W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 26/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. "Angielski bez stresu"
zmienione przez 88/2012
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 26/12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. "Angielski bez stresu"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z podjęciem Uchwały Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą " Angielski bez stresu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Realizując umowę o dofinansowanie projektu "Angielski bez stresu" Nr UDA-POKL 09.05.00-32-040/11-00 realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarzach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołuję, spośród pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Mirosławcu, zespół ds. realizacji projektu "Angielski bez stresu" w składzie:

a) Koordynator Projektu - Pani Jadwiga Kamińska - Gł. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu,

b) Asystent Koordynatora Projektu - Pani Anna Stawska - Podinspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej w Urzedzie Gminy i Miasta w Mirosławcu,

c) Księgowy Projektu - Pani Aneta Kacprzyk - Podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i windykacji.

2. Pozostała kadra projektuzostanie zatrudniona na umowę-zlecenia;

a) Lektor języka angielskiego - po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na prowadzenie zajęć z języka angielskiego ( 204 godziny)

b) Informatyk do wykonania i aktualizacji strony projektu - wybrany w drodze rozeznania rynku.

3. Ustalam maksymalny budżet projektu na kwotę 49 998, 80 zł na realizację zadań określonych w projekcie "Angielski bez stresu" zgodnie z projektem.

§ 2. 

1. Ustalam szczegółowy zakres czynności dla członków zespołu:

1) Kordynator Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za koordynowanie zakresu merytorycznego i organizacyjnego działań projektowych, a w szczególności:

a) Prowadzenie Biura Projektu zapewniając koordynację pracy i komunikacji w zespole projektu;

b) Koordynowania i monitorowanie przebiegu realizacji Projektu;

c) Przygotowanie przepisów wewnętrznych zapewniajacych sprawną realizacje projektu;

d) Przygotowanie plakatów informacyjnych o projekcie, oznakowanie pomieszczeń, w których odbywać sie będą zajęcia oraz przestrzeganie przepisów dotyczących promocji oraz stosowania oznakowania projektu w ramach PO KL zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej;

e) Opracowanie dokumentów rekrutacyjnych i przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z przyjętym regulaminem realizacji i uczestnictwa w Projekcie;

f) Powołanie komisji ds rekrutacji;

g) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu;

h) Składania wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji Projektu w tym części finansowej do Instytucji Pośredniczącej;

i) Koordynowanie działań rekrutacyjnych beneficjentów ostatecznych projektu;

j) Tworzenie bazy uczestników projektu i monitorowanie uczestnictwa;

k) opracowanie ankiet i analiza przewidzianych projektem i przeprowadzenie wśród uczestników projektu analiz, ankiet niezbednych do osiągnięcia określonych we wniosku rezultatów i produktów;

l) Ustalenia spraw rozliczeń finansowych Projektu we współpracy z instytucją Pośredniczącą (WUP Szczecin), z Referatem ds. finansów oraz Zleceniobiorcą wyłonionym w drodze przetargu, zaangażowanym bezpośrednio w realizację Projektu;

m) Nadzór nad poprawnością dokumentacji związanej z realizacją zadań przewidzianychw Projekcie;

n) Nadzór nad prowadzeniem strony internetowej dotyczacej Projektu (dbałość o aktualne dane);

o) Kontrolowanie kosztów Projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków oraz ich kwalifikowanie;

p) Dokonywanie uzasadnionych zmian w Projekcie w związku ze zmianą reguł i zasad wynikających z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a także przepisów wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego;

q) Usunięcie beneficjenta ostatecznego z zajęć wówczas, gdy bedzie on utrudniał ich sprawną realizację;

r) Złożenie wniosku do Burmistrza Mirosławca o zakończeniu Projektu wówczas, gdy uzna, że jego dalsza realizacja nie jest zgodna z Umową o dofinansowanie i nie przynosi wymiernych rezultatów;

s) Złożenie wniosku do Burmistrza Mirosławca w sprawie podjecia działań zmierzających do zmian realizatorów poszczególnych zajęć w każdnym momencie trwania Projektu, po wcześniejszym podaniu przyczyny;

t) Wykonywanie innych zadań i obowiazków ustalonych przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie lub okreslonych umową projektową;

u) Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizacji dokumentów Projektu.

2) Asystent Koordynatora Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za:

a) Wspieranie działań Koordynatora Projektu w zakresie administracyjno-organizacyjnym poszczególnych zadań objetych Projektem;

b) Opracowanie planu przetargu dla zadań powierzonych w drodze przetargu publicznego;

c) Prowadzenie zakupu towarów i usług na cele związane z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w PO KL oraz Prawo zamówień publicznych;

d) Przygotowanie umów z realizatorami;

e) W zakresie monitoringu i sprawozdawczości:

-  Przygotowanie listy obecności na zajęciach;

-  Przygotowanie ankiet;

-  Wykonywanie zdjęć;

-  Opisywanie faktur;

-  Sporządzanie list odbioru materiałów;

f) Dostarczanie zdjęć fotograficznych wykonywanych podczas realizacji zajęć dla informatyka w celu umieszczenia na stronie projektu www.miroslawiec.pl;

g) Inne zadania i obowiązki określone umową projektowa.

3) Księgowy Projektu jest uprawniony i odpowiedzialny za:

a) Prowadzenie rozliczeń finansowych Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wymaganymi umową o dofinansowanie;

b) Współpracę z koordynatorem projektu w sprawie sporządzania harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność dla Instytucji Pośredniczącej;

c) Przygotowanie wymaganych umów, raportów i sprawozdań z realizacji Projektu dotyczącej części finansowej dla Instytucji Pośredniczącej;

d) Nadzór nad poprawnością dokumentacji finansowej związanej z realizacją Projektu;

e) Nadzór nad terminową realizacją płatności wynikających z realizacji budżetu Projektu;

f) kontrolowanie kosztów projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków oraz ich kwalifikowanie;

g) Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizacji dokumentów ksiegowych Projektu;

h) Wspieranie działań Koordynatora Projektu w aspekcie księgowym, w odniesiediu do poszczególnych zadań objetych Projektem, zapewnieniepłynnego finansowania Projektu, terminowe regulowanie zobowiązań finansowych podjętych w imieniu Beneficjenta a także okresowe dokonywanie finansowych przeglądów realizacji Projektu;

i) Inne zadania iobowiązki określone umową projektowa;

j) Sporządzanie przelewów;

k) Naliczanie list umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) Księgowanie zobowiązań dotyczących Projektu.

2. Wynagrodzenie za wykonanie w/w prac ustalone w wysokości ustalonej w Projekcie.

§ 4. Siedzibą Biura Projektu jest Urzą Gminy i Miasta w Mirosławcu ul. Wplności 37, 78-650 Mirosławiec.


§ 5. 

1. Upoważniam powołany niniejszym zarządzeniem zespół ds. realizacji projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt. "Angielski bez stresu" w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wzór upoważnienia oraz wzór odwołania do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do zarządzenie projektu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam: Koordynatorowi Projektu, Asystentowi Koordynatora oraz Księgowemu Projektu.

§ 7. Nadzór nad realizacja Projektu powierza się Zastępcy Burmistrza - Kierownikowi Referatu Gospodarki i Środowiska.

§ 8. Zespół ds. realizacji projektu powołany jest na czas realizacji projektu. Po zakończeniu zadania następuje rozwiązanie zespołu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisanie z mocą obowiązującą od 7 marca 2012r.

Załączniki

26/2012 pdf, 2.19 MB

Powiadom znajomego