Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 51/2007

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak

z dnia

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej trybu pracy

zmienione/uchylone przez 68/2011, 31

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 51/2007

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej trybu pracy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 Uchwały Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 59 poz. 945) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1.  Andrzej Krzywicki - Radny Rady Miejskiej w Mirosławcu

2.  Paweł Słomka - Radny Rady Miejskiej w Mirosławcu

3.  Dariusz Bartosik - Radny Rady Miejskiej w Mirołsawcu

4. Roman Stefaniak - Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu

5. Małgorzata Kowalska - Pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu

6. Henryka Wesołowska - Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 2. Nadaje się Regulamin Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określający tryb pracy komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzory następujących dokumentów:

1.  wniosek o najem lokalu - załącznik nr 2

2.  deklaracja o dochodach - załącznik nr 3

3.  wniosek o zmianę lokalu - załącznik nr 4

4. wykaz chorób, uzasadniający przyznanie punktów za stan zdrowotny osoby ubiegającej się o lokal, bądź członków jego gospodarstwa domowego - załącznik nr 5

5. protokół z przeglądu lokalu mieszkalnego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w związku z ubieganiem się o lokal z zasobów Gminy Mirosławiec - załącznik nr 6

6. karty oceny wniosku do ustalenia kolejności na liście mieszkaniowej oraz punktację różnicującej sytuację rodzinną i mieszkaniową - załącznik nr 7

7. protokół rozpatrzenia wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową - załącznik nr 8.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2007

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

REGULAMIN PRACY SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

I. ZASADY OGÓLNE

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, powoływana przez Burmistrza Mirosławca, jest organem pomocniczym i kontroli społecznej w sprawach lokalowych, a w szczególności w sprawach dotyczących:

a)  przydziałów lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych,

b)  zamiany mieszkań,

c)  adaptacji pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

d)  najnu lokali do remontu,

e)  innych kwestii lokalowych.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa:

a)  rozpatruje zgłaszane wnioski o zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne,

b) dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych o bytowych osób składających wnioski,

c) przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny,

d) dokonuje wyboru i ustala listy osób z którymi winne być zawarte umowy najmu:

- na lokal mieszkalny,

- na lokal zamienny,

- na lokal socjalny,

- związane z zamianą lokali mieszkalnych,

- związane z adaptacją lub wykonaniem remontu we własnym zakresie,

e) wskazuje kolejność realizacji utworzonych list przydziałów lokali mieszkalnych,

f) wskazuje kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych.

3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatruje złożone wnioski sprawdzone pod względem formalno-prawnym.

4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

a)  przepisami prawa materialnego,

b) zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Miejskiej.

5. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski mieszkaniowe i sporządza raz do roku projekt listy, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali mieszkalnych.

6. Sporządzona lista podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ZECWiK - Wolności 37a oraz zamieszczeniu na stronie internetowej.

7. Przy sporządzaniu listy każdorazowo weryfikowane są wszystkie wnioski pod kątem spełnienia warunków Uchwały Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec i niniejszego regulaminu.

8. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą osoby powołane zarządzeniem Burmistrza Mirosławca oraz wskazane przez Radę Miejską w Mirosławcu.

9. Każdy z członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej może zostać w każdej chwili odwołany przez Burmistrza, z tym, że kandydaci wskazani przez Radę Miejską na jej wniosek.

II. TRYB PRACY KOMISJI

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego (wskazany przez Komisję spośród jej członków)

2. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.

3. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w razie potrzeb.

4. Termin i miejsce obrad Społecznej Komisji Mieszkaniowej ustala Przewodniczący.

5. O terminie i miejscu obrad członkowie Komisji powinni zostać poinformowani w 7-dnowym wyprzedzeniem.

6. Częstotliwość obrad zapewniać musi możliwość zajęcia stanowiska przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wpłynięcia zapytanie ZECWiK-u.

7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

a)  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

b) W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.

8. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej sporządza się protokół wg formy ustalonej przez Przewodniczącego Komisji.

9. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych Komisja może pracować w zespołach roboczych.

10. Za obsługę kancelaryjną Komisji odpowiada pracownik wyznaczony przez Dyrektora ZECWiK.

11. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej sprawuje Burmistrz.

Załączniki

51/2007 pdf, 196 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij