Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 13/2008

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak

z dnia

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirosławiec oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 13/200

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 stycznia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mirosławiec oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) wprowadzam podtawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Przyjmuję się jako podstawę normy zużycia paliw płynnych dla samochodów i pozostałego sprzętu silnikowego wyszczególnionych w:

- Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia wksploatowane w jednostakch organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży POżarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w s[rawie gospodarki transportowej w jednostach organizacyjnych Państwowej Straży POżarnej.

- dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia,

- udokumentowane analizay zużycia w innych jednostkach.

§ 1. 

1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzenie metariałowym jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej "jednostakmi OSP" powionna następować w spośób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakladów oraz umożliwiający terminową realizację zadań.

2. Podstawądokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez Prezesa OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy i MIasta w Mirosławcu, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Komendanta Zarząu ODdziału Gminnego, z wstępną ceną skalkulowaną i zaakceptowaną przez Burmiostrza Mirosławca (wzór druku. Protokół konieczności stanowi załącznik nr 1 do nieniejszego zarządzenia).

§ 2. Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Gminy winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.

§ 3. W celu zapeniwenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi bioracych udzial w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się:

1) podtawowe norny zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 2 do nieniszjego zarządzenia,

2) określa się rodzaj i liczbę sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP, na który przysługuje paliwo płynne wymienionego w załączniku nr 3 do nieniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 5. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 6. 

1. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rozruchów silników oijazdów i urządzeń z uwagoi na ich niszczenie i bezefektywne zużycie paliwa.

2. Rozruchy pojazdów i urządzeń należy stosować w ostaniej dekadzie miesiąca w przypadku gdy pojazdy i urządzenia te nie były używane przez wymieniony okres.

§ 7. 

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są karty drogowe karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

2. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest raz na miesiąc. Dokumenty nalezy składać w Urzędzie Gminy najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, którego dotyczy rozliczenia.

3. Miesięczne zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w księdze głównej materiałów pędnych.

4. W rozliczeniu ilość zużytych materiałów nalezy zakrąglać do 0,5 litra.

5. Karty drogowe oraz karty przacy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenich potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent - dowódca pojazdu lub sprzętu.

6. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu samochodowego do lub z jednostki OSP ( na czas remontu itp) każdorazowo pojazd należy przyjąć lub przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym.

7. Ustalam mozliwość uwzględnenia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:

1) oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadaja na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),

2) ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innych interwencji prowadzonych w okresie niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),

3) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,

4) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

§ 8. Dla zapewnienia stałej gotowaości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

1) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości conajmniej 10 litrów, fakt ten musi być każdorazowo wpisany do karty pojazdu,

2) Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego,

3) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP nieiwlekiego zapasu paliw płynnych.

§ 9. Za prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia materiałów jednostek OSP oraz prowadzenie okreslonych kontroli stanu iościowo-jakościowego zakupionych materiałów i usług czyni sie odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy i Miasta.

§ 10. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza.

§ 11. Tracą moc wytyczne Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie norm zużycia materiałów pędnych i amarów dla pojazdów samochodowych, motopomp, agregatów oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu silnikowego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Mirosławiec.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/200

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 stycznia 2008 r.

................................................

/nazwa OSP/

PROTOKÓŁ KONICZNOŚCI Nr ....... / ........

z dnia ................................

Nazwa urządzenia:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przyczyna i okoloczność uszkodzenia, awarii, wymiany:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zakres konicznych remontów, napraw, wymian:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lp.

Element prac

Koszt części, podzespołu

Przewidywany koszt wykonania naprawy (wymiany podzespołu)

1                                                 2                         3
OGÓŁEMProtokół konieczności spisano w skladzie:

1. Prezes OSP ....................................................................................................

2. Naczelnik OSP ...............................................................................................

Sprawdził zgodność danych :

Komendant Zarządu Gminnego ZOSPZatwierdzam do realizacji

............................................................. Burmistrz Mirosławca

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/200

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 stycznia 2008 r.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE MIROSŁAWIEC

Lp.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Normy zużycia paliwa 

Podstawa wprowadzenia normy

l /100 km

praca na postoju silnika

miesięczny rozruch w l.

1

Żuk A 156 B GLM

Pb - 95

1410/0km

0,07 l /min

2

* Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 w sprawie norm eksploatacji oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostakch organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                                   * Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostakch organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                                    * dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia

2

Star 200 GBM

ON

25,2

0,13 l / min

2

3

Jelcz 315 GCBA

ON

31,2

0,16 l / min

2

4

Volkswagen T-4 SLRT

Pb - 95

15,8

0,08 l / min

2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/200

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 stycznia 2008 r.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE MIROSŁAWIEC

Lp.

Marka i typ sprzętu

Rodzaj paliwa

Normy zużycia paliwa 

Podstawa wprowadzenia normy

1 godz. Pracy silnikaw l.

1 minuta pracy silnika w l.

miesięczny rozruch w l.

1

Motopompa Gerda FP 8/8

Pb - 95

6

0,1

1

 dane producenta z instrukcji obslugi urządzenia

2

Motopompa PO - 3R

Pb - 95

12

0,2

2

3

Motopompa PO - 5E

Pb - 95

12

0,2

2

4

Motopompa Magirus TS 8/8

Pb - 95

6

0,1

1

5

Motopompa pływająca NIAGARA - 1

Pb - 95

1

0,02

0,5

6

Zestaw ratownictwa drogowego V45L

Pb - 95

1

0,02

0,5

7

Agregat prądotwórczy E.100.2.2

Pb - 95

1,3

0,02

0,5

8

Piła motorowa do betonu i stali TS 360

Pb - 95

1,5

0,025

0,5

9

Piła motorowa STHIK MS 290

Pb - 95

1,1

0,02

0,5

10

Piła motorowa do drewna STHIL 023

Pb - 95

1,1

0,02

0,5

11

Piła motorowa Husqwarna HO55

Pb - 95

1,1

0,02

0,5

12

Piła motorowa Husqwarna 142

Pb - 95

1,1

0,02

0,5


Załączniki

13/2008 pdf, 1.11 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij