ustaleniu hierarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem.

Misją dla Urzędu Gminy i Miasta jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, zamieszkującej obszar gminy. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Statut Gminy i Miasta Mirosławiec – (Załącznik nr 12 do Uchwały XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Mirosławiec).

b) Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu -(Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia2012 roku).

6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

Cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. W jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać, aby określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Odpowiedzialność personalna za wskazane obszary jest uregulowana, min. w Regulaminie Organizacyjnym, oraz w indywidualnych zakresach obowiązków.

b) Uchwała budżetowa (zatwierdzana corocznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych).

c) Sprawozdawczość finansowa z wykonania planu sporządzana na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości).

d) Kontrola zarządcza prowadzona zgodnie z przyjętymi w tym zakresie uregulowaniami.


7. Identyfikacja ryzyka

Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Cykliczne, w miarę potrzeb spotkania Burmistrza z Kierownikami Referatów wcelu omówienia zidentyfikowanych ryzyk w bieżącej działalności.

b) Z zebranych informacji o zidentyfikowanych ryzykach w poszczególnych referatach jest sporządzany „Urzędowy rejestr ryzyk”, który określa rodzajwystępującego ryzyka, jego wielkość, sposoby oddziaływania i właściciela ryzyka.

8. Analiza ryzyka

Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Analiza ryzyka jest na bieżąco weryfikowana na stanowiskach

b) Kierownictwo ocenia zagrożenia, ich ewentualne skutki, oraz wyraża opinię oewentualnym zaakceptowaniu poziomu ryzyka

c) Kierownictwo podejmuje decyzję o działaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom.

9. Reakcja na ryzyko

W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Należy określić działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Rekomendacja kierownictwa do powzięcia działań naprawczych bądźograniczenia dalszego zagrożenia.

C. Mechanizmy kontroli

Standardy w tym zakresie stanowią zestawienie podstawowych mechanizmów, które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Nie tworzą one jednak zamkniętego katalogu, ponieważ system kontroli zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do specyficznych potrzeb jednostki samorządu terytorialnego. Mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Koszty wdrażania i stosowania mechanizmów kontroli nie powinny być wyższe niż uzyskane dzięki nim korzyści.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec (Zarządzenie nr 35, z dnia 30 marca 2012r.) § 1 pkt 25, mówiący o zadaniach kontrolizarządczej.

b) Regulamin prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Mirosławiec oraz zasad jej koordynacji (Zarządzenie nr 116/2010 Burmistrza Mirosławca z dnia 21grudnia 2010r.).

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) dokumentacja o charakterze organizacyjnym, regulująca ład organizacyjny m.in.:Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, RegulaminPracy Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, opisy zakresów czynności,upoważnienia, pełnomocnictwa, Zarządzenia Burmistrza Mirosławca.

b) Roczne plany i sprawozdania z kontroli zarządczej

c) Rejestr upoważnień do kontroli.

d) Protokoły z kontroli zarządczej w poszczególnych referatach.

e) Zalecenia pokontrolne.

11. Nadzór

Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Statut Gminy i Miasta Mirosławiec.

b) Regulamin Organizacyjny.

c) Zakresy czynności pracowników.

d) Regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w UGiM w Mirosławcu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

12. Ciągłość działalności

Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki wykorzystując, między innymi, wyniki analizy ryzyka.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Mirosławiec 2005-2006 i 2007-2013(Uchwała Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września2006 r. w sprawie; przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec nalata 2007-2013)

b) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021.

c) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec na rok 2012 – załącznik do UchwałyXVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012.

d) Ciągłość działalności zapewnia system zastępstw, delegowania uprawnień,nadania upoważnień.

13. Ochrona zasobów

Należy zadbać, aby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby. Osobom zarządzającym i pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony
i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) „Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu”- (Zarządzenie nr 53 z dnia 22 maja 2012r.)

b) Instrukcja inwentaryzacyjna (zał. nr 1 doZarządzenia z dnia 16 grudnia 2002r.)

c) Umowa o konserwację systemu alarmowego z dn.05 listopada 2011- PLUSALARM

d) Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji – (Zarządzenie nr 46 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństawa Informacji).

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

Powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. Rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji gospodarczych, zatwierdzenie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po operacji.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu, (Zarządzenie 96/2011 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 grudnia 2011 r.)

b) Zakładowy plan kont

d) Wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych - (Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia 96/2011 Burmistrza Mirosławcaz dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w UGiM w MIrosławcu).

e) Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 14 000 euro, (Zarządzenie nr 105/2010 Burmistrza Mirosławca z dnia 19 listopada 2010r oraz Zarządzenie nr 93 z dnia 27 marca 2012r.).

15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Należy określić mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminyi Miasta Mirosławiec, (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Burmistrza Mirosławca zdnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w UGiM w Mirosławcu).

b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu, (załącznik nr 2 doZarządzenia nr 53 z dnia 22 maja 2012r.
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w UGiM w Mirosławcu).

c) Zarządzenie nr 54 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 maja 2012 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu.

d) Programy komputerowe stosowane do ochrony przetwarzanych danych osobowych, (§ 8 Załącznika nr 2 do Zarządzenia 53 Burmistrza Mirosławca zdnia 22 maja 2012)

D. Informacja i komunikacja

Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System komunikacji powinien umożliwić przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunkupionowym jak i poziomym. Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nietylkoprzepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców.

16. Bieżąca informacja

Osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Cykliczne narady z kierownikami referatów

b) Przepływ informacji wewnątrz referatów i do jednostek organizacyjnych podległych odbywa się przy pomocy dostępnych środków przekazu: (telefon,poczta elektroniczna, elektroniczny obieg dokumentów; e-urząd,korespondencja w formie dokumentacji papierowej)


17. Komunikacja wewnętrzna

Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

Dla potrzeb przekazywania ważnych informacji i dotrzymywania wymaganych terminów w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Komunikacja telefoniczna zewnętrzna i wewnętrzna.

b) Poczta elektroniczna zainstalowana na wszystkich stanowiskach.

c) Elektroniczny obieg dokumentów; e-urząd

d) Komunikacja werbalna.

18. Komunikacja zewnętrzna

Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań.

Dla potrzeb przekazywania ważnych informacji i dotrzymywania wymaganych terminów w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Publikacje na stronie BIP.

b) Strona internetowa miasta, na której publikowane są m.in. bieżące informacje związane z pracą urzędu;www.miroslawiec.pl.

c) Tablice i gabloty informacyjne, na których publikowane są m.in. bieżąceinformacje związane z funkcjonowaniem urzędu, oraz przetargach ogłaszanychprzez urząd.

d) Poczta elektroniczna zainstalowana na każdym stanowisku.

e) Sesje Rady Miasta podczas, których mieszkańcy mogą w nich czynnieuczestniczyćmając również możliwość bezpośredniej dyskusji oraz przekazania opinii i uwag decydentom miasta.

E. Monitorowanie i ocena

System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowania i ocenie.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następująceuregulowania:

a) Regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w UGiM w Mirosławcu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 92 z dnia 1 grudnia 2011r.).

19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarzadczej, co umożliwi bieżące rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest prowadzone za pomocą:

a) Monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się podczas wykonywania bieżących obowiązków kierownictwa jednostki. Burmistrz podejmuje w razie potrzeby działania polegające na wprowadzeniu elementu systemu kontroli zarządczej celem jej prawidłowego funkcjonowania na podstawie sygnałówuzyskanych z: wyników kontroli zewnętrznych, informacji o problemach pojawiających się w działalności bieżącej jednostki, wyników stosowanychprocedur kontrolnych, regulujących zasady takie jak m.in. w zakresieprzeprowadzania inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań budżetowych, udzielania zamówień publicznych, sygnałów zewnętrznych takich jak skargi lub wnioski, cyklicznych spotkań z pracownikami.

20. Samoocena

Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny ststemu kontroli zarządczej i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego do bieżącej działalności i udokumentowana.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) System samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zawartmi w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

b) Regulamin prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu, (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 116/2010 z dnia 22 grudnia 2010).

c) Ankiety do samooceny kontroli zarządczej.

21. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczgególności wyniki: monitorowania, samooceny, oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

W tym zakresie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu obowiązują następujące uregulowania:

a) Bieżące monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej.

b) Wyniki przeprowadzonych ankiet samooceny kontroli zarzadczej.

c) Protokoły z przeprowadzonych planowych kontroli wewnętrznych.

d) Protokoły z kontroli zewnętrznych.

e) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powiadom znajomego